e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne
Promocja: -44%


Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie II

Rafa³ Pawlak
promocja -44%
cena: 36.339285714286 z 20.35 z
Data wydania: 2012-06-20
stron: 264, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Poznaj zasady tworzenia niezawodnych sieci teleinformatycznych
 • Jak zaprojektowaæ system okablowania strukturalnego?
 • W jaki sposób wybraæ pomieszczenie na punkt dystrybucyjny sieci?
 • Na czym polega dobór przepustowo¶ci w segmencie?
¯yjemy w spo³eczeñstwie informacyjnym i dzi¶ w³a¶nie informacja to strategiczne dobro, które przek³ada siê na mo¿liwo¶ci rozwoju, a tak¿e przynosi wymierne efekty finansowe. Dlatego te¿ wszyscy przywi±zujemy ogromn± wagê do jako¶ci i szybko¶ci przesy³anych informacji oraz sprawnego zarz±dzania danymi. Nie trzeba nikogo przekonywaæ, jak istotne jest zaprojektowanie i zbudowanie niezawodnej, wydajnej oraz zgodnej z przyjêtymi standardami sieci.
Ksi±¿ka "Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka" prezentuje w³a¶nie zasady projektowania sieci teleinformatycznych oraz przybli¿a zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty okablowania strukturalnego. Z tego podrêcznika dowiesz siê, jak sporz±dziæ dokumentacjê projektow± oraz kosztorys. Poznasz systemy dystrybucji okablowania, a tak¿e ogólne zalecenia instalacyjne. Bêdziesz równie¿ potrafi³ oceniæ i sprawdziæ system pod wzglêdem zgodno¶ci z normami. W ksi±¿ce tej zawarto bowiem wszelkie informacje niezbêdne do samodzielnej realizacji projektu sieci.
 • Charakterystyka systemu okablowania
 • Przewodowe media transmisyjne
 • Elementy sk³adowe okablowania strukturalnego
 • ¦rodowisko pracy centrum danych
 • Dokumentacja projektowa
 • Odbiór systemu okablowania
 • Porady techniczno-instalacyjne
 • Standardy i normy
 • Redundancja okablowania pionowego
 • Podstawowe metody archiwizacji danych

Sieci teleinformatyczne - od projektu do jego samodzielnej realizacji!Cena: 20.35 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

BGP. Building Reliable Networks with the Border Gateway Protocol (135.15z)
Zbiór zadañ z sieci komputerowych (41.85z)
Packet Guide to Core Network Protocols (63.74z)
GNS3. Kurs video. Administruj wirtualn± sieci± komputerow± (318.50z)
Sieci komputerowe Cisco. Zostañ administratorem. Materia³ CCNA 200-120 (99.00z)
Praktyczne projekty sieciowe (38.35z)
Internet of Things Projects with ESP32 (94.99z)
MikroTik na start. Kurs video. Podstawy konfiguracji routera (39.00z)
Biblia Windows Server 2012. Podrêcznik Administratora (37.91z)
Administrowanie sieciowymi protoko³ami komunikacyjnymi (69.00z)
Building Wireless Sensor Networks. with ZigBee, XBee, Arduino, and Processing (118.15z)
CompTIA Project+ Certification Guide (109.00z)
CCNP SWITCH. Oficjalny przewodnik certyfikacji z p³yt± CD (109.65z)
CompTIA A+ Certification Guide (220-901 and 220-902) (179.00z)
Mikrotik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCRE (79.00z)
Symulacje komputerowe w fizyce. Wydanie II (49.77z)
Praktyczne projekty sieciowe (32.45z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO - Tom I (23.20z)
Podstawy sieci komputerowych (47.52z)
Podstawy sieci komputerowych dla technika i studenta-cz1 (44.25z)

Pozostae z serii: Inne

Visual C# 2005: A Developer's Not (101.15z)
Mastering IOT (139.00z)
Windows Server 2016 Inside Out (134.10z)
Uk³ady mikroprocesorowe. Przyk³ady rozwi±zañ (39.90z)
100 sposobów na cyfrowe wideo (49.00z)
Internet. Kurs. Wydanie II (34.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych (21.60z)
NGINX Unit Cookbook (72.24z)
PHP i MySQL. Od podstaw. Wydanie IV. eBook. ePub (87.00z)
Java Network Programming. 3rd Edition (135.15z)
Delphi 4. Vademecum profesjonalisty (180.00z)
My¶l w jêzyku Java! Nauka programowania (34.30z)
Mastering Machine Learning with R - Second Edition (189.00z)
Google AdWords. Skuteczna kampania reklamowa w internecie. eBook. ePub (31.99z)
Tablice informatyczne. Wzorce projektowe (9.35z)
Smarty. Szablony w aplikacjach PHP. eBook. Mobi (29.90z)
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwi±zania (59.00z)
Norton Commander v. 4.0. (3.00z)
Blender. Od planowania, modelowania oraz teksturowania do animacji i renderingu. Praktyczne projekty. eBook. Pdf (39.00z)
C++. Kanony wiedzy programistycznej (34.90z)