e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Praktyczna analiza pakietów. Wykorzystanie narzêdzia Wireshark do rozwi±zywania problemów zwi±zanych z sieci±. Wydanie III

Chris Sanders
cena: 69.00 z
Data wydania: 2017-11-17
stron: 392, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl
Przechwytywanie pakietów i badanie ich zawarto¶ci mo¿e kojarzyæ siê z szemran± dzia³alno¶ci± domoros³ych hakerów i w³amywaczy. Okazuje siê jednak, ¿e analiza pakietów jest jednym ze skuteczniejszych narzêdzi do rozwi±zywania problemów z sieci±. O ile samo przechwycenie pakietu, na przyk³ad za pomoc± popularnego narzêdzia Wireshark, zasadniczo nie sprawia problemu, o tyle zbadanie zawarto¶ci tego pakietu i wykorzystanie zdobytej wiedzy do poprawy dzia³ania sieci bywa sporym wyzwaniem nawet dla do¶wiadczonych administratorów.
Niniejsza ksi±¿ka jest niezwykle praktycznym, przystêpnie napisanym podrêcznikiem, który znakomicie u³atwia zrozumienie tego, co siê dzieje w sieci, i podjêcie adekwatnych dzia³añ w celu poprawy jej funkcjonowania. Niniejsze, trzecie wydanie ksi±¿ki zosta³o przejrzane i zaktualizowane, uwzglêdniono w nim równie¿ najnowsz± wersjê narzêdzia Wireshark (2.x). Opisano sposób wykorzystywania przechwyconych danych do rozwi±zywania problemów sieci. Gruntownie omówiono protoko³y IPv6 i SMTP, znalaz³ siê tu równie¿ nowy rozdzia³ opisuj±cy narzêdzia tshark i tcpdum. Dzia³aj± one na poziomie pow³oki i s³u¿± do analizy pakietów.
Najwa¿niejsze zagadnienia ujête w ksi±¿ce:
  • badanie komunikacji sieciowej w czasie rzeczywistym
  • wykrywanie przyczyn problemów z sieci±
  • wyodrêbnianie plików z pakietów
  • dzia³anie z³o¶liwego kodu na poziomie pakietów
  • generowanie raportów i statystyk dotycz±cych ruchu sieciowego

Sprawd¼, co w pakiecie piszczy!


Chris Sanders — jest ekspertem w dziedzinie bezpieczeñstwa informacji. Pochodzi z Mayfield w stanie Kentucky. Pracowa³ dla wielu agencji rz±dowych i wojskowych, a tak¿e dla kilku firm z listy Fortune 500. W czasie wspó³pracy z Departamentem Obrony USA Sanders rozwija³ modele dostawcy us³ug sieciowych oraz narzêdzia wywiadowcze. Za³o¿y³ fundacjê, której celem jest rozwój zaawansowanych technologii informatycznych na obszarach wiejskich. W wolnych chwilach ogl±da mecze koszykówki, grilluje i spêdza czas na pla¿y. Wraz z ¿on± Ellen mieszka w Charleston, w stanie Karolina Po³udniowa.


Cena: 69.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Bezpieczeñstwo sieci

Bug Bounty Hunting Essentials (139.00z)
Mastering Palo Alto Networks - Second Edition (139.00z)
Sieci komputerowe. Od ogó³u do szczegó³u z internetem w tle. Wydanie III (99.00z)
Chmura Azure. Praktyczne wprowadzenie dla administratora. Implementacja, monitorowanie i zarz±dzanie wa¿nymi us³ugami i komponentami IaaS/PaaS (43.55z)
Bezpieczeñstwo w sieci - Jak skutecznie chroniæ siê przed atakami (25.51z)
Practical Linux Security Cookbook (159.00z)
Spring Security. Kurs video. Metody zabezpieczania aplikacji webowych (29.00z)
13 najpopularniejszych sieciowych ataków na Twój komputer. Wykrywanie, usuwanie skutków i zapobieganie (19.20z)
Twoje dziecko w sieci. Przewodnik po cyfrowym ¶wiecie dla czasami zdezorientowanych rodziców (27.22z)
BackTrack 5. Testy penetracyjne sieci WiFi (26.95z)
Bezpieczeñstwo w sieci Jak skutecznie chroniæ siê przed atakami (31.20z)
Ataki na strony internetowe z p³yt± CD (112.00z)
Cybersecurity Leadership Demystified (159.00z)
Security with Go (139.00z)
Kali Linux. Audyt bezpieczeñstwa sieci Wi-Fi dla ka¿dego. Wydanie II (26.95z)
Internet Rzeczy (39.20z)
Cyberbezpieczeñstwo w bashu. Jak za pomoc± wiersza poleceñ prowadziæ dzia³ania zaczepne i obronne (44.16z)
Kliknij tutaj, aby zabiæ wszystkich. Bezpieczeñstwo i przetrwanie w hiperpo³±czonym ¶wiecie (21.95z)
Kali Linux - An Ethical Hacker's Cookbook. Second edition (159.00z)
Hartowanie Linuksa we wrogich ¶rodowiskach sieciowych. Ochrona serwera od TLS po Tor (32.45z)

Pozostae z serii: Inne

Windows 8.1 PL. Æwiczenia praktyczne (7.90z)
Microsoft Visual Basic 2010 Krok po kroku + CD (70.40z)
Mastering The Faster Web with PHP, MySQL, and JavaScript (139.00z)
Python Reinforcement Learning (139.00z)
Learning Test-Driven Development (220.15z)
125 pytañ na temat e-biznesu do Piotra Majewskiego (39.00z)
AutoCAD 2019 PL. Pierwsze kroki (21.95z)
Wirtualizacja w praktyce. eBook. Pdf (43.90z)
ABC Photoshop CS6/CS6 PL (19.20z)
Wege w kwadrans. 125 szybkich przepisów kuchni ro¶linnej. Wydanie II rozszerzone (24.74z)
Fluent Python (177.65z)
NoSQL, NewSQL i BigData. Bazy danych nastêpnej generacji (30.20z)
Sposoby na Hardware (29.90z)
JavaScript. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. ePub (62.90z)
Real-World Next.js (129.00z)
Wielka czwórka. Ukryte DNA: Amazon, Apple, Facebook i Google (26.44z)
Porozumienie ponad pokoleniami. Rodzinny uniwersytet trzeciego wieku (21.39z)
Azure Data Scientist Associate Certification Guide (159.00z)
Learning Concurrency in Kotlin (139.00z)
Robotic Process Automation Projects (129.00z)