e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne
Promocja: -39%


Król biurowej klasy ¶redniej. Ksi±¿ka z autografem

Maciej Mazurek
promocja -39%
cena: 37 z 22.57 z
Data wydania: 2014-11-17
stron: 224, miêkka oprawa, format: 150x210

wicej na stronie helion.pl

Wywiad z Zuchem na Blog.orange.com    >>

Recenzja serwisu Lubimyczytac.pl >> 
Lubiê koty, ale d³ugo siê gotuj±…

Witajcie w ¶wiecie ma³ej agencji reklamowej, w której rz±dzi ze¶wirowany, nastawiony na maksymaln± kreatywno¶æ szef… Tak naprawdê najwa¿niejsza jest tu ksiêgowa, ale ciiii… szef o tym nie wie. Do tego s± graficy, informatycy, którzy prêdzej zmieni± tapetê na pulpicie ni¿ sweter na grzbiecie, kopirajterzy i oczywi¶cie ulubieñcy ca³ego zespo³u: akonci! Do tego rzecz jasna klienci.

Ten ¶wiat jest w sumie bardzo prosty. Szef biega po firmie z szaleñstwem w oczach, sk±pi±c pochwa³ i wyp³at. Klienci jak klienci — trochê pomarudz±, ale w koñcu ³ykn± projekt. Chyba, ¿e wtr±ci siê akont… wtedy tematy wracaj± jak bumerang. Informatycy s± dziwni, ksiêgowa siedzi przy biurku w¶ciek³a i wy¿ywa siê na Excelu, a kopirajterzy, pisz±c kolejn± instrukcjê obs³ugi zupki w proszku, marz± o wyzwaniach na miarê Mad Mana. A wszystko skupia siê na biednym grafiku, który przydomek „senior” ma tylko dla w³asnej satysfakcji, bo na godziw± wyp³atê niestety siê to nie przek³ada.

Sfrustrowany grafik, bloger i na³ogowy bywalec Facebooka postanawia zatem poszukaæ innej pracy. Oczywi¶cie w agencji reklamowej, gdzie rz±dzi ze¶wirowany, nastawiony na maksymaln± kreatywno¶æ szef… Po ostatnim wpisie uby³o mi na fanpejd¿u z trzysta osób. Chyba FB szwankuje, bo przecie¿ nie mog³o chodziæ o wzmiankê na temat kociarzy?

Bystre oko, ciêty jêzyk i mnóstwo dobrego humoru. Ca³o¶æ zilustrowana charakterystyczn± „zuchow± kresk±” minikomiksów, które niezmiennie rozbawiaj± nie tylko pracowników agencji… Biurowa codzienno¶æ w krzywym, bardzo krzywym zwierciadle. Wszystko to znajdziecie wewn±trz pierwszej ksi±¿ki ZUCH-a.Nazywam siê Maciek Mazurek. Jestem mê¿em, tat±, grafikiem, blogerem, mi³o¶nikiem kawy, yerba mate, projektowania po nocach oraz zespo³u Pink Floyd. Nadmierne ilo¶ci kawy staram siê wyprzeæ przez yerba mate, w efekcie czego nadu¿ywam obu. Ca³y czas nie kumam Excela, ale za to polubi³em sushi. Blogujê od stycznia 2009 roku. W tym czasie uda³o mi siê zbudowaæ bardzo fajn± spo³eczno¶æ zgromadzon± wokó³ moich blogów zuchrysuje.pl i zuchpisze.pl. Jestem trzykrotnym finalist± konkursu BLOG ROKU. Wygra³em kategoriê ArtBlogi w konkursie BLOG ROKU 2012. Dosta³em te¿ wtedy wyró¿nienie g³ówne. Od trzech lat jestem wymieniany na li¶cie Kominka jako jeden z najbardziej wp³ywowych blogerów w Polsce. Jako grafik odpowiadam m.in. za wszystkie ok³adki p³yt Luxtorpedy.
 

 

KLIKNIJ, BY POWIÊKSZYÆ OBRAZEK :)

"Highslide "Highslide"Highslide
 
Odwied¼ koniecznie:
Cena: 22.57 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Big Data. Rewolucja, która zmieni nasze my¶lenie (51.35z)
Tajemnice sztucznych zwierz±t (19.99z)
Second Life. Przewodnik gracza (11.90z)
Projektowanie baz danych dla ka¿dego. Przewodnik krok po kroku (43.45z)
Tajemnice Google'a (30.00z)
97 Things Every Cloud Engineer Should Know (169.15z)
Zrozumieæ BPMN. Modelowanie procesów biznesowych (39.00z)
Designing Professional Websites with Odoo Website Builder (129.00z)
NoSQL. Kompendium wiedzy (39.00z)
Zarz±dzanie ³añcuchami dostaw (47.06z)
Working with Legacy Systems (89.90z)
TiVo Hacks. 100 Industrial-Strength Tips & Tools (84.92z)
Bezpiecznie ju¿ by³o. Jak ¿yæ w ¶wiecie sieci, terrorystów i ci±g³ej niepewno¶ci (12.90z)
Learning Quantitative Finance with R (189.00z)
Metody ilo¶ciowe W R z p³yt± CD (60.08z)
Ghidra Software Reverse Engineering for Beginners (109.00z)
NoSQL. Przyjazny przewodnik (69.00z)
Statistics for Machine Learning (189.00z)
Projektowanie architektoniczne. Wprowadzenie do zawodu architekta. Wydanie II (49.00z)
Analiza biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji (19.95z)

Pozostae z serii: Inne

Opowiadania drewnianego sto³u. 125 przepisów, jak sprawiæ przyjemno¶æ sobie i bliskim (69.00z)
Zdjêcia z dusz±. Jak zostaæ fotografem z wizj± (32.45z)
Ruby. Tao programowania w 400 przyk³adach (117.00z)
Hands-On Agile Software Development with JIRA (94.99z)
Delphi 8 .NET. Kompendium programisty (89.00z)
Microsoft Power BI Quick Start Guide - Second Edition (109.00z)
Ujêcia ze smakiem. Kulisy fotografii kulinarnej i stylizacji dañ (32.45z)
Windows Server 2008 Ochrona dostêpu do sieci NAP (111.20z)
Windows 8 Hacks (109.65z)
W poszukiwaniu wyzwañ (79.20z)
Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego u¿ytku (49.00z)
Laravel. Kurs video. Poziom pierwszy. Programowanie aplikacji w PHP (39.00z)
Twórcza kradzie¿. 10 przykazañ kreatywno¶ci (27.90z)
Senior pracuje z edytorem tekstu (33.00z)
Rzuæ na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie. Wydanie 2 (32.45z)
Beautiful Testing. Leading Professionals Reveal How They Improve Software (169.15z)
S³owenia. S³oneczna strona Alp. Wydanie 3 (39.90z)
Naucz siê SQL-a! Kurs video. 70 æwiczeñ z podstaw tworzenia zapytañ (79.00z)
Mastering Spring Boot 2.0 (179.00z)
CSS3. Tworzenie nowoczesnych stron WWW (59.00z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kurów telefon | torby papierowe z nadrukiem | nocleg ciechocinek | kurs tantry Poznań | reshi