e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -37%


Opus magnum C++ 11. Programowanie w jêzyku C++. Wydanie II poprawione (komplet)

Jerzy Grêbosz
promocja -37%
cena: 169 z 106.47 z
Data wydania: 2020-05-26
stron: 1648, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

"Opus magnum C++ 11. Programowanie w jêzyku C++. Wydanie II poprawione" – zestaw obejmuje 3 tomy.


Jedno C i same plusy!

Dawno, dawno temu, w g³êbokich latach osiemdziesi±tych ubieg³ego wieku pewien duñski informatyk zainspirowany jêzykiem C opracowa³ jeden z najwa¿niejszych, najbardziej elastycznych i do dzi¶ niezast±pionych jêzyków programowania - C++. Dzi¶ ten jêzyk jest wykorzystywany do tworzenia gier komputerowych, obliczeñ naukowych, technicznych, w medycynie, przemy¶le i bankowo¶ci. NASA pos³uguje siê nim w naziemnej kontroli lotów. Du¿a czê¶æ oprogramowania Miêdzynarodowej Stacji Kosmicznej zosta³a napisana w tym jêzyku. Nawet w marsjañskim ³aziku Curiosity pracuje program w C++, który analizuje obraz z kamer i planuje dalsz± trasê.
Autor tej ksi±¿ki - wybitny specjalista pracuj±cy nad wieloma znacz±cymi projektami we francuskich, niemieckich i w³oskich instytutach fizyki j±drowej, znany czytelnikom m.in. z genialnej Symfonii C++ - postawi³ sobie za cel napisanie nowej, przekrojowej ksi±¿ki o tym jêzyku, która w prostym, wrêcz przyjacielskim stylu wprowadza czytelnika w fascynuj±cy ¶wiat programowania zorientowanego obiektowo. Zobacz, jak potê¿ny jest dzisiaj C++ 11.
Je¿eli chcesz nauczyæ siê tego jêzyka w ³atwy, pogodny, przyjazny sposób, ta ksi±¿ka jest w³a¶nie dla Ciebie.
Dziêki tej ksi±¿ce poznasz:
  • Proste i z³o¿one typy danych
  • Instrukcje steruj±ce
  • Funkcje i operatory
  • Wska¼niki
  • Klasy i dziedziczenie
  • Obs³ugê wyj±tków
  • Wyra¿enia lambda
  • Operacje wej¶cia-wyj¶cia
  • Projektowanie orientowane obiektowo
  • Szablony


Cena: 106.47 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadañ dla przysz³ych ekspertów (57.00z)
Symfonia C++ Standard. Programowanie w jêzyku C++ orientowane obiektowo. Tom I i II (80.00z)
Jêzyk C++. Kompendium wiedzy. Wydanie IV (90.89z)
Tablice informatyczne. Algorytmy (17.00z)
C++ dla bystrzaków. Wydanie VII (69.00z)
Learn WebAssembly (159.00z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie II (16.45z)
C++. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych (67.00z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI (32.45z)
Opus magnum C++11. Programowanie w jêzyku C++ (komplet) (81.95z)
OpenCV 3. Komputerowe rozpoznawanie obrazu w C++ przy u¿yciu biblioteki OpenCV (149.00z)
C++. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III (15.95z)
Tablice informatyczne. C++. Wydanie II (7.10z)
Software Architecture with C++ (159.00z)
C++ bez obaw (59.00z)
Boost C++ Application Development Cookbook - Second Edition (189.00z)
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++. Wydanie II (37.95z)
Android System Programming (179.00z)
Stosowanie wzorców projektowych w C++. Kod wielokrotnego wykorzystania w programowaniu zorientowanym obiektowo (31.35z)
The C++ Workshop (129.00z)

Pozostae z serii: Inne

Funkcja kwadratowa i funkcja wymierna. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Programowalno¶æ i automatyzacja sieci. Poradnik in¿yniera sieci nastêpnej generacji (55.18z)
Sztuka pozowania w fotografii portretowej (39.90z)
Komercyjne i przemys³owe aplikacje Internetu rzeczy na Raspberry Pi. Prototypowanie rozwi±zañ IoT (71.82z)
Power BI. Kurs video. Kompleksowe przygotowanie do pracy Power BI developera (374.25z)
Triatlon od A do Z. Treningi do wszystkich dystansów (26.95z)
SEO dla pocz±tkuj±cych (38.35z)
Python z ¿ycia wziêty. Rozwi±zywanie problemów za pomoc± kilku linii kodu (43.45z)
Mac OS X Snow Leopard Pocket Guide. The Ultimate Quick Guide to Mac OS X (50.92z)
Komputerowe systemy pomiarowe (34.56z)
Firefox. Nie klikaj w niebieskie e! (27.00z)
Egzamin MCITP 70-647 Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiêbiorstwa (127.20z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Nowe ujêcia Scotta Kelby'ego. Wydanie II (21.95z)
Zwinne projekty w klasycznej organizacji. Scrum, Kanban, XP (21.95z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (11.96z)
Adobe Acrobat 9/9 PL. Oficjalny podrêcznik (79.00z)
Wzmacniacze audio. Poradnik konstruktora (75.24z)
React w dzia³aniu. Tworzenie aplikacji internetowych (39.90z)
C++ i Qt. Wprowadzenie do wzorców projektowych. Wydanie II (48.95z)
HTML 4 (52.50z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet zawoja telefon | zajdzyj Serwis komputerowy ursus naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Pustkowo last minute domki nad morzem | ciechocinek hotel | Komornik Poznań