e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -45%


Opus magnum C++. Misja w nadprzestrzeñ C++14/17. Tom 4

Jerzy Grêbosz
promocja -45%
cena: 49 z 26.95 z
Data wydania: 2020-02-04
stron: 280, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

C++ - mierz wysoko!

C++ to jeden z najpopularniejszych i najpotê¿niejszych jêzyków programowania. Stanowi punkt wyj¶cia dla wielu innych jêzyków, które odziedziczy³y po nim sk³adniê i liczne mo¿liwo¶ci, dziêki czemu mo¿na ¶mia³o stwierdziæ, ¿e znajomo¶æ C++ otwiera drzwi do ¶wiata nowoczesnego programowania i jest podstaw± na wymagaj±cym rynku pracy w bran¿y informatycznej. Czasy siê zmieniaj±, lecz to C++ jest wci±¿ wybierany wszêdzie tam, gdzie licz± siê mo¿liwo¶ci, elastyczno¶æ, wydajno¶æ i stabilno¶æ.
Ksi±¿ka, któr± trzymasz w rêkach, to kontynuacja genialnego kompendium Opus magnum C++11. Programowanie w jêzyku C++. Autor, wybitny specjalista z ogromnym do¶wiadczeniem w miêdzynarodowych projektach i twórca niezwykle popularnego podrêcznika Symfonia C++, postanowi³ uzupe³niæ swoje dzie³o o zagadnienia, dla których zabrak³o miejsca w poprzednich tomach. Je¶li chcesz poszerzyæ wiedzê na temat szablonów oraz poznaæ mo¿liwo¶ci najnowszych standardów jêzyka C++, nie mog³e¶ lepiej trafiæ!
  • Najwa¿niejsze informacje o nowych mo¿liwo¶ciach jêzyka C++
  • Praktyczne przyk³ady zastosowania konstrukcji
  • Æwiczenia utrwalaj±ce zdobyt± wiedzê

Rusz w kolejn± misjê z C++ na pok³adzie!Cena: 26.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Optimized C++. Proven Techniques for Heightened Performance (220.15z)
Programowanie funkcyjne w jêzyku C++. Tworzenie lepszych aplikacji (32.45z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI (36.58z)
Modern CMake for C++ (139.00z)
Rust High Performance (159.00z)
Android System Programming (179.00z)
Beginning C++ Game Programming - Second Edition (129.00z)
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++. Wydanie II (37.95z)
Architektura oprogramowania bez tajemnic. Wykorzystaj jêzyk C++ do tworzenia wydajnych aplikacji i systemów (64.35z)
Programowanie wieloplatformowe z C++ i wxWidgets 3 (119.20z)
C++17 STL. Receptury (43.45z)
Tablice informatyczne. Podstawy C++ (19.90z)
Safe C++. How to avoid common mistakes (101.15z)
Java 9: Building Robust Modular Applications (339.00z)
Concurrency with Modern C++ (119.00z)
Cross-Platform Development with Qt 6 and Modern C++ (159.00z)
Jêzyk C++. Owoce programowania. Wydanie IX (81.95z)
C++ Game Development By Example (109.00z)
Tablice informatyczne. Algorytmy (17.00z)
Software Architecture with C++ (159.00z)

Pozostae z serii: Inne

Arduino w nauce. Gromadzenie, wy¶wietlanie i przetwarzanie danych z czujników (80.99z)
Facebook. Daj siê poznaæ (13.70z)
Serverless na platformie Azure (37.95z)
Chorwacja. Zielony Przewodnik. Wyd. 3 (49.90z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szko³y podstawowej, kl. IV - VI. (Edycja Windows XP + Office 2003) (27.90z)
Tworzenie do¶wiadczeñ klientów (38.35z)
Python. 14 twórczych projektów dla dociekliwych programistów (99.00z)
Równania ró¿niczkowe zwyczajne. Teoria i zadania (25.90z)
Potêga nieskoñczono¶ci. Jak rachunek ró¿niczkowy i ca³kowy odkrywa tajemnice wszech¶wiata (50.33z)
Machine Learning Algorithms. Second edition (179.00z)
JavaScript dla programistów PHP (19.74z)
Zarz±dzanie projektami dla pocz±tkuj±cych. Jak zmieniæ wyzwanie w proste zadanie. Wydanie II (21.95z)
Joomla! Biblia (54.45z)
Algorytmy. Wydanie IV (81.95z)
Drugie oblicze Wall Street, czyli dlaczego odszed³em z Goldman Sachs (49.00z)
Designing Voice User Interfaces. Principles of Conversational Experiences (109.65z)
Swift Functional Programming - Second Edition (179.00z)
Access. Programowanie w VBA (99.00z)
Kotlin Blueprints (179.00z)
Zrozumieæ social media (30.87z)

bezprzewodowy światłowodowy internet maków telefon serwery | NAJLEPSZE REKLAMY - tablice reklamowe Piła | pensjonat nad morzem Władysławowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | Darmowa wycena i skup monet Warszawa oraz banknotów, orderów, medali, odznaczeń wojskowych | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów warszawa włochy darmowa diagnoza naprawy laptopa