e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Office 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Mobi

Chris Grover, Matthew MacDonald, E. Moore
cena: 77.00 z
Data wydania: 2012-10-22
stron: 856, oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Poznaj najg³êbiej ukryte tajemnice najnowszego MS Office

 • Wykorzystaj nieznane mo¿liwo¶ci Worda, Excela, Accessa i PowerPointa
 • Ujarzmij nowe interfejsy u¿ytkownika aplikacji
 • Odkryj najg³êbiej ukryte narzêdzia
Najnowsza wersja pakietu Microsoft Office, oznaczona numerem 2007, to prze³om. Office 2007 nie jest kopi± poprzedniej edycji, do której dodano kilka nowych poleceñ. To ca³kowicie nowe narzêdzie, posiadaj±ce przeprojektowany interfejs u¿ytkownika, operuj±ce na plikach w nowym formacie, oferuj±ce nowatorskie mo¿liwo¶ci, inn± filozofiê pracy i zdecydowanie wy¿szy komfort eksploatacji. Jednak przesiadka na now± wersjê pakietu przy tak znacz±cych zmianach mo¿e okazaæ siê do¶æ skomplikowanym procesem, przy którym warto wspomóc siê dobrym podrêcznikiem. Dokumentacja do³±czana do pakietu opisuje tylko jego podstawowe mo¿liwo¶ci. Aby staæ siê ekspertem, potrzebujesz czego¶ wiêcej.
Ksi±¿ka "Office 2007. Nieoficjalny podrêcznik" na pewno bêdzie doskona³ym asystentem, dziêki któremu bez problemu opanujesz mo¿liwo¶ci najnowszego MS Office. Wiadomo¶ci w niej zawartych nie znajdziesz w oficjalnej dokumentacji. Czytaj±c j±, poznasz aplikacje wchodz±ce w sk³ad pakietu, czyli Word, Excel, Access i PowerPoint, i odkryjesz wszystkie ich mo¿liwo¶ci - nawet te najg³êbiej schowane. Nauczysz siê korzystaæ z nowego interfejsu u¿ytkownika i dostosowywaæ go do swoich potrzeb, zredagujesz dokumenty tekstowe, przygotujesz zestawienia i raporty oraz zapieraj±c± dech w piersiach prezentacjê.
 • Nowe elementy MS Office 2007
 • Tworzenie dokumentów w Wordzie
 • Formatowanie czcionek i akapitów
 • Drukowanie dokumentów
 • Korzystanie z autokorekty i autouzupe³niania w Excelu
 • Automatyzacja dzia³ania arkuszy
 • Tworzenie formu³, tabel i wykresów
 • Przygotowywanie prezentacji w PowerPoincie
 • Wy¶wietlanie prezentacji
 • Projektowanie baz danych w Accessie
 • Konstruowanie kwerend
 • Tworzenie raportów i formularzy
Nie musisz kupowaæ kilku ksi±¿ek, aby poznaæ najnowsz± wersjê MS Office. "Nieoficjalny podrêcznik" w zupe³no¶ci Ci wystarczy.


Cena: 77.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

CCBA(R) and CBAP(R) Certifications Study Guide (94.99z)
Adobe Photoshop Lightroom 6. Kurs video. Sztuczki i gotowe rozwi±zania (19.00z)
ABC Excel 2010 PL. eBook.Mobi (22.90z)
100 sposobów na Perl. eBook. Pdf (31.99z)
Photoshop. Od pomys³u do projektu. eBook. Pdf (47.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki. eBook. Mobi (31.99z)
Tablice informatyczne. CSS3. eBook. Pdf (9.90z)
BIOS. Przewodnik. Wydanie IV. eBook. ePub (31.99z)
Marketing spo³eczno¶ciowy. Tajniki skutecznej promocji w social media. eBook. Pdf (27.90z)
Ubuntu Oneiric Ocelot. Przesi±d¼ siê na system open source. eBook. Pdf (29.90z)
CSS3. Tworzenie nowoczesnych stron WWW. eBook. Pdf (47.00z)
W drodze do CCNA. Czê¶æ I. eBook. Mobi (59.90z)
C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. Gotowe projekty. eBook. Pdf (39.00z)
jQuery 1.3. Wprowadzenie. eBook. Mobi (47.00z)
3ds Max. Leksykon. eBook. Mobi (27.90z)
Magiczna moc umys³u. Jak zaprogramowaæ swój mózg na szczê¶cie (34.90z)
Instant PageSpeed Optimization (69.90z)
13 najpopularniejszych sieciowych ataków na Twój komputer. Wykrywanie, usuwanie skutków i zapobieganie. eBook. Mobi (27.90z)
Profesjonalna prezentacja multimedialna. Jak unikn±æ 27 najczê¶ciej pope³nianych b³êdów. eBook. ePub (22.90z)
Delphi in a Nutshell. A Desktop Quick Reference (152.15z)

Pozostae z serii: Inne

Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie III (26.95z)
LEGO Microgame. Podstawy programowania gier w Unity (20.35z)
Social Media Marketing. Odkryj potencja³ Facebooka, Twittera i innych portali spo³eczno¶ciowych (49.00z)
AutoCAD 2021 PL. Pierwsze kroki (28.29z)
Excel 2013. Kurs video. Poziom pierwszy. Kluczowe umiejêtno¶ci i najlepsze praktyki (29.00z)
Kupujemy komputer PC (35.00z)
Fundamentals of Data Visualization. A Primer on Making Informative and Compelling Figures (254.15z)
Programming Firefox. Building Rich Internet Applications with XUL (194.65z)
Zrozumieæ oprogramowanie. O prostocie kodu i doskonaleniu warsztatu programisty (26.95z)
Google. Æwiczenia praktyczne (14.90z)
Infografiki. Praktyczne zastosowanie w biznesie (44.90z)
C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. Gotowe projekty. eBook. Pdf (39.00z)
Securing Remote Access in Palo Alto Networks (139.00z)
Tester oprogramowania. Przygotowanie do egzaminu z testowania oprogramowania (47.20z)
Algorytmy. Kiedy mniej my¶leæ (31.12z)
Delphi 4. Vademecum profesjonalisty (180.00z)
Microsoft Word 2016 Krok po kroku dodatkowo Pliki æwiczeñ do pobrania (39.48z)
Binary Analysis Cookbook (109.00z)
Programista poszukiwany. Znajd¼ i zatrudnij najlepszego! eBook. ePub (29.90z)
Learning OpenStack Networking - Third Edition (159.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet maków telefon serwery | NAJLEPSZE REKLAMY - tablice reklamowe Piła | pensjonat nad morzem Władysławowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów warszawa włochy darmowa diagnoza naprawy laptopa | tantra dla par