e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: oracle
Seria: Inne


Oracle Database 11g. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych

Ian Abramson, Michael Abbey, Michael Corey, Michelle Malcher
cena: 59.00 z
Data wydania: 2010-04-21
stron: 400, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Profesjonalnie zarz±dzaj danymi!

 • Jak zainstalowaæ i uruchomiæ bazê danych Oracle?
 • Jak wykorzystaæ mo¿liwo¶ci jêzyka SQL oraz PL/SQL?
 • Jak wykonaæ kopiê bezpieczeñstwa bazy danych?
Bazy danych stanowi± fundament niejednej firmy. Na rynku znajduje siê wiele produktów przeznaczonych do ich tworzenia. W¶ród nich mo¿na wskazaæ jeden, którego nazwa znana jest nawet osobom niezwi±zanym z bran¿± informatyczn±. Oracle - to synonim wydajno¶ci i niezawodno¶ci. Baza ta znajduje zastosowanie wszêdzie tam, gdzie przetwarzane s± ogromne ilo¶ci danych. Chwila, ale przecie¿ takie narzêdzie musi kosztowaæ krocie... Nic bardziej mylnego! Oracle udostêpnia tak¿e darmow± wersjê swojej bazy - Express Edition. Dla zwyk³ego u¿ytkownika ograniczenia tej wersji nie s± dotkliwe, a korzystanie z niej gwarantuje ¶wietn± jako¶æ pracy z produktem lidera w¶ród baz danych.
Ksi±¿ka "Oracle Database 11g. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych" stanowi doskona³e, dopasowane do potrzeb pocz±tkuj±cego u¿ytkownika wprowadzenie do obs³ugi bazy danych Oracle. W trakcie lektury zdobêdziesz gruntown± wiedzê na temat instalacji oraz uruchamiania bazy danych, poznasz podstawy jêzyka SQL i PL/SQL, a tak¿e zaznajomisz siê z zadaniami stoj±cymi przed administratorem baz danych. Ponadto zg³êbisz takie zagadnienia, jak bezpieczeñstwo bazy, metody wykonywania kopii bezpieczeñstwa oraz mechanizmy gwarantuj±ce wysok± dostêpno¶æ. W ksi±¿ce znajdziesz wiele æwiczeñ, pytañ kontrolnych oraz sprawdzianów, które pozwol± na przegl±d i utrwalenie zdobytej wiedzy. Ksi±¿ka ta jest obowi±zkow± pozycj± dla wszystkich u¿ytkowników wchodz±cych w ¶wiat baz danych Oracle!
 • Podstawowe zagadnienia zwi±zane z bazami danych
 • Instalacja i konfiguracja bazy danych Oracle
 • Nawi±zywanie po³±czenia z baz±
 • Tworzenie zapytañ SQL
 • Wykorzystanie jêzyka PL/SQL do rozwi±zywania zaawansowanych problemów
 • Administrowanie baz± danych
 • Tworzenie kopii bezpieczeñstwa
 • Przywracanie danych z kopii w przypadku utraty bazy
 • Zapewnianie wysokiej dostêpno¶ci bazy przy u¿yciu mechanizmów: RAC, ASM oraz Data Guard
 • Praca z du¿ymi zbiorami danych

Wykorzystaj mo¿liwo¶ci bazy danych Oracle!Cena: 59.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: oracle

Oracle Database 10g. Administracja bazy danych w Linuksie (67.00z)
Oracle9i. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych (69.00z)
Oracle PL/SQL. Wprowadzenie (79.00z)
Oracle8i. Podrêcznik administratora baz danych (99.00z)
Oracle9i. Programowanie w jêzyku PL/SQL (79.00z)
Oracle Database 10g Express Edition. Tworzenie aplikacji internetowych w PHP (87.00z)
Skalowanie Oracle8i (59.00z)
Oracle - ³atwiejszy ni¿ przypuszczasz. Wydanie III (39.00z)
Oracle. Narzêdzia. Leksykon kieszonkowy (12.90z)
Oracle Database 10g. Podrêcznik administratora baz danych (99.00z)
Oracle Database 10g. Programowanie w jêzyku PL/SQL (99.00z)
Oracle Database 10g. Nowe mo¿liwo¶ci (39.90z)
Oracle9i. Podrêcznik administratora baz danych (149.00z)
Oracle. Projektowanie rozproszonych baz danych (42.00z)
Oracle9i i XML (59.00z)
Oracle8. Programowanie w jêzyku PL/SQL (95.00z)
Oracle Discoverer (49.00z)
Oracle. Optymalizacja wydajno¶ci (49.00z)
Oracle Form Builder (45.00z)
Oracle8i w sieci (50.00z)

Pozostae z serii: Inne

Puppet 5 Essentials - Third Edition (179.00z)
qmail (118.15z)
Microsoft 365 Word Tips and Tricks (94.99z)
Hack Proofing Your Network. Edycja polska (69.00z)
IPv6 Network Administration (169.15z)
Mastering Kubernetes. Second edition (159.00z)
Microsoft SharePoint 2010 dla programistów (35.91z)
C# 6.0 Cookbook. 4th Edition (203.15z)
Internet. Pierwsza pomoc. Wydanie II (17.90z)
Gitara basowa dla bystrzaków (21.95z)
Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania. Wydanie II (63.36z)
Jak to siê robi w Linuksie (77.00z)
Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagro¿enia (30.19z)
Prawo w e-biznesie. Wszystko, co musisz wiedzieæ, ¿eby prowadziæ e-biznes i spaæ spokojnie (24.70z)
Autodesk Inventor 2014. Oficjalny podrêcznik (37.95z)
Python. Zacznij programowaæ! (89.00z)
Big Data for Chimps. A Guide to Massive-Scale Data Processing in Practice (143.65z)
Hands-on DevOps (159.00z)
Zrozumieæ Excela. Funkcje i wyra¿enia (29.90z)
Si³a Lucyfera. Ciemna strona copywritingu (12.90z)

zajdzyj Serwis laptopów pruszków naprawimy wszystko | pensjonat nad morzem Ostrowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem światłowód Stryszawa w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | co to jest fumigacja | NAJLEPSZE - strony internetowe Piła