e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Fotografia cyfrowa. Edycja zdjêæ. Wydanie IV

Scott Kelby
cena: 77.00 z
Data wydania: 2008-05-06
stron: 504, twarda oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Kompletny przewodnik dla cyfrowych fotografów
 • Jak precyzyjnie wyostrzaæ fotografie?
 • W jaki sposób przetwarzaæ pliki RAW?
 • Jak zautomatyzowaæ pracê Photoshopa?
Aparaty cyfrowe, których mo¿liwo¶ci rosn± w ogromnym tempie, nadal nie zapewniaj± uzyskiwania doskona³ych fotografii w ka¿dych warunkach. Nawet fotografie wykonywane przez profesjonalistów korzystaj±cych z najnowocze¶niejszych cyfrowych lustrzanek poddawane s± cyfrowej obróbce - korekcie barw, wyrównaniu o¶wietlenia czy te¿ konwersji na tryb czarno-bia³y. Chyba ka¿dy u¿ytkownik "cyfrówki", przegl±daj±c wykonane przez siebie zdjêcia, znajduje w nich liczne b³êdy. Na szczê¶cie, korekcja takich niedoci±gniêæ nie wymaga zakupu profesjonalnego sprzêtu laboratoryjnego - w zupe³no¶ci wystarczy komputer, odpowiednie narzêdzia i wiedza, jak to zrobiæ!
Ksi±¿ka "Fotografia cyfrowa. Edycja zdjêæ. Wydanie IV" to kolejny rewelacyjny podrêcznik autorstwa Scotta Kelby'ego, guru cyfrowej fotografii. Przedstawia zaawansowane techniki obróbki i modyfikacji zdjêæ cyfrowych wykorzystywane przez profesjonalistów z bran¿y fotograficznej i projektowej. Przeczytasz w niej o mo¿liwo¶ciach, jakie w zakresie korekcji zdjêæ oferuje Photoshop CS3. Dowiesz siê, jak katalogowaæ i opisywaæ zdjêcia, przetwarzaæ pliki RAW, poprawiaæ ostro¶æ i nasycenie barw oraz kompensowaæ nierównomierne o¶wietlenie kadru. Dziêki tej ksi±¿ce nauczysz siê kadrowaæ, prostowaæ i retuszowaæ fotografie. Ponadto Scott Kelby podaje w niej gotowe receptury zapewniaj±ce b³yskawiczny i zachwycaj±cy efekt!
 • Katalogowanie, opisywanie i archiwizowanie fotografii
 • Przetwarzanie plików RAW
 • Skalowanie i kadrowanie zdjêæ
 • Zarz±dzanie kolorem w aparacie i w Photoshopie
 • Korekcja kolorystyki fotografii
 • Konwersja zdjêæ do trybu czarno-bia³ego
 • Retusz portretów
 • Efekty specjalne
 • Wyostrzanie obrazów
 • Prezentowanie i sprzedawanie w³asnych prac

Wybierz siê do ¶wiata fotografii cyfrowej z profesjonalnym przewodnikiem!Cena: 77.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: fotografiacyfrowa

GIMP 2.0. Edycja zdjêæ cyfrowych (29.90z)
Po prostu Adobe Photoshop Lightroom 2 (49.00z)
Noc w obiektywie. Kreatywna fotografia (49.00z)
Uchwycone obiektywem. Lekcje legendarnego fotografa dzikich zwierzat (79.00z)
Almanach fotografii. Wydanie X (119.00z)
Fotografia cyfrowa. Wydanie V (109.00z)
Fotografia cyfrowa. Przewodnik (34.90z)
Bezkrwawe ³owy. Fotografia przyrodnicza okiem Ralpha Clevengera (59.00z)
Krajobrazy. Kreatywna fotografia (59.00z)
Techniki obróbki zdjêæ cyfrowych w 40 ujêciach (39.90z)
Sekrety cyfrowej ciemni Scotta Kelby'ego. Edycja i obróbka zdjêæ w programie Adobe Photoshop Lightroom 3 (89.00z)
Fotografia cyfrowa. Dla seniorów (34.90z)
Fotografia cyfrowa. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (14.90z)
Fotografia cyfrowa. Edycja zdjêæ. Wydanie II (69.90z)
Fotografia cyfrowa. 100 najlepszych sztuczek i trików (39.90z)
Fotografia cyfrowa. Pierwsza pomoc (14.90z)
Fotografia cyfrowa. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II (22.90z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Trzy ods³ony Scotta Kelby'ego. Tom I, II, III (99.00z)
Kompozycja. Od zdjêcia do arcydzie³a (69.00z)
Profesjonalna fotografia ¶lubna. Od perfekcyjnego warsztatu do dochodowego biznesu (79.00z)

Pozostae z serii: Inne

OpenCL. Akceleracja GPU w praktyce (47.20z)
20 prostych projektów Raspberry Pi (55.20z)
Spring Data (143.65z)
Kwalifikacja A.36. Czê¶æ 1. Prowadzenie rachunkowo¶ci. Podrêcznik do nauki zawodów technik ekonomista i technik rachunkowo¶ci (39.92z)
Python dla programistów. Big Data i AI. Studia przypadków (70.95z)
PHP Cookbook. Solutions & Examples for PHP Programmers. 3rd Edition (143.65z)
Windows Vista PL dla bystrzaków (12.90z)
Nowoczesne API. Ewoluuj±ce aplikacje sieciowe w technologii ASP.NET (43.45z)
PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV. eBook. Pdf (47.00z)
Pi³komatyka. Matematyczne piêkno futbolu (35.93z)
Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji (59.00z)
Programowanie wieloplatformowe z C++ i wxWidgets 3 (124.87z)
WordPress. Æwiczenia praktyczne. eBook. Pdf (22.90z)
Learning from jQuery. Building on Core Skills (63.74z)
To ¿yje! Sztuczna inteligencja. Od logicznego fortepianu po zabójcze roboty (47.20z)
GIMP. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (23.90z)
Real World Fotografia cyfrowa. Profesjonalne techniki fotografii cyfrowej. Wydanie III (30.40z)
Building Enterprise JavaScript Applications (159.00z)
Termodynamika dla bystrzaków (49.00z)
Liczby. Ich dzieje, rodzaje, w³asno¶ci (33.52z)