e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


OpenCV 3. Komputerowe rozpoznawanie obrazu w C++ przy u¿yciu biblioteki OpenCV

Adrian Kaehler, Gary Bradski
cena: 149.00 z
Data wydania: 2017-11-17
stron: 872, twarda oprawa, format: 164x239

wicej na stronie helion.pl
Komputerowe rozpoznawanie obrazów przechodzi dzi¶ fazê burzliwego rozwoju. Przyczyniaj± siê do tego ogromna popularno¶æ cyfrowych aparatów fotograficznych, wielka liczba grafik zgromadzonych w obszernych internetowych bazach danych, a przede wszystkim coraz doskonalsze algorytmy przetwarzania obrazu. W rozwijaniu tej technologii wielk± rolê odegra³a biblioteka OpenCV, usprawniaj±c pracê setek tysiêcy ludzi. OpenCV 3.x u³atwia efektywne rozwijanie projektów dziêki opartej na jêzyku C++ spójnej architekturze, która doskonale dzia³a na wielu platformach.
Ta ksi±¿ka, przeznaczona dla osób znaj±cych jêzyk C++, jest praktycznym wprowadzeniem do otwartej biblioteki OpenCV w wersji 3.x. Zawiera te¿ podstawowe informacje na temat komputerowego rozpoznawania obrazu, co powinno u³atwiæ efektywne pos³ugiwanie siê t± bibliotek±. Sama biblioteka OpenCV zosta³a przedstawiona w sposób umo¿liwiaj±cy bardzo szybkie rozpoczêcie pracy. Ksi±¿ka u³atwia naturalne zrozumienie dzia³ania algorytmów, dziêki czemu projektowanie i debugowanie aplikacji nie powinno sprawiaæ problemów. W ten sposób ksi±¿ka ta staje siê ¶wietnym przygotowaniem do zg³êbienia bardziej zaawansowanych zagadnieñ komputerowego rozpoznawania obrazu i uczenia maszynowego.
Najwa¿niejsze zagadnienia:
  • Przegl±d biblioteki OpenCV i zawarte w niej funkcje
  • Praca z plikami obrazów, filmów i danych oraz przekszta³canie obrazów
  • Wa¿niejsze algorytmy do pracy na obrazach
  • Punkty kluczowe: wykrywanie i filtrowanie
  • Trójwymiarowe widzenie, ruch, okre¶lanie pozycji
  • Uczenie maszyn w OpenCV

OpenCV: poznaj i stosuj algorytmy przetwarzania obrazów!


Adrian Kaehler jest naukowcem i za³o¿ycielem start-upów. Zajmuje siê uczeniem maszynowym, modelowaniem statystycznym i komputerowym rozpoznawaniem obrazu. Pracuje w Intel Corporation i w Laboratorium Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Stanforda. Wspó³zak³ada³ Silicon Valley Deep Learning Group.
Gary Rost Bradski jest naukowcem i konsultantem. Zajmuje siê robotyk±, uczeniem maszynowym i komputerowym rozpoznawaniem obrazów. Pracuje w Laboratorium Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Stanforda. Wspó³tworzy³ takie biblioteki jak Open Source Computer Vision Library, Machine Learning Library i Probabilistic Network Library (PNL).


Cena: 149.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Jêzyk C++. Kompendium wiedzy. Wydanie IV (81.95z)
Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadañ dla przysz³ych ekspertów (31.35z)
Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadañ dla przysz³ych ekspertów (57.00z)
Hands-On Functional Programming in Rust (159.00z)
C# 7 and .NET Core 2.0 High Performance (139.00z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie II (16.45z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI (32.45z)
Skuteczny nowoczesny C++ (55.44z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie III (21.95z)
The C++ Workshop (129.00z)
Wprowadzenie do C++. Efektywne nauczanie. Wydanie III (109.45z)
C++ Cookbook (169.15z)
Beginning C++ Game Programming - Second Edition (129.00z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami (10.95z)
C++17 STL. Receptury (43.45z)
Jêzyk C++. Owoce programowania. Wydanie IX (92.38z)
C++ Optymalizacja kodu (55.44z)
C++20. Laboratorium (43.55z)
Programowanie funkcyjne w jêzyku C++. Tworzenie lepszych aplikacji (36.58z)
C++. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III (15.95z)

Pozostae z serii: Inne

Kindle: The Mini Missing Manual (21.17z)
Kubernetes w ¶rodowisku produkcyjnym. Jak budowaæ efektywne platformy aplikacji (49.50z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 4 - 6. Czê¶æ 1. Doskonalimy logiczne my¶lenie, rozumowanie, spostrzegawczo¶æ i percepcjê wzrokowo-s³uchow± (18.67z)
Mikrokontrolery dla hobbystów. Projekty DIY w jêzyku C i C++ (37.95z)
Head First Web Design. Edycja polska. eBook. Pdf (79.00z)
Komputer IoT Onion Omega2. Podrêcznik u¿ytkownika (26.95z)
Bazy danych. Pierwsze starcie (15.95z)
Fotografia cyfrowa. Pierwsza pomoc. Wydanie II (10.95z)
Jak dobrze pisaæ. Od my¶li do tekstu (31.20z)
Praktyczny kurs SQL. Wydanie III (32.95z)
Hands-On Markov Models with Python (119.00z)
Komputer PC w nowoczesnej firmie (47.00z)
Zarz±dzanie projektami informatycznymi dla praktyków (29.90z)
Android. Podstawy tworzenia aplikacji (39.90z)
¦wiat wed³ug Mozilli. Firefox, ¦wiat wed³ug Mozilli. Thunderbird (49.00z)
Streaming Systems. The What, Where, When, and How of Large-Scale Data Processing (186.15z)
Interactive Data Visualization for the Web. An Introduction to Designing with D3. 2nd Edition (186.15z)
Windows 8 PL. Æwiczenia praktyczne (24.90z)
Algorytmy. Wydanie IV (149.00z)
UX for Beginners. A Crash Course in 100 Short Lessons (109.65z)