e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Opus magnum C++ 11. Programowanie w jêzyku C++. Wydanie II poprawione (komplet)

Jerzy Grêbosz
promocja -44%
cena: 165.98214285714 z 92.95 z
Data wydania: 2020-05-26
stron: 1648, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

"Opus magnum C++ 11. Programowanie w jêzyku C++. Wydanie II poprawione" – zestaw obejmuje 3 tomy.


Jedno C i same plusy!

Dawno, dawno temu, w g³êbokich latach osiemdziesi±tych ubieg³ego wieku pewien duñski informatyk zainspirowany jêzykiem C opracowa³ jeden z najwa¿niejszych, najbardziej elastycznych i do dzi¶ niezast±pionych jêzyków programowania - C++. Dzi¶ ten jêzyk jest wykorzystywany do tworzenia gier komputerowych, obliczeñ naukowych, technicznych, w medycynie, przemy¶le i bankowo¶ci. NASA pos³uguje siê nim w naziemnej kontroli lotów. Du¿a czê¶æ oprogramowania Miêdzynarodowej Stacji Kosmicznej zosta³a napisana w tym jêzyku. Nawet w marsjañskim ³aziku Curiosity pracuje program w C++, który analizuje obraz z kamer i planuje dalsz± trasê.
Autor tej ksi±¿ki - wybitny specjalista pracuj±cy nad wieloma znacz±cymi projektami we francuskich, niemieckich i w³oskich instytutach fizyki j±drowej, znany czytelnikom m.in. z genialnej Symfonii C++ - postawi³ sobie za cel napisanie nowej, przekrojowej ksi±¿ki o tym jêzyku, która w prostym, wrêcz przyjacielskim stylu wprowadza czytelnika w fascynuj±cy ¶wiat programowania zorientowanego obiektowo. Zobacz, jak potê¿ny jest dzisiaj C++ 11.
Je¿eli chcesz nauczyæ siê tego jêzyka w ³atwy, pogodny, przyjazny sposób, ta ksi±¿ka jest w³a¶nie dla Ciebie.
Dziêki tej ksi±¿ce poznasz:
  • Proste i z³o¿one typy danych
  • Instrukcje steruj±ce
  • Funkcje i operatory
  • Wska¼niki
  • Klasy i dziedziczenie
  • Obs³ugê wyj±tków
  • Wyra¿enia lambda
  • Operacje wej¶cia-wyj¶cia
  • Projektowanie orientowane obiektowo
  • Szablony


Cena: 92.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Opus magnum C++11. Programowanie w jêzyku C++ (komplet) (149.00z)
Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadañ dla przysz³ych ekspertów (57.00z)
Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadañ dla przysz³ych ekspertów (31.35z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie II (16.45z)
C++. Kurs video. Poziom drugi. Programowanie obiektowe. Pisanie w³asnych klas (39.60z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI (36.58z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI (32.45z)
Beginning C++ Game Programming - Second Edition (129.00z)
Jêzyk C++ mechanizmy, wzorce, biblioteki (54.50z)
Advanced C++ Programming Cookbook (129.00z)
C++ Optymalizacja kodu. Sprawdzone techniki zwiêkszania wydajno¶ci (60.80z)
Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przyk³ady (54.90z)
Advanced C++ (129.00z)
Architektura oprogramowania bez tajemnic. Wykorzystaj jêzyk C++ do tworzenia wydajnych aplikacji i systemów (64.35z)
Learning OpenCV 3. Computer Vision in C++ with the OpenCV Library (313.65z)
C++ Optymalizacja kodu (71.82z)
C++. Struktury danych i algorytmy (57.00z)
C++ dla bystrzaków. Wydanie VII (69.00z)
C++11. Nowy standard. Æwiczenia (12.04z)
Learning C++ Functional Programming (189.00z)

Pozostae z serii: Inne

Lwów. Miasto Wschodu i Zachodu (wydanie V) (24.90z)
Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych (99.00z)
Learning AWK Programming (129.00z)
Dreamweaver MX 2004: The Missing Manual (126.65z)
The Docker Workshop (129.00z)
Azure Networking Cookbook (109.00z)
CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj±cych (47.00z)
Angular Services (159.00z)
Alexa Skills Projects (139.00z)
Po prostu HTML 4. Wydanie II (39.00z)
Learning Spring 5.0 (179.00z)
Zapytania w jêzyku T-SQL w Microsoft SQL Server 2014 i SQL Server 2012 (111.20z)
WebSocket. Lightweight Client-Server Communications (101.15z)
Access 2007 Tworzenie aplikacji (35.05z)
3ds max. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (21.90z)
Photoshop 5 dla ka¿dego (48.00z)
FISZKI audio j. angielski S³ownictwo 1 (23.20z)
Mastering Predictive Analytics with scikit-learn and TensorFlow (109.00z)
Beautiful Visualization. Looking at Data through the Eyes of Experts (203.15z)
Android Poradnik programisty. 93 przepisy tworzenia dobrych aplikacji (38.64z)

Dobry stomatolog Szczecin | Katalog4u to moderowany Katalog SEO stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kuków telefon | Komornik Ursynów | Zajmujemy się wyłączanie adblue we wszystkich maszynach grupy CNH. Dojazd do klienta oraz gwarancja dożywotnia. Faktura Vat. Atrakcyjne ceny.