e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -36%


Od monolitu do mikrous³ug. Ewolucyjne wzorce przekszta³cania systemów monolitycznych

Sam Newman
promocja -36%
cena: 54.046875 z 34.59 z
Data wydania: 2020-06-24
stron: 232, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Mikrous³ugi s± relatywnie ¶wie¿± koncepcj± w ¶wiecie systemów IT, mimo to coraz wiêcej organizacji decyduje siê na wdra¿anie opartej na nich architektury. Uznaje siê, ¿e zapewnia ona wówczas lepsz± skalowalno¶æ, ³atwo¶æ ³±czenia poszczególnych niezale¿nych elementów, a przede wszystkim mo¿liwo¶æ szybszej reakcji na zmiany i skuteczniejsze wdra¿anie nowych funkcjonalno¶ci. Zanim jednak organizacja da siê skusiæ tymi obietnicami, powinna gruntownie przeanalizowaæ swoj± sytuacjê i decyzjê o ewentualnej migracji systemu oprzeæ na racjonalnych przes³ankach. Konieczne jest równie¿ opracowanie planu takiego przej¶cia, zw³aszcza je¶li nie mo¿na sobie pozwoliæ na d³u¿sze przestoje w dzia³alno¶ci.
To wyczerpuj±cy poradnik dla in¿ynierów, którzy stoj± przed wyzwaniem przekszta³cenia monolitycznego systemu w architekturê opart± na mikrous³ugach bez przerywania funkcjonowania firmy. Ksi±¿ka jest przeznaczona dla organizacji, które musz± p³ynnie zmieniæ istniej±cy system, a nie zbudowaæ go od nowa. Zawiera wiele cennych wskazówek odnosz±cych siê do celowo¶ci samej migracji oraz przedstawia liczne scenariusze i strategie przekszta³cania: od etapu planowania a¿ po dekompozycjê aplikacji i baz danych. Znalaz³ siê tu zestaw sprawdzonych wzorców i technik wraz z omówieniem sytuacji, w jakich mo¿na je bezpiecznie zastosowaæ. Nie zabrak³o wa¿nych szczegó³ów zwi±zanych z wzorcami refaktoryzacji architektury czy problematyki naruszeñ integralno¶ci w wyniku podzia³u baz danych.
W tej ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • podstawowe koncepcje zwi±zane z mikrous³ugami
  • ocena przydatno¶ci mikrous³ug w konkretnych sytuacjach
  • planowanie wdra¿ania architektury opartej na mikrous³ugach
  • wzorce migracji, dekompozycja aplikacji i inne zagadnienia techniczne
  • wykrywanie i rozwi±zywanie problemów zwi±zanych z mikrous³ugami

D±¿ysz do sukcesu? Obierz kurs na mikrous³ugi!Cena: 34.59 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Introducing Erlang. Getting Started in Functional Programming. 2nd Edition (143.65z)
Wprowadzenie do mikrokontrolerów AVR. Od elektroniki do programowania (82.56z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza (69.00z)
AI - podej¶cie pragmatyczne (47.04z)
DevOps Paradox (109.00z)
Certyfikowany tester ISTQB. Poziom podstawowy (39.50z)
Head First Software Development. Edycja polska (37.95z)
Zaprojektuj bota. Tworzenie interfejsów konwersacyjnych (17.90z)
Budowanie mikrous³ug (69.00z)
In¿ynieria niezawodnych baz danych. Projektowanie systemów odpornych na b³êdy (17.90z)
Wyra¿enia regularne. Wprowadzenie (34.90z)
Building Micro-Frontends (186.15z)
Programowanie strukturalne (39.20z)
Effective Akka. Patterns and Best Practices (63.74z)
Wprowadzenie do obliczeñ równoleg³ych (39.39z)
Podstawy programowania. Kurs video. Projektowanie i modelowanie obiektowe (29.00z)
Kombinatoryka dla programistów. Klasyka informatyki (45.69z)
Algorytmy. Wydanie IV (81.95z)
Programowanie w jêzyku Go. Koncepcje i przyk³ady. Wydanie II (37.95z)
Od matematyki do programowania uogólnionego (26.95z)

Pozostae z serii: Inne

¦cigany. Rozmowy z Kevinem Mitnickiem (29.90z)
Cubase SX. Æwiczenia (18.99z)
Mistrz PHP. Pisz nowoczesny kod. eBook. Pdf (39.00z)
Perl Graphics Programming. Creating SVG, SWF (Flash), JPEG and PNG files with Perl (126.65z)
HTML 4. Vademecum profesjonalisty (109.00z)
Windows 10 Krok po kroku (71.60z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (23.90z)
PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych (43.45z)
Testowanie bezpieczeñstwa aplikacji internetowych. Receptury. eBook. Mobi (39.00z)
AutoCAD 2008 i 2008 PL (67.00z)
Programowanie w Windows (16.10z)
Skanowanie sieci z Kali Linux. Receptury (37.95z)
R Data Analysis Projects (189.00z)
Chorwacja. Zielony Przewodnik. Wyd. 3 (49.90z)
CSS bez tajemnic. 47 sekretów kreatywnego projektanta (59.00z)
Mistrz programowania. Zwiêksz efektywno¶æ i zrób karierê (20.84z)
HTML5: The Missing Manual (135.15z)
HTML i CSS. Zaprojektuj i zbuduj witrynê WWW. Podrêcznik Front-End Developera (54.29z)
Fotografowanie panien m³odych. 500 kreatywnych ujêæ (39.90z)
Perl. Tworzenie aplikacji sieciowych (89.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet grzechynia telefon serwery | transport ziemi Piła | torby papierowe z nadrukiem Piła | http://wycinkadrzew.bydgoszcz.pl/pozwolenia.html