e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: E-biznes
Seria: Inne
Promocja: -44%


osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie dla pocz±tkuj±cych

David Mercer
promocja -44%
cena: 39.196428571429 z 21.95 z
Data wydania: 2013-01-30
stron: 216, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl
W dzisiejszym stechnicyzowanym ¶wiecie handel przekroczy³ bariery czasoprzestrzenne. Stanie w kolejkach to ju¿ zamierzch³a przesz³o¶æ, co wiêcej - nawet nie trzeba wychodziæ z domu, aby co¶ kupiæ lub sprzedaæ! A ¿e - jak powszechnie wiadomo - czas to pieni±dz, internet wychodzi naprzeciw potrzebom klientów, proponuj±c nowoczesn± formê robienia zakupów, czyli wirtualne sklepy. Czasoch³onne wycieczki po centrach handlowych z powodzeniem zastêpujemy surfowaniem po sieciowych witrynach. Wystarczy jeden klik i - jak za dotkniêciem magicznej ró¿d¿ki - w wirtualnym koszyku pojawiaj± siê towary, w niczym nieustêpuj±ce tym, które w³asnorêcznie zdejmujemy z pó³ki.
Ksi±¿ka "osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie dla pocz±tkuj±cych" to praktyczny przewodnik po tajnikach tworzenia handlowej witryny internetowej i administrowania ni±. Autor przedstawia innowacyjne narzêdzie - pakiet osCommerce - dziêki niemu krok po kroku poznasz zasady dzia³ania sklepu internetowego, od instalacji, poprzez konfiguracjê, a¿ po zabezpieczenia i sposoby usprawniania pakietu. Ksi±¿ka odkrywa i przybli¿a tajemn± wiedzê dotycz±c± poruszania siê po meandrach sklepowego e-biznesu. Po jej lekturze nic ju¿ nie bêdzie takie jak wcze¶niej - ¶wiat internetowych transakcji stanie przed Tob± otworem!
W ksi±¿ce opisano miêdzy innymi:
  • Konfigurowanie pakietu OsCommerce
  • Administrowanie produktami w e-sklepie
  • Tworzenie atrakcyjnej szaty graficznej e-sklepu
  • Obs³uga p³atno¶ci: PayPal i karty kredytowe
  • Sposoby zabezpieczania witryny OsCommerce

B±d¼ zawsze o jeden klik! przed konkurencj±.Cena: 21.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: E-biznes

Zdobyæ rynek. Jak sprzedaæ prawie wszystko online, stworzyæ upragniony biznes i ¿yæ marzeniami (39.90z)
Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagro¿enia (30.19z)
E-wizerunek. Internet jako narzêdzie kreowania image'u w biznesie (44.90z)
Podrêcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku (69.30z)
Google Analytics w biznesie. Poradnik dla zaawansowanych. Wydanie II (32.44z)
Internet a prawo - jak siê nie potkn±æ? Poradnik dla twórców (30.08z)
Skuteczne social media. Prowad¼ dzia³ania, osi±gaj zamierzone efekty. Wydanie 2 rozszerzone (26.95z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Kolejna ods³ona (19.20z)
Zrozumieæ BPMN. Modelowanie procesów biznesowych. Wydanie 2 rozszerzone (24.34z)
Sekrety pomiarów w mediach spo³eczno¶ciowych (69.00z)
Skuteczny marketing na TikToku. Jak zdobyæ miliony wy¶wietleñ i tysi±ce obserwatorów w miesi±c (albo szybciej) (32.45z)
Co na to Google? (42.00z)
Lean management po polsku. O dobrych i z³ych praktykach (39.00z)
Designing Mobile Payment Experiences. Principles and Best Practices for Mobile Commerce (118.15z)
AI dla ludzi i firmy. Potencja³ sztucznej inteligencji w biznesie (17.90z)
Zegar Rozwi±zywania Problemów (12.90z)
Nowoczesny e-mail marketing. Uniwersalny, responsywny i skuteczny mailing w HTML-u (34.90z)
IT w firmie (29.90z)
E-biznes. Poradnik praktyka (37.89z)
Godzina dziennie z e-mail marketingiem (32.45z)

Pozostae z serii: Inne

Niezwyciê¿ona firma. Jak nieustannie odkrywaæ swoj± organizacjê na nowo i czerpaæ z najlepszych modeli biznesowych (48.95z)
Microsoft Power BI Cookbook (229.00z)
Wizytówka Google. Kompletny poradnik, jak utworzyæ, skonfigurowaæ i wypozycjonowaæ lokalizacjê Google Moja Firma (79.00z)
Practical Simulations for Machine Learning (220.15z)
HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie V (99.00z)
Znajd¼ swoje DLACZEGO. Droga do poczucia spe³nienia i wewnêtrznej motywacji (27.30z)
Ods³aniamy SQL Server 2019: Klastry Big Data i uczenie maszynowe (88.83z)
Naucz siê SQL-a! Kurs video. 100 æwiczeñ z grupowania i ³±czenia tabel (89.00z)
Igrzyska matematyczne (39.20z)
Praktyczne projekty sieciowe (32.45z)
Access 2019 PL. Biblia (81.95z)
HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie IV (99.00z)
PowerShell. Leksykon kieszonkowy. Przeno¶na pomoc dla tworz±cych skrypty w PowerShell. Wydanie III (25.93z)
Finansowanie startupów. Poradnik przedsiêbiorcy (29.90z)
Metody klasyfikacji obiektów w wizji komputerowej (41.07z)
Learning the iOS 4 SDK for JavaScript Programmers. Create Native Apps with Objective-C and Xcode (118.15z)
GitHub Essentials (109.00z)
MS Word 2002/XP. Æwiczenia praktyczne (11.00z)
Refactoring SQL Applications (152.15z)
ECDL S5. Zarz±dzanie projektami (32.68z)

bezprzewodowy światłowodowy internet skawica telefon serwery | przedszkole Piła | z nadrukiem torby papierowe Piła | noclegi ciechocinek | przeprowadzka warszawa