e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Nowoczesne Django

Sylwester Walczak
cena: 59.00 z
Data wydania: 2022-08-01
stron: 0, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl
Ksi±¿ka Sylwestra Walczaka jest po¶wiêcona Django, wolnej, otwarto¼ród³owej platformie programistycznej s³u¿±cej do tworzenia aplikacji internetowych. Autor udowadnia, ¿e wbrew obiegowym opiniom Django jako framework nadaje siê do budowy mikroserwisów - autonomicznych us³ug, które wspó³pracuj± ze sob±, tworz±c na przyk³ad serwis internetowy. Odwo³uje siê przy tym do API potrzebnego do obs³ugi kawiarni. Jest to wiêc swojego rodzaju instrukcja, która przeprowadza przez projektowanie, programowanie i wdro¿enie systemu do obs³ugi kawiarni, sk³adaj±cego siê miêdzy innymi z takich aplikacji jak magazyn, menu, obs³uga klientów i kolejkowanie utworzonych zamówieñ.
To podrêcznik przeznaczony dla programistów; do zrozumienia poruszonych w nim zagadnieñ wymagana jest znajomo¶æ jêzyka Python i komunikacji webowej. Lektura kolejnych rozdzia³ów pozwoli Ci na tworzenie bibliotek i napisanie wtyczki do Django, odpowiadaj±cej za autoryzacjê. Poznasz ¶wiat mikrous³ug, w tym ich zalety i wady. Przy okazji zapoznasz siê z kilkoma narzêdziami przydatnymi nie tylko w ¶wiecie architektury rozproszonej. Zatem - kawa i do dzie³a?
Dziêki ksi±¿ce:
  • Dowiesz siê, co to jest konteneryzacja, Docker, REST API i webhooki
  • Utworzysz w³asny system autoryzacji
  • Napiszesz system rozproszony
  • Dynamicznie przepiszesz serializery do widoków
  • Przygotujesz dokumentacjê API
  • Opracujesz komunikacjê miêdzy us³ugami


Cena: 59.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Python in a Nutshell. A Desktop Quick Reference. 3rd Edition (254.15z)
Efektywny Python. 90 sposobów na lepszy kod. Wydanie II (49.77z)
Hands-On Data Science with Anaconda (119.00z)
Python. Uczymy siê programowania (47.74z)
The Machine Learning Solutions Architect Handbook (169.00z)
Beginning Data Science with Python and Jupyter (54.99z)
Python i AI dla e-commerce (64.35z)
My¶l w jêzyku Python! Nauka programowania. Wydanie II (29.40z)
Odoo 11 Development Cookbook - Second Edition (169.00z)
Czysty kod w Pythonie. Twórz wydajny i ³atwy w utrzymaniu kod. Wydanie II (51.35z)
Black Hat Python. Jêzyk Python dla hakerów i pentesterów. Wydanie II (32.45z)
Machine Learning i jêzyk Python. Kurs video. Praktyczne wykorzystanie popularnych bibliotek (109.00z)
Artificial Intelligence with Python Cookbook (129.00z)
Python 3. Proste wprowadzenie do fascynuj±cego ¶wiata programowania (32.45z)
Python na start! Programowanie dla nastolatków (23.79z)
Lightweight Django (135.15z)
Hands-On Data Visualization with Bokeh (109.00z)
Introduction to Machine Learning with Python. A Guide for Data Scientists (186.15z)
Programowanie w Pythonie dla ¶rednio zaawansowanych. Najlepsze praktyki tworzenia czystego kodu (50.56z)
Testy automatyczne kodu Python. Kurs video. Pisanie testów jednostkowych od podstaw (39.00z)

Pozostae z serii: Inne

Kwalifikacja INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Czê¶æ 2. Programowanie obiektowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik programista (47.92z)
Becoming an Enterprise Django Developer (139.00z)
Protel DXP pierwsze kroki (57.86z)
AutoCAD 2011 PL. Pierwsze kroki. eBook. ePub (27.90z)
Practical System Programming for Rust Developers (129.00z)
Mastering Java 9 (159.00z)
Jakarta EE Cookbook - Second Edition (109.00z)
My¶li (12.90z)
Budujê swoj± pierwsz± drukarkê 3D (48.00z)
React 16 Tooling (159.00z)
Practical Computer Vision with SimpleCV. The Simple Way to Make Technology See (84.92z)
Excel. Programowanie w VBA dla bystrzaków. Wydanie V (32.45z)
Linux. Programowanie systemowe. eBook. Mobi (44.90z)
Firefox. Nie klikaj w niebieskie e! (27.00z)
Making Android Accessories with IOIO. Going Mobile with Sensors, Lights, Motors, and Robots (25.42z)
PHP i jQuery. Techniki zaawansowane. Wydanie II (67.00z)
Living Green: The Missing Manual. The Missing Manual (67.92z)
App Inventor 2. Create Your Own Android Apps. 2nd Edition (143.65z)
React.js i Node.js. Kurs video. Budowanie serwisu w oparciu o popularne biblioteki jêzyka JavaScript (79.00z)
Programowanie w jêzyku Rust. Wydajno¶æ i bezpieczeñstwo. Wydanie II (139.00z)

telefon komputery internet koszarawa hosting serwery strony www | Ciechocinek hotele spa | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów ursus darmowa diagnoza naprawy laptopa | masaż tantryczny poznań