e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Opus magnum C++11. Programowanie w jêzyku C++ (komplet)

Jerzy Grêbosz
cena: 149.00 z
Data wydania: 2017-10-23
stron: 1696, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

 

Ksi±¿ka "Opus Magnum C++11" Jerzego Grêbosza zdoby³a wyró¿nienie w kategorii podrêczników w konkursie na Najlepsz± Polsk± Ksi±¿kê Informatyczn± 2018r. organizowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

 
 
 
 

"Opus magnum C++11. Programowanie w jêzyku C++" - zestaw obejmuje 3 podrêczniki.


Jedno C i same plusy!

Dawno, dawno temu, w g³êbokich latach osiemdziesi±tych ubieg³ego wieku pewien duñski informatyk zainspirowany jêzykiem C opracowa³ jeden z najwa¿niejszych, najbardziej elastycznych i do dzi¶ niezast±pionych jêzyków programowania — C++. Dzi¶ ten jêzyk jest wykorzystywany do tworzenia gier komputerowych, obliczeñ naukowych, technicznych, w medycynie, przemy¶le i bankowo¶ci. NASA pos³uguje siê nim w naziemnej kontroli lotów. Du¿a czê¶æ oprogramowania Miêdzynarodowej Stacji Kosmicznej zosta³a napisana w tym jêzyku. Nawet w marsjañskim ³aziku Curiosity pracuje program w C++, który analizuje obraz z kamer i planuje dalsz± trasê.
Autor tej ksi±¿ki — wybitny specjalista pracuj±cy nad wieloma znacz±cymi projektami we francuskich, niemieckich i w³oskich instytutach fizyki j±drowej, znany czytelnikom m.in. z genialnej Symfonii C++ — postawi³ sobie za cel napisanie nowej, przekrojowej ksi±¿ki o tym jêzyku, która w prostym, wrêcz przyjacielskim stylu wprowadza czytelnika w fascynuj±cy ¶wiat programowania zorientowanego obiektowo. Zobacz, jak potê¿ny jest dzisiaj C++ 11.
Je¿eli chcesz nauczyæ siê tego jêzyka w ³atwy, pogodny, przyjazny sposób, ta ksi±¿ka jest w³a¶nie dla Ciebie.
Dziêki tej ksi±¿ce poznasz:
  • Proste i z³o¿one typy danych
  • Instrukcje steruj±ce
  • Funkcje i operatory
  • Wska¼niki
  • Klasy i dziedziczenie
  • Obs³ugê wyj±tków
  • Wyra¿enia lambda
  • Operacje wej¶cia-wyj¶cia
  • Projektowanie orientowane obiektowo
  • Szablony


Cena: 149.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Unreal Engine 5. Kurs video. Praktyczny niezbêdnik game developera (74.50z)
C++ bez obaw (59.00z)
Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przyk³ady (54.90z)
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++. Wydanie II (69.00z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI (32.45z)
Jêzyk C++. Owoce programowania. Wydanie IX (92.38z)
C++. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych (67.00z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami (10.95z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI (36.58z)
C++. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych (36.85z)
Jêzyk C++. Kompendium wiedzy. Wydanie IV (81.95z)
Jêzyk C++. Kompendium wiedzy. Wydanie IV (90.89z)
C++17 STL. Receptury (43.45z)
Effective Modern C++. 42 Specific Ways to Improve Your Use of C++11 and C++14 (220.15z)
Modern CMake for C++ (139.00z)
Programowanie wieloplatformowe z C++ i wxWidgets 3 (124.87z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie III (25.14z)
Modern C++ Programming Cookbook - Second Edition (159.00z)
Concurrency with Modern C++ (119.00z)
Skuteczny nowoczesny C++ (71.82z)

Pozostae z serii: Inne

Java 2. Techniki zaawansowane. Wydanie II (125.00z)
The Python Apprentice (159.00z)
GIMP 2.6 dla fotografów - techniki cyfrowej obróbki zdjêæ. Od inspiracji do obrazu (43.45z)
Ruby on Rails 2.1. Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych (39.00z)
TDD. Sztuka tworzenia dobrego kodu (35.40z)
Drupal 7. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (23.90z)
Java EE 6. Programowanie aplikacji WWW. eBook. Pdf (29.90z)
W drodze do CCNA. Czê¶æ II. eBook. Pdf (44.90z)
Designing Professional Websites with Odoo Website Builder (129.00z)
SQL (22.50z)
Edgecam. Wieloosiowe toczenie CNC (70.95z)
Testy maturalne z matematyki (11.90z)
Czarno-bia³y kadr. Kreatywna fotografia (32.45z)
Perl for Oracle DBAs (169.15z)
Java. Æwiczenia zaawansowane. Wydanie II. eBook. ePub (23.90z)
FISZKI audio j. francuski Starter (15.19z)
Ksi±¿ê (16.45z)
Tworzenie aplikacji dla systemu Windows 8. Zaprojektuj, napisz i opublikuj swoj± aplikacjê (37.00z)
WordPress. Æwiczenia praktyczne (15.95z)
The Reinforcement Learning Workshop (139.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet białka telefon serwery | ciechocinek nocleg