e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


NoSQL. Przyjazny przewodnik

Dan Sullivan
cena: 69.00 z
Data wydania: 2016-08-08
stron: 408, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl
Systemy do zarz±dzania danymi musz± dzi¶ spe³niaæ o wiele wy¿sze wymagania ni¿ kiedy¶. W wielu przypadkach nierelacyjne bazy danych, zwane NoSQL, s± lepszym rozwi±zaniem ni¿ dominuj±ce do niedawna bazy relacyjne. Projektant systemu ma wiêc do dyspozycji dobrze znane bazy relacyjne oraz systemy NoSQL, takie jak bazy klucz–warto¶æ, bazy dokumentów, rodziny kolumn i bazy grafowe. Do rozstrzygniêcia pozostaje problem: któr± technologiê zarz±dzania danymi wybraæ w danym przypadku.

Niniejsza ksi±¿ka jest przystêpnym, pragmatycznym przewodnikiem po nierelacyjnych systemach bazodanowych. Pokazano w niej, czym ró¿ni± siê NoSQL od baz relacyjnych. Szczególny nacisk po³o¿ono na wyja¶nienie tych cech i funkcjonalno¶ci, które powinny byæ uwzglêdniane podczas projektowania aplikacji i wybierania technologii bazodanowych. Przedstawiono wewnêtrzne mechanizmy baz NoSQL i wyja¶niono, w jaki sposób da siê zbudowaæ za ich pomoc± skalowalne, niezawodne aplikacje. Nie zabrak³o przydatnych wskazówek, zasad projektowych i najlepszych praktyk.

W tej ksi±¿ce znajdziesz:
  • podstawy relacyjnych baz danych w odniesieniu do systemów NoSQL
  • bazy klucz–warto¶æ — ich charakterystykê, zasady projektowania i s³abe strony
  • bazy dokumentów — koncepcje baz bez schematu, podstawowe operacje, najpowszechniejsze wzorce projektowe
  • bazy rodzin kolumn — aplikacje BigData, architekturê baz, zasady projektowania i wykorzystywania
  • bazy grafowe — modelowanie grafów i sieci, wskazówki projektowe, mo¿liwe problemy
  • zasady dobierania technologii bazodanowej do konkretnych zastosowañ

Nie wiesz jeszcze, któr± bazê wybraæ? Najwy¿szy czas to rozstrzygn±æ!


Dan Sullivan — jest naukowcem i architektem danych. Od dwudziestu lat zajmuje siê m.in. analiz± biznesow±, uczeniem maszynowym i data miningiem. Sullivan jest uznanym ekspertem w dziedzinie baz danych, zarówno relacyjnych, jak i NoSQL.

Cena: 69.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

TensorFlow 2 Reinforcement Learning Cookbook (139.00z)
Power BI Desktop. Kurs video. Wykorzystanie narzêdzia w analizie i wizualizacji danych (149.00z)
Learn Clip Studio Paint - Third Edition (159.00z)
Practical Ansible 2 (129.00z)
Informatyczne narzêdzia procesów logistycznych (41.90z)
Profesjonalne tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych (54.90z)
Google Maps Hacks. Foreword by Jens & Lars Rasmussen, Google Maps Tech Leads (101.15z)
Transformacja cyfrowa. Opowie¶æ o wiedzy (22.00z)
Testuj oprogramowanie jak Google. Metody automatyzacji (67.00z)
Designing for Scalability with Erlang/OTP. Implement Robust, Fault-Tolerant Systems (186.15z)
Practical Discrete Mathematics (189.00z)
ECUK. Przetwarzanie tekstów (24.31z)
E-booki. Poradnik dla pocz±tkuj±cych e-czytelników (5.90z)
Making Things Happen. Mastering Project Management (135.15z)
Podstawy wizualizacji danych. Zasady tworzenia atrakcyjnych wykresów (36.85z)
Serverless Architectures with Kubernetes (129.00z)
Badanie danych. Raport z pierwszej linii dzia³añ (30.19z)
Duch w sieci. Moje przygody jako najbardziej poszukiwanego hakera wszech czasów (32.95z)
OpenShift for Developers. 2nd Edition (186.15z)
Building Web Reputation Systems (135.15z)

Pozostae z serii: Inne

Java (21.00z)
Programming ASP.NET AJAX (118.15z)
Jêzyk R. Kompletny zestaw narzêdzi dla analityków danych (48.95z)
Hands-On Bug Hunting for Penetration Testers (139.00z)
In¿ynieria oprogramowania (143.20z)
Programming Excel with VBA and .NET (186.15z)
DDD. Kompendium wiedzy (10.90z)
Magia Ruby. Programowanie na weso³o (31.00z)
Windows Server 2008. Ochrona dostêpu do sieci NAP + CD (134.10z)
Garnitur kontra garsonka, czyli jak zbudowaæ dobre relacje w pracy (31.99z)
MapReduce Design Patterns. Building Effective Algorithms and Analytics for Hadoop and Other Systems (169.15z)
ABC nagrywania p³yt CD. Wydanie II (24.90z)
Conversational AI with Rasa (119.00z)
Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki (20.90z)
Od zera do ECeDeeLa BASE z WIN10 (51.75z)
Head First Programming. A learner's guide to programming using the Python language (169.15z)
Feature Engineering Made Easy (139.00z)
PHP. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
Hands-On Motion Graphics with Adobe After Effects CC (119.00z)
Jak siê nie pomyliæ, czyli potêga matematycznego my¶lenia (21.95z)

Jedyny profesjonalny operator w gminie stryszawa korzystaj z naszych usług telefonu, internetu i komputerów, wspieraj lokalną działalność a nie obcy kapitał | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Mielno last minute apartament nad morzem | koparka Piła | parafiaostrowek | NAJLEPSZE - pozycjonowanie stron www Piła