e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadañ dla przysz³ych ekspertów

Marius Bancila
promocja -44%
cena: 55.982142857143 z 31.35 z
Data wydania: 2019-04-16
stron: 288, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
C++ jest dojrza³ym jêzykiem programowania, od wielu lat wykorzystywanym przez profesjonalnych programistów do wielu ró¿nych zastosowañ, w³±czaj±c w to pisanie gier, programowanie GUI czy tworzenie z³o¿onych aplikacji u¿ytkowych. Zaprojektowano go pod k±tem maksymalizowania wydajno¶ci, jest wiêc najczê¶ciej wybieranym jêzykiem w sytuacjach, w których najwa¿niejsza jest efektywno¶æ dzia³ania kodu. Aby jednak wykorzystaæ te zalety C++, trzeba nauczyæ siê nim pos³ugiwaæ. A bieg³o¶æ w pos³ugiwaniu siê jêzykiem programowania przychodzi dziêki regularnym æwiczeniom i ci±g³emu testowaniu nabytych umiejêtno¶ci. Innymi s³owy, trzeba rozwi±zywaæ jak najwiêcej ró¿norodnych, rzeczywistych i praktycznych zadañ problemowych.
W tej ksi±¿ce zawarto zestaw 100 zadañ o ró¿nym poziomie trudno¶ci, u³o¿onych w taki sposób, aby podczas rozwi±zywania móc skorzystaæ z bogactwa standardowej biblioteki C++ oraz z wielu zewnêtrznych bibliotek wieloplatformowych. Zadania rozmieszczono w 12 rozdzia³ach, z których ka¿dy dotyczy okre¶lonego tematu. S± to problemy, których odpowiednie rozwi±zanie warunkuje poprawne dzia³anie aplikacji, takie jak bezpieczna komunikacja, szyfrowanie i autoryzacja danych, korzystanie z w±tków i funkcji asynchronicznych czy implementacja algorytmów wspó³bie¿nych. Proponowane zagadnienia zosta³y dok³adnie opisane, uwzglêdniono równie¿ szereg zaleceñ, wyja¶nieñ i wskazówek. Na wypadek gdyby wykonanie którego¶ zadania sprawia³o trudno¶ci, do ksi±¿ki do³±czono kod ¼ród³owy przyk³adowych rozwi±zañ.
Wa¿niejsze zagadnienia ujête w ksi±¿ce:
  • serializacja i deserializacja danych JSON i XML
  • praca z baz± danych SQLite
  • implementacja takich struktur jak bufor cykliczny i kolejka priorytetowa
  • us³ugi REST i HTTP
  • wzorce projektowe w rozwi±zywaniu problemów

Oto C++. Podejmiesz wyzwanie i napiszesz kod!Cena: 31.35 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

C++20 STL Cookbook (119.00z)
Rust High Performance (159.00z)
Hands-On Functional Programming in Rust (159.00z)
Opus magnum C++. Misja w nadprzestrzeñ C++14/17. Tom 4 (26.95z)
C++. Kurs video. Poziom drugi. Programowanie obiektowe. Pisanie w³asnych klas (39.60z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie II (16.45z)
Tablice informatyczne. C++. Wydanie II (7.10z)
Concurrency with Modern C++ (119.00z)
C++. Podró¿ po jêzyku dla zaawansowanych. Wydanie II (35.34z)
Safe C++. How to avoid common mistakes (101.15z)
Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przyk³ady (54.90z)
Opus magnum C++ 11. Programowanie w jêzyku C++. Wydanie II poprawione (komplet) (106.47z)
Advanced C++ (129.00z)
C++ System Programming Cookbook (109.00z)
Jêzyk C++. Pierwsze starcie (21.45z)
Embedded Programming with Modern C++ Cookbook (149.00z)
Learning OpenCV 3. Computer Vision in C++ with the OpenCV Library (313.65z)
C++ i Qt. Wprowadzenie do wzorców projektowych. Wydanie II (89.00z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie III (21.95z)
Unreal Engine 5. Kurs video. Praktyczny niezbêdnik game developera (74.50z)

Pozostae z serii: Inne

Prezentacje w PowerPoint 2007 PL. Projekty (29.00z)
Pary¿. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
The Sustainable Network. The Accidental Answer for a Troubled Planet (101.15z)
Beyond Bullet Points. Magia ukryta w Microsoft PowerPoint. Oczaruj s³uchaczy i porwij ich do dzia³ania. Wydanie III (26.95z)
Lean Enterprise (143.65z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie 5 (25.85z)
Java 2. Techniki zaawansowane. Wydanie II (125.00z)
Jak dzia³a szczê¶cie. Klucz do rado¶ci w pracy i w ¿yciu (29.90z)
AutoLISP. Praktyczny kurs (84.00z)
Jêzyk C# w 7 dni. Solidne podstawy programowania obiektowego (69.00z)
Filozofia Kaizen. Jak ma³y krok mo¿e zmieniæ Twoje ¿ycie (16.18z)
Barszcz ukrainski. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Zostañ gwiazd± YouTube'a. Twórz najlepsze filmy wideo! Dla m³odych bystrzaków (29.90z)
Fotografia cyfrowa od A do Z (46.28z)
Excel 2010 PL. Kurs (34.90z)
AutoCAD 2017 PL. Pierwsze kroki (21.95z)
Apache 2. Leksykon kieszonkowy (13.70z)
Information Security Handbook (179.00z)
Effective Amazon Machine Learning (189.00z)
Chmura Azure. Praktyczne wprowadzenie dla administratora. Implementacja, monitorowanie i zarz±dzanie wa¿nymi us³ugami i komponentami IaaS/PaaS (43.55z)