e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -45%


Opus magnum C++. Misja w nadprzestrzeñ C++14/17. Tom 4

Jerzy Grêbosz
promocja -45%
cena: 49 z 26.95 z
Data wydania: 2020-02-04
stron: 280, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

C++ - mierz wysoko!

C++ to jeden z najpopularniejszych i najpotê¿niejszych jêzyków programowania. Stanowi punkt wyj¶cia dla wielu innych jêzyków, które odziedziczy³y po nim sk³adniê i liczne mo¿liwo¶ci, dziêki czemu mo¿na ¶mia³o stwierdziæ, ¿e znajomo¶æ C++ otwiera drzwi do ¶wiata nowoczesnego programowania i jest podstaw± na wymagaj±cym rynku pracy w bran¿y informatycznej. Czasy siê zmieniaj±, lecz to C++ jest wci±¿ wybierany wszêdzie tam, gdzie licz± siê mo¿liwo¶ci, elastyczno¶æ, wydajno¶æ i stabilno¶æ.
Ksi±¿ka, któr± trzymasz w rêkach, to kontynuacja genialnego kompendium Opus magnum C++11. Programowanie w jêzyku C++. Autor, wybitny specjalista z ogromnym do¶wiadczeniem w miêdzynarodowych projektach i twórca niezwykle popularnego podrêcznika Symfonia C++, postanowi³ uzupe³niæ swoje dzie³o o zagadnienia, dla których zabrak³o miejsca w poprzednich tomach. Je¶li chcesz poszerzyæ wiedzê na temat szablonów oraz poznaæ mo¿liwo¶ci najnowszych standardów jêzyka C++, nie mog³e¶ lepiej trafiæ!
  • Najwa¿niejsze informacje o nowych mo¿liwo¶ciach jêzyka C++
  • Praktyczne przyk³ady zastosowania konstrukcji
  • Æwiczenia utrwalaj±ce zdobyt± wiedzê

Rusz w kolejn± misjê z C++ na pok³adzie!Cena: 26.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

C++. Biblioteka standardowa. Podrêcznik programisty. Wydanie II (149.00z)
Stosowanie wzorców projektowych w C++. Kod wielokrotnego wykorzystania w programowaniu zorientowanym obiektowo (31.35z)
Learning C++ Functional Programming (189.00z)
Learn WebAssembly (159.00z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie V (29.40z)
C++ Fundamentals (94.99z)
Jêzyk C++. Kompendium wiedzy. Wydanie IV (90.89z)
Hands-On Functional Programming with C++ (109.00z)
C++17 STL. Receptury (43.45z)
Programowanie wieloplatformowe z C++ i wxWidgets 3 (124.87z)
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++. Wydanie II (69.00z)
Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przyk³ady (30.20z)
C++. Wykorzystaj potêgê aplikacji graficznych (37.95z)
Tablice informatyczne. Algorytmy (17.00z)
C++ System Programming Cookbook (109.00z)
Mastering the C++17 STL (179.00z)
Cross-Platform Development with Qt 6 and Modern C++ (159.00z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami (10.95z)
C++. Kurs video. Poziom drugi. Programowanie obiektowe. Pisanie w³asnych klas (39.60z)
The C++ Standard Library - Second Edition (79.90z)

Pozostae z serii: Inne

Nowoczesny jêzyk JavaScript (69.00z)
Prototype to Product. A Practical Guide for Getting to Market (126.65z)
FISZKI audio j. niemiecki Czasowniki dla ¶rednio zaawansowanych (23.20z)
Hands-On RTOS with Microcontrollers (169.00z)
Debugging Teams. Better Productivity through Collaboration (109.65z)
CSS wed³ug Erica Meyera. Sztuka projektowania stron WWW. CSS. Leksykon kieszonkowy (49.00z)
iPhone Forensics. Recovering Evidence, Personal Data, and Corporate Assets (135.15z)
Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (36.85z)
Practical Network Automation. Second edition (129.00z)
Rewolucja social media (21.45z)
CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III . eBook. Mobi (54.99z)
Matematyczne zasady filozofii naturalnej (71.93z)
Scrum 97 rzeczy, które powiniene¶ wiedzieæ (47.20z)
C# 6.0 Cookbook. 4th Edition (203.15z)
Adobe Photoshop PL. Oficjalny podrêcznik. Edycja 2020 (43.45z)
Akademia sieci Cisco CCNA Exploration Semestr 2 z p³yt± CD (93.50z)
Gra bez koñca (26.95z)
Twoja pierwsza gra 3D w Unity 2020. Kurs video. Przenie¶ grê na URP! (39.00z)
Bootstrap. Tworzenie interfejsów stron WWW. Technologia na start! (19.20z)
Windows PowerShell. Leksykon kieszonkowy. eBook. ePub (14.90z)

bezprzewodowy światłowodowy internet maków telefon serwery | NAJLEPSZE REKLAMY - tablice reklamowe Piła | pensjonat nad morzem Władysławowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów warszawa włochy darmowa diagnoza naprawy laptopa | tantra dla par