e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Office 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Pdf

Chris Grover, Matthew MacDonald, E. Moore
cena: 77.00 z
Data wydania: 2012-10-22
stron: 856, oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Poznaj najg³êbiej ukryte tajemnice najnowszego MS Office

 • Wykorzystaj nieznane mo¿liwo¶ci Worda, Excela, Accessa i PowerPointa
 • Ujarzmij nowe interfejsy u¿ytkownika aplikacji
 • Odkryj najg³êbiej ukryte narzêdzia
Najnowsza wersja pakietu Microsoft Office, oznaczona numerem 2007, to prze³om. Office 2007 nie jest kopi± poprzedniej edycji, do której dodano kilka nowych poleceñ. To ca³kowicie nowe narzêdzie, posiadaj±ce przeprojektowany interfejs u¿ytkownika, operuj±ce na plikach w nowym formacie, oferuj±ce nowatorskie mo¿liwo¶ci, inn± filozofiê pracy i zdecydowanie wy¿szy komfort eksploatacji. Jednak przesiadka na now± wersjê pakietu przy tak znacz±cych zmianach mo¿e okazaæ siê do¶æ skomplikowanym procesem, przy którym warto wspomóc siê dobrym podrêcznikiem. Dokumentacja do³±czana do pakietu opisuje tylko jego podstawowe mo¿liwo¶ci. Aby staæ siê ekspertem, potrzebujesz czego¶ wiêcej.
Ksi±¿ka "Office 2007. Nieoficjalny podrêcznik" na pewno bêdzie doskona³ym asystentem, dziêki któremu bez problemu opanujesz mo¿liwo¶ci najnowszego MS Office. Wiadomo¶ci w niej zawartych nie znajdziesz w oficjalnej dokumentacji. Czytaj±c j±, poznasz aplikacje wchodz±ce w sk³ad pakietu, czyli Word, Excel, Access i PowerPoint, i odkryjesz wszystkie ich mo¿liwo¶ci - nawet te najg³êbiej schowane. Nauczysz siê korzystaæ z nowego interfejsu u¿ytkownika i dostosowywaæ go do swoich potrzeb, zredagujesz dokumenty tekstowe, przygotujesz zestawienia i raporty oraz zapieraj±c± dech w piersiach prezentacjê.
 • Nowe elementy MS Office 2007
 • Tworzenie dokumentów w Wordzie
 • Formatowanie czcionek i akapitów
 • Drukowanie dokumentów
 • Korzystanie z autokorekty i autouzupe³niania w Excelu
 • Automatyzacja dzia³ania arkuszy
 • Tworzenie formu³, tabel i wykresów
 • Przygotowywanie prezentacji w PowerPoincie
 • Wy¶wietlanie prezentacji
 • Projektowanie baz danych w Accessie
 • Konstruowanie kwerend
 • Tworzenie raportów i formularzy
Nie musisz kupowaæ kilku ksi±¿ek, aby poznaæ najnowsz± wersjê MS Office. "Nieoficjalny podrêcznik" w zupe³no¶ci Ci wystarczy.


Cena: 77.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Teoria wszystkiego, czyli krótka historia wszech¶wiata (27.00z)
Tablice informatyczne. Joomla!. eBook. Pdf (9.90z)
Data-Driven Services with Silverlight 2. Data Access and Web Services for Rich Internet Applications (152.15z)
Astronomy Hacks. Tips and Tools for Observing the Night Sky (126.65z)
100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy . eBook. Pdf (44.90z)
PostgreSQL. Wydanie II. eBook. Pdf (31.99z)
Ukryta perswazja. Psychologiczne taktyki wywierania wp³ywu (29.00z)
Wzorce wyszukiwania. Projektowanie nowoczesnych wyszukiwarek. eBook. Pdf (35.90z)
Bezpieczeñstwo systemu e-commerce, czyli jak bez ryzyka prowadziæ biznes w internecie. eBook. PDF (35.90z)
Drupal 7. Zaawansowane programowanie. eBook. Mobi (62.90z)
Elektronika dla ka¿dego. Przewodnik. eBook. ePub (47.00z)
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek. eBook. Pdf (39.00z)
Physics for Game Developers. Science, math, and code for realistic effects. 2nd Edition (186.15z)
Analyzing Business Data with Excel (135.15z)
Tablice informatyczne. VBA dla Excela. eBook. Pdf (9.90z)
Building Web, Cloud, and Mobile Solutions with F# (101.15z)
PHP 5. Leksykon kieszonkowy. eBook. Mobi (19.90z)
Wojny Przestrzeni (16.80z)
Marketing spo³eczno¶ciowy. Tajniki skutecznej promocji w social media. eBook. Mobi (27.90z)
ABC jêzyka HTML i XHTML. Wydanie II. eBook. ePub (27.90z)

Pozostae z serii: Inne

Windows 10 PL. System dla wymagaj±cych (19.20z)
CSS Text. Styling Your Words (21.17z)
Access 97. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
Scala Cookbook. 2nd Edition (254.15z)
Tajniki C# i .NET Framework. Wydajne aplikacje dziêki zaawansowanym funkcjom jêzyka C# i architektury .NET (59.99z)
My¶l jak Zuck. Piêæ sekretów biznesowych Marka Zuckerberga - genialnego za³o¿yciela Facebooka (20.35z)
Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania. eBook. PDF (54.99z)
PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych (47.40z)
Effective UI. The Art of Building Great User Experience in Software (152.15z)
ABC komputera. Wydanie XI (25.93z)
Windows 10 PL. Od ¶rodka (54.45z)
Mastering Qlik Sense (159.00z)
C#. Zacznij programowaæ! (57.85z)
Linux Kernel Debugging (139.00z)
Analizy Business Intelligence. Zaawansowane wykorzystanie Excela (37.95z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione (59.00z)
English 4 IT. Praktyczny kurs jêzyka angielskiego dla specjalistów IT i nie tylko (19.95z)
Building and Testing with Gradle. Understanding Next-Generation Builds (72.24z)
Prometheus: Up & Running. Infrastructure and Application Performance Monitoring (211.65z)
Qlik Sense Cookbook (159.00z)