e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadañ dla przysz³ych ekspertów

Marius Bancila
cena: 57.00 z
Data wydania: 2019-04-16
stron: 288, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
C++ jest dojrza³ym jêzykiem programowania, od wielu lat wykorzystywanym przez profesjonalnych programistów do wielu ró¿nych zastosowañ, w³±czaj±c w to pisanie gier, programowanie GUI czy tworzenie z³o¿onych aplikacji u¿ytkowych. Zaprojektowano go pod k±tem maksymalizowania wydajno¶ci, jest wiêc najczê¶ciej wybieranym jêzykiem w sytuacjach, w których najwa¿niejsza jest efektywno¶æ dzia³ania kodu. Aby jednak wykorzystaæ te zalety C++, trzeba nauczyæ siê nim pos³ugiwaæ. A bieg³o¶æ w pos³ugiwaniu siê jêzykiem programowania przychodzi dziêki regularnym æwiczeniom i ci±g³emu testowaniu nabytych umiejêtno¶ci. Innymi s³owy, trzeba rozwi±zywaæ jak najwiêcej ró¿norodnych, rzeczywistych i praktycznych zadañ problemowych.
W tej ksi±¿ce zawarto zestaw 100 zadañ o ró¿nym poziomie trudno¶ci, u³o¿onych w taki sposób, aby podczas rozwi±zywania móc skorzystaæ z bogactwa standardowej biblioteki C++ oraz z wielu zewnêtrznych bibliotek wieloplatformowych. Zadania rozmieszczono w 12 rozdzia³ach, z których ka¿dy dotyczy okre¶lonego tematu. S± to problemy, których odpowiednie rozwi±zanie warunkuje poprawne dzia³anie aplikacji, takie jak bezpieczna komunikacja, szyfrowanie i autoryzacja danych, korzystanie z w±tków i funkcji asynchronicznych czy implementacja algorytmów wspó³bie¿nych. Proponowane zagadnienia zosta³y dok³adnie opisane, uwzglêdniono równie¿ szereg zaleceñ, wyja¶nieñ i wskazówek. Na wypadek gdyby wykonanie którego¶ zadania sprawia³o trudno¶ci, do ksi±¿ki do³±czono kod ¼ród³owy przyk³adowych rozwi±zañ.
Wa¿niejsze zagadnienia ujête w ksi±¿ce:
  • serializacja i deserializacja danych JSON i XML
  • praca z baz± danych SQLite
  • implementacja takich struktur jak bufor cykliczny i kolejka priorytetowa
  • us³ugi REST i HTTP
  • wzorce projektowe w rozwi±zywaniu problemów

Oto C++. Podejmiesz wyzwanie i napiszesz kod!Cena: 57.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Unreal Engine 5. Kurs video. Praktyczny niezbêdnik game developera (74.50z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI (32.45z)
C++ dla bystrzaków. Wydanie VII (69.00z)
Jêzyk C++. Szko³a programowania. Wydanie VI (90.89z)
Software Architecture with C++ (159.00z)
Opus magnum C++. Misja w nadprzestrzeñ C++14/17. Tom 4 (30.87z)
Android System Programming (179.00z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie II (16.45z)
C++ Cookbook (169.15z)
Learning C++ Functional Programming (189.00z)
C++11. Nowy standard. Æwiczenia (12.04z)
C++ w 24 godziny. Wydanie VI (43.45z)
Cross-Platform Development with Qt 6 and Modern C++ (159.00z)
Expert C++ (129.00z)
OpenCV 3. Komputerowe rozpoznawanie obrazu w C++ przy u¿yciu biblioteki OpenCV (149.00z)
C++. Kurs video. Poziom pierwszy. Sk³adnia, podstawowe elementy jêzyka, programowanie proceduralne (49.00z)
C++. Wykorzystaj potêgê aplikacji graficznych (37.95z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji (48.95z)
Demystified Object-Oriented Programming with C++ (119.00z)
Tablice informatyczne. Podstawy C++ (19.90z)

Pozostae z serii: Inne

Thinking in Java. Wydanie 3. Edycja polska (95.00z)
Practical Game AI Programming (189.00z)
Python. Kurs dla nauczycieli i studentów. Wydanie II (43.45z)
CSS. Leksykon kieszonkowy. Wydanie IV. ebook. ePub (22.90z)
Excel 2010: The Missing Manual (135.15z)
BASCOM AVR w przyk³adach (62.86z)
Tworzenie stron WWW. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II (24.90z)
Flash i Wallaby. Projektowanie animacji zgodnych z HTML5 (7.90z)
Outlook 2003 PL. Æwiczenia praktyczne (14.90z)
PayPal APIs: Up and Running. 2nd Edition (109.65z)
Technika HDR. Warsztaty fotograficzne (32.45z)
Ekonometria Rozwi±zywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL (41.07z)
Ethereum Smart Contract Development (119.00z)
Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V (49.90z)
Magia s³ów. Jak pisaæ teksty, które porw± t³umy (21.95z)
Tap, Move, Shake. Turning Your Game Ideas into iPhone & iPad Apps (101.15z)
ABC internetu. Wydanie VII (19.20z)
Zarz±dzanie projektami IT. Wydanie III (79.00z)
CUDA w przyk³adach. Wprowadzenie do ogólnego programowania procesorów GPU (59.00z)
Przechytrzyæ social media (39.90z)