e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Od Las Vegas do Wall Street. O tym, jak pokona³em kasyno oraz rynek

Edward O. Thorp (Author), Nassim Nicholas Taleb (Foreword)
cena: 49.00 z
Data wydania: 2019-10-29
stron: 472, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl
Wydaje siê, ¿e osi±gniêcie sukcesu i zdobycie wielkich pieniêdzy wymaga nadludzkiej mocy, pracowito¶ci i niebywa³ego szczê¶cia. Obojêtnie, czy mowa o wygranej w kasynie, czy o niezwykle zyskownej inwestycji, udaje siê to tylko garstce urodzonych pod wyj±tkowo pomy¶ln± gwiazd±. Szukanie jakichkolwiek racjonalnych mo¿liwo¶ci z³amania systemu którejkolwiek gry hazardowej raczej nie daje dobrych rezultatów. A próby zarobienia du¿ych pieniêdzy na gie³dzie koñcz± siê czêsto spektakularn± pora¿k±. Ostatnimi laty zreszt± inwestowanie na gie³dzie coraz bardziej upodabnia siê do wymy¶lnej gry hazardowej.
Tymczasem klucz do z³amania zasad gry hazardowej czy te¿ gry rynkowej istnieje, a jego skuteczno¶æ zosta³a udowodniona w praktyce. W tej autobiograficznej ksi±¿ce znajdziesz niezwyk³± historiê cz³owieka, który maj±c za sob± udan± karierê akademick±, postanowi³ wypróbowaæ swoje teorie w praktyce, dok³adniej - na w³asnej skórze. Przy tym uda³o mu siê zachowaæ prostotê stosowanych strategii. Udowodni³, ¿e dziêki racjonalnym zasadom wywiedzionym wprost z matematyki czy statystyki, niekiedy z wykorzystaniem komputera, mo¿na systematycznie wygrywaæ w kasynie lub na rynku. O wielko¶ci Edwarda O. Thorpa ¶wiadczy równie¿ jego umiejêtno¶æ wycofania siê ze ¶wiata wielkich pieniêdzy po to, by zaj±æ siê czym¶ innym oraz cieszyæ siê ¿yciem i zgromadzonym maj±tkiem.
W ksi±¿ce Thorp w interesuj±cy sposób opowiada o swoich pasjach i motywacjach, a tak¿e o niezwyk³ej ciekawo¶ci ¶wiata. Pozwala prze¶ledziæ ¶cie¿kê, która doprowadzi³a go do odrzucenia powszechnie akceptowanych pogl±dów i sk³oni³a do poszukiwañ. Opisuje, w jaki sposób dochodzi³ do rewolucyjnych rozwi±zañ dotychczas nierozstrzygniêtych zagadnieñ. Opowie¶æ Thorpa jest fascynuj±c± podró¿± intelektualn± przez krainê matematyki, gier losowych i rynków finansowych. To ksi±¿ka, która zachêca do logicznego my¶lenia o pozornie nieracjonalnym ¶wiecie.

Oto jak dziêki mocy w³asnego umys³u pokonaæ los, oszustów i wielkie korporacje!Cena: 49.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Designing and Developing for Google Glass. Thinking Differently for a New Platform (186.15z)
Amazon Web Services. Kurs video. Tworzenie aplikacji (79.00z)
Mapa Agile & Scrum. Jak siê odnale¼æ jako Scrum Master (38.35z)
Sieci komputerowe. Biblia (54.45z)
Bezpieczeñstwo to¿samo¶ci i danych w projektach Web (47.04z)
Minecraft. Kompendium gracza (16.45z)
Bezpiecznie ju¿ by³o. Jak ¿yæ w ¶wiecie sieci, terrorystów i ci±g³ej niepewno¶ci (24.34z)
Google Picasa. Æwiczenia praktyczne (10.44z)
ECDL. U¿ytkowanie komputerów. Modu³ 2 (31.20z)
Analiza biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji (39.90z)
Mastering Adobe Animate 2021 (229.00z)
VMware vSphere 6.7 od podstaw (81.95z)
The DevOps 2.4 Toolkit (139.00z)
Big Data. Rewolucja, która zmieni nasze my¶lenie (51.35z)
Analiza danych w naukach ¶cis³ych i technice (45.26z)
¦wiat w skali mikro. Wszystko o modelarstwie (21.95z)
ECDL S4 Edycja obrazów Syllabus v.2.0 (32.68z)
Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe (48.95z)
Переговори з дельфінами (21.06z)
Badanie danych. Raport z pierwszej linii dzia³añ (54.90z)

Pozostae z serii: Inne

Zautomatyzuj swoj± firmê z Pythonem. Praktyczne rozwi±zania dla firmowej sieci (36.85z)
Python. Rozmówki (49.00z)
Cisza w sieci. eBook. ePub (29.90z)
Tajniki jêzyka JavaScript. Na drodze do bieg³o¶ci (10.95z)
Learning Malware Analysis (179.00z)
LEGO. Ksiêga przygód (39.90z)
Hakerzy atakuj±. Jak podbiæ kontynent (49.90z)
PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie czwarte (109.00z)
Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych. eBook. ePub (19.90z)
Programming Kotlin (159.00z)
Flask Web Development. Developing Web Applications with Python. 2nd Edition (169.15z)
Fotografia cyfrowa. Edycja zdjêæ. Wydanie VIII (37.95z)
Polska Zim± (24.90z)
Serverless Architectures with AWS (109.00z)
Artificial Intelligence and Machine Learning Fundamentals (109.00z)
Uczê siê liczyæ. 8-10 lat. £amig³ówki Mno¿enie i dzielenie do 100 (5.20z)
Laravel. Kurs video. Poziom pierwszy. Programowanie aplikacji w PHP (39.00z)
Apache 2 Pocket Reference. For Apache Programmers & Administrators (50.92z)
Pascal. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III. eBook. Mobi (22.90z)
iOS 12. Wprowadzenie do programowania w Swifcie. Wydanie V (54.45z)