e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Praktyczna analiza pakietów. Wykorzystanie narzêdzia Wireshark do rozwi±zywania problemów z sieci±

Chris Sanders
cena: 59.00 z
Data wydania: 2013-02-18
stron: 296, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl

Sprawd¼, co w sieci piszczy!

Przechwytywanie pakietów za pomoc± najpopularniejszego na ¶wiecie sniffera sieciowego, czyli narzêdzia Wireshark, jest bardzo ³atwe, niezale¿nie od tego, czy chodzi o pakiety sieci przewodowej, czy bezprzewodowej. W jaki jednak sposób mo¿na wykorzystaæ te pakiety do zrozumienia, co siê dzieje w sieci?
Praktyczna analiza pakietów to wyj±tkowa ksi±¿ka po¶wiêcona temu zaawansowanemu narzêdziu. W trakcie lektury dowiesz siê, jak przygotowaæ je do pracy oraz jak przeprowadziæ proste prace administracyjne z jego wykorzystaniem. Kolejne rozdzia³y to solidna dawka coraz bardziej zaawansowanej wiedzy. Tworzenie w³asnych filtrów, monitorowanie sieci w czasie rzeczywistym, analiza statystyczna ruchu to zadania, które ju¿ nigdy wiêcej nie sprawi± Ci problemów. Ponadto bêdziesz mieæ okazjê poznaæ charakterystykê najpopularniejszych protoko³ów oraz najczêstsze problemy, jakich mog± Ci one przysporzyæ. Ksi±¿ka ta jest obowi±zkow± pozycj± na pó³ce ka¿dego administratora sieci komputerowych, jak równie¿ ka¿dej zainteresowanej nimi osoby.
Siêgnij po tê ksi±¿kê i rozwi±¿ problemy zwi±zane z:
  • wolno dzia³aj±c± sieci±,
  • utraconymi pakietami,
  • bezpieczeñstwem w sieci,
  • przydzielaniem adresów IP.

Wyj±tkowe ¼ród³o informacji na temat analizy danych przesy³anych w sieci!Cena: 59.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Bezpieczeñstwo sieci

Cyberbezpieczeñstwo w bashu. Jak za pomoc± wiersza poleceñ prowadziæ dzia³ania zaczepne i obronne (37.95z)
Hands-On Cybersecurity with Blockchain (159.00z)
Podstawy bezpieczeñstwa informacji. Praktyczne wprowadzenie (37.76z)
Monitoring i bezpieczeñstwo sieci (21.45z)
Security CCNA 210-260. Zostañ administratorem sieci komputerowych Cisco (48.95z)
Cyberbezpieczeñstwo w bashu. Jak za pomoc± wiersza poleceñ prowadziæ dzia³ania zaczepne i obronne (44.16z)
Praktyczna analiza pakietów. Wykorzystanie narzêdzia Wireshark do rozwi±zywania problemów zwi±zanych z sieci±. Wydanie III (69.00z)
Bezpieczeñstwo sieci Cisco. Przygotowanie do egzaminu CCNA Security 210-260. Kurs video (494.00z)
Hakuj jak duch. £amanie zabezpieczeñ ¶rodowisk chmurowych (41.40z)
Network Protocols for Security Professionals (139.00z)
Bezpieczny system w praktyce. Wy¿sza szko³a hackingu i testy penetracyjne (54.45z)
Pandas 1.x Cookbook - Second Edition (129.00z)
DeRATyzacja komputerów. Jak schwytaæ i ubiæ trojany, gdy antywirusy zawodz± (12.72z)
Strategie Red Team. Ofensywne testowanie zabezpieczeñ w praktyce (54.45z)
Ocena bezpieczeñstwa sieci wyd. 3 (55.44z)
CCNA Security 210-260 Certification Guide (139.00z)
Metasploit Bootcamp (179.00z)
Alicja i Bob. Bezpieczeñstwo aplikacji w praktyce (32.45z)
Learning CoreDNS. Configuring DNS for Cloud Native Environments (220.15z)
Digital Forensics and Incident Response (179.00z)

Pozostae z serii: Inne

100 sposobów na Linux Server. Wskazówki i narzêdzia dotycz±ce integracji, monitorowania i rozwi±zywania problemów (59.00z)
Practical Automated Machine Learning on Azure. Using Azure Machine Learning to Quickly Build AI Solutions (220.15z)
Wprowadzenie do HTML5. Autorytety Informatyki (39.00z)
React od podstaw. Nowoczesne wzorce tworzenia aplikacji. Wydanie II (37.95z)
Nauka programowania. Rusz g³ow±! (99.00z)
Zaczynaj od DLACZEGO. Jak wielcy liderzy inspiruj± innych do dzia³ania (29.89z)
TensorFlow 2.0 Quick Start Guide (94.99z)
Mistrzowskie ujêcia. Tim Grey o perfekcyjnej obróbce zdjêæ (21.45z)
Deep Learning. Receptury (26.95z)
Marketing. Wprowadzenie (103.20z)
AWS Certified Database - Specialty (DBS-C01) Certification Guide (149.00z)
Black Hat Python. Jêzyk Python dla hakerów i pentesterów (21.95z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Czê¶æ 3 (33.67z)
Analyzing Business Data with Excel (135.15z)
Pisz jak mistrz. Poznaj nawyki codziennego pisania i uwolnij siê od blokady twórczej (19.14z)
Android Studio. Podstawy (18.10z)
kubectl: Command-Line Kubernetes in a Nutshell (79.90z)
Kto Ci ukrad³ marzenia? Czyli autorska metoda realizacji #1000marzeñ (31.92z)
Krótka historia medycyny (25.53z)
Unity. Przewodnik projektanta gier (37.95z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kurów telefon | torby papierowe z nadrukiem