e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


OpenCV 3. Komputerowe rozpoznawanie obrazu w C++ przy u¿yciu biblioteki OpenCV

Adrian Kaehler, Gary Bradski
promocja -44%
cena: 146.33928571429 z 81.95 z
Data wydania: 2017-11-17
stron: 872, miêkka oprawa, format: 164x239

wicej na stronie helion.pl
Komputerowe rozpoznawanie obrazów przechodzi dzi¶ fazê burzliwego rozwoju. Przyczyniaj± siê do tego ogromna popularno¶æ cyfrowych aparatów fotograficznych, wielka liczba grafik zgromadzonych w obszernych internetowych bazach danych, a przede wszystkim coraz doskonalsze algorytmy przetwarzania obrazu. W rozwijaniu tej technologii wielk± rolê odegra³a biblioteka OpenCV, usprawniaj±c pracê setek tysiêcy ludzi. OpenCV 3.x u³atwia efektywne rozwijanie projektów dziêki opartej na jêzyku C++ spójnej architekturze, która doskonale dzia³a na wielu platformach.
Ta ksi±¿ka, przeznaczona dla osób znaj±cych jêzyk C++, jest praktycznym wprowadzeniem do otwartej biblioteki OpenCV w wersji 3.x. Zawiera te¿ podstawowe informacje na temat komputerowego rozpoznawania obrazu, co powinno u³atwiæ efektywne pos³ugiwanie siê t± bibliotek±. Sama biblioteka OpenCV zosta³a przedstawiona w sposób umo¿liwiaj±cy bardzo szybkie rozpoczêcie pracy. Ksi±¿ka u³atwia naturalne zrozumienie dzia³ania algorytmów, dziêki czemu projektowanie i debugowanie aplikacji nie powinno sprawiaæ problemów. W ten sposób ksi±¿ka ta staje siê ¶wietnym przygotowaniem do zg³êbienia bardziej zaawansowanych zagadnieñ komputerowego rozpoznawania obrazu i uczenia maszynowego.
Najwa¿niejsze zagadnienia:
  • Przegl±d biblioteki OpenCV i zawarte w niej funkcje
  • Praca z plikami obrazów, filmów i danych oraz przekszta³canie obrazów
  • Wa¿niejsze algorytmy do pracy na obrazach
  • Punkty kluczowe: wykrywanie i filtrowanie
  • Trójwymiarowe widzenie, ruch, okre¶lanie pozycji
  • Uczenie maszyn w OpenCV

OpenCV: poznaj i stosuj algorytmy przetwarzania obrazów!


Adrian Kaehler jest naukowcem i za³o¿ycielem start-upów. Zajmuje siê uczeniem maszynowym, modelowaniem statystycznym i komputerowym rozpoznawaniem obrazu. Pracuje w Intel Corporation i w Laboratorium Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Stanforda. Wspó³zak³ada³ Silicon Valley Deep Learning Group.
Gary Rost Bradski jest naukowcem i konsultantem. Zajmuje siê robotyk±, uczeniem maszynowym i komputerowym rozpoznawaniem obrazów. Pracuje w Laboratorium Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Stanforda. Wspó³tworzy³ takie biblioteki jak Open Source Computer Vision Library, Machine Learning Library i Probabilistic Network Library (PNL).


Cena: 81.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Developing High-Frequency Trading Systems (139.00z)
Jêzyk C++ mechanizmy, wzorce, biblioteki (54.50z)
Jêzyk C++. Pierwsze starcie (21.45z)
Modern C++ Programming Cookbook - Second Edition (159.00z)
Hands-On Functional Programming in Rust (159.00z)
Tablice informatyczne. Podstawy C++ (19.90z)
Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadañ dla przysz³ych ekspertów (57.00z)
C++. Kurs video. Poziom pierwszy. Sk³adnia, podstawowe elementy jêzyka, programowanie proceduralne (49.00z)
C++. Intensywny kurs (119.20z)
Skuteczny nowoczesny C++ (55.44z)
Tablice informatyczne. C++. Wydanie II (7.10z)
The C++ Standard Library - Second Edition (79.90z)
Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przyk³ady (54.90z)
Hands-On Functional Programming with C++ (109.00z)
Unreal Engine 5. Kurs video. Praktyczny niezbêdnik game developera (74.50z)
Opus magnum C++. Misja w nadprzestrzeñ C++14/17. Tom 4 (26.95z)
C++. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych (36.85z)
Czysty kod w C++17. Oprogramowanie ³atwe w utrzymaniu (32.45z)
Modern CMake for C++ (139.00z)
C++. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III (15.95z)

Pozostae z serii: Inne

Cognitive Computing with IBM Watson (94.99z)
Easy CD Creator. Nagrywanie p³yt CD. Æwiczenia praktyczne (9.90z)
Beginning Application Development with TensorFlow and Keras (64.99z)
SolidWorks 2020. Projektowanie maszyn i konstrukcji. Praktyczne przyk³ady (81.27z)
Microsoft Office 2013. Praktyczne programowanie makr i dodatków (30.19z)
The Java Workshop (129.00z)
Monitoring with Graphite. Tracking Dynamic Host and Application Metrics at Scale (169.15z)
GIMP. Fantastyczne napisy (26.95z)
Unreal Engine Blueprints Visual Scripting Projects (149.00z)
Serverless computing in Azure with .NET (189.00z)
PreSonus Studio One. Podrêcznik u¿ytkownika (99.00z)
Excel 2007. Jêzyk VBA i makra. Rozwi±zania w biznesie (99.00z)
Python. Uczymy siê programowania (47.74z)
MegaCAD 1.5 (39.00z)
Kindle Fire: Out of the Box (12.67z)
Data Algorithms with Spark (254.15z)
Algorytmy. Ilustrowany przewodnik (54.90z)
10 Sprytnych Pomys³ów na Zarabianie w Internecie (2.99z)
Values, Units, and Colors (29.67z)
Biblioteka jQuery. Sprawdzone wzorce projektowe (24.70z)

przedszkole Piła | tani oraz szybki bezprzewodowy internet bezprzewodowy stryszawa telefon voip kabel | seo | Sala na wynajem sale szkoleniowe kraków krowodrza Kraków | gazowanie domu