e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


OpenCV 3. Komputerowe rozpoznawanie obrazu w C++ przy u¿yciu biblioteki OpenCV

Adrian Kaehler, Gary Bradski
cena: 149.00 z
Data wydania: 2017-11-17
stron: 872, twarda oprawa, format: 164x239

wicej na stronie helion.pl
Komputerowe rozpoznawanie obrazów przechodzi dzi¶ fazê burzliwego rozwoju. Przyczyniaj± siê do tego ogromna popularno¶æ cyfrowych aparatów fotograficznych, wielka liczba grafik zgromadzonych w obszernych internetowych bazach danych, a przede wszystkim coraz doskonalsze algorytmy przetwarzania obrazu. W rozwijaniu tej technologii wielk± rolê odegra³a biblioteka OpenCV, usprawniaj±c pracê setek tysiêcy ludzi. OpenCV 3.x u³atwia efektywne rozwijanie projektów dziêki opartej na jêzyku C++ spójnej architekturze, która doskonale dzia³a na wielu platformach.
Ta ksi±¿ka, przeznaczona dla osób znaj±cych jêzyk C++, jest praktycznym wprowadzeniem do otwartej biblioteki OpenCV w wersji 3.x. Zawiera te¿ podstawowe informacje na temat komputerowego rozpoznawania obrazu, co powinno u³atwiæ efektywne pos³ugiwanie siê t± bibliotek±. Sama biblioteka OpenCV zosta³a przedstawiona w sposób umo¿liwiaj±cy bardzo szybkie rozpoczêcie pracy. Ksi±¿ka u³atwia naturalne zrozumienie dzia³ania algorytmów, dziêki czemu projektowanie i debugowanie aplikacji nie powinno sprawiaæ problemów. W ten sposób ksi±¿ka ta staje siê ¶wietnym przygotowaniem do zg³êbienia bardziej zaawansowanych zagadnieñ komputerowego rozpoznawania obrazu i uczenia maszynowego.
Najwa¿niejsze zagadnienia:
  • Przegl±d biblioteki OpenCV i zawarte w niej funkcje
  • Praca z plikami obrazów, filmów i danych oraz przekszta³canie obrazów
  • Wa¿niejsze algorytmy do pracy na obrazach
  • Punkty kluczowe: wykrywanie i filtrowanie
  • Trójwymiarowe widzenie, ruch, okre¶lanie pozycji
  • Uczenie maszyn w OpenCV

OpenCV: poznaj i stosuj algorytmy przetwarzania obrazów!


Adrian Kaehler jest naukowcem i za³o¿ycielem start-upów. Zajmuje siê uczeniem maszynowym, modelowaniem statystycznym i komputerowym rozpoznawaniem obrazu. Pracuje w Intel Corporation i w Laboratorium Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Stanforda. Wspó³zak³ada³ Silicon Valley Deep Learning Group.
Gary Rost Bradski jest naukowcem i konsultantem. Zajmuje siê robotyk±, uczeniem maszynowym i komputerowym rozpoznawaniem obrazów. Pracuje w Laboratorium Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Stanforda. Wspó³tworzy³ takie biblioteki jak Open Source Computer Vision Library, Machine Learning Library i Probabilistic Network Library (PNL).


Cena: 149.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++. Wydanie II (37.95z)
Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadañ dla przysz³ych ekspertów (31.35z)
C++. Biblioteka standardowa. Podrêcznik programisty. Wydanie II (81.95z)
C++. Podró¿ po jêzyku dla zaawansowanych. Wydanie II (35.34z)
Tablice informatyczne. Algorytmy (17.00z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie V (26.95z)
C++ dla bystrzaków. Wydanie VII (69.00z)
Tablice informatyczne. Podstawy C++ (19.90z)
Opus magnum C++ 11. Programowanie w jêzyku C++. Wydanie II poprawione (komplet) (92.95z)
Hands-On C++ Game Animation Programming (109.00z)
C++17 STL. Receptury (79.00z)
Tablice informatyczne. Algorytmy (9.35z)
C++ In a Nutshell. A Desktop Quick Reference (135.15z)
C++ Optymalizacja kodu. Sprawdzone techniki zwiêkszania wydajno¶ci (60.80z)
Wprowadzenie do C++ (31.35z)
C++. Struktury danych i algorytmy (57.00z)
Beginning C++ Game Programming - Second Edition (129.00z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami (10.95z)
Skuteczny nowoczesny C++ (71.82z)
Jêzyk C++. Owoce programowania. Wydanie IX (81.95z)

Pozostae z serii: Inne

Debian Linux. System operacyjny dla ka¿dego. Pierwsze starcie (24.90z)
DVD Studio Pro 3: In the Studio. In the Studio (143.65z)
Arduino. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawowe techniki dla w³asnych projektów elektronicznych (49.00z)
Clean Android Architecture (109.00z)
Zen To Done. Proste sposoby na zwiêkszenie efektywno¶ci (14.85z)
Proste projekty dla m³odych majsterkowiczów (16.45z)
Odkryj swój potencja³. 21 sposobów na prze¶cigniêcie konkurencji w my¶leniu, dzia³aniu i zarabianiu pieniêdzy (39.00z)
Rzeczywisto¶æ wirtualna (VR) dla ka¿dego - Aframe i HTML 5. VR w HTML 5 na ka¿dym urz±dzeniu z Internetem! Wydanie II (12.45z)
Mapowanie historyjek u¿ytkownika. Przepis na produkt idealny (35.99z)
Statystyka matematyczna w Excelu dla szkó³. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (10.90z)
Wielowarto¶ciowo¶æ w logikach modalnych i w lingwistyce formalnej (16.53z)
Rozmówki francuskie dla bystrzaków (10.95z)
testowa (1.01z)
Krajobrazy. Kreatywna fotografia (59.00z)
Kindle Fire: The Missing Manual. The book that should have been in the box (55.24z)
AutoCAD 13 i 13 PL dla Windows. Pierwsze kroki (21.00z)
PowerPoint 2010 PL. Æwiczenia. eBook. Mobi (17.00z)
Zarz±dzanie projektami IT. Wydanie III (79.00z)
LaTeX dla niecierpliwych. Czê¶æ pierwsza. Wydanie drugie poprawione i uzupe³nione (5.96z)
Excel 2019. Æwiczenia zaawansowane (24.74z)