e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Nowoczesny jêzyk JavaScript

Larry Ullman
promocja -44%
cena: 67.767857142857 z 37.95 z
Data wydania: 2013-04-15
stron: 432, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Wykorzystaj JavaScript w najlepszy sposób!

Najwy¿szy czas na aktualn± i przystêpn± ksi±¿kê na temat JavaScriptu. Za po¶rednictwem tej znakomitej pozycji dla pocz±tkuj±cych autor bestsellerów Larry Ullman nauczy Ciê zasad korzystania z tego jêzyka i zaprezentuje najlepsze wspó³czesne praktyki.
To ksi±¿ka, dziêki której przekonasz siê, ¿e nie musisz byæ programist±, by swobodnie poruszaæ siê w ¶wiecie JavaScriptu. Liczne rysunki, czytelne przyk³ady oraz instrukcje krok po kroku sprawi±, ¿e nauka stanie siê przyjemno¶ci±. W trakcie lektury poznasz fantastyczne narzêdzia dla programistów, typy zmiennych oraz sk³adniê jêzyka. Ponadto nauczysz siê obs³ugiwaæ zdarzenia, konstruowaæ funkcje, komunikowaæ siê z przegl±dark± oraz korzystaæ z techniki AJAX. Znajdziesz tu równie¿ omówienie najlepszych bibliotek na rynku, a w¶ród nich informacje na temat jQuery. Ksi±¿ka ta jest idealn± pozycj± dla ka¿dego pasjonata stron WWW, który chce wykorzystaæ potencja³ jêzyka JavaScript.
Dziêki tej ksi±¿ce:
  • poznasz dostêpne narzêdzia
  • zaznajomisz siê ze sk³adni± jêzyka JavaScript
  • sprawdzisz dostêpne biblioteki
  • b³yskawicznie opanujesz JavaScript!

JavaScript - prosty do opanowania i najlepszy do wykorzystania w zaawansowanych projektach internetowych!Cena: 37.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: JavaScript - Programowanie

You Don't Know JS: ES6 & Beyond (59.42z)
Frontend developer. Kurs video. JavaScript. Poziom podstawowy (29.00z)
Hands-on JavaScript for Python Developers (129.00z)
TypeScript. Kurs video. Kompletny przewodnik dla developerów (89.00z)
Hands-On Design Patterns with React Native (139.00z)
Node.js Complete Reference Guide (159.00z)
JavaScript dla programistów PHP (19.74z)
Modularny JavaScript dla zaawansowanych (24.74z)
D3.js Quick Start Guide (109.00z)
Sztuczna inteligencja na froncie. Kurs video. Uczenie maszynowe w JavaScript (79.00z)
Learning D3.js 4 Mapping - Second Edition (159.00z)
JavaScript Patterns. Build Better Applications with Coding and Design Patterns (101.15z)
Roboty JavaScript od podstaw. Projekty NodeBots dla platformy Johnny-Five z wykorzystaniem p³ytek Raspberry Pi, Arduino oraz BeagleBone (32.45z)
React 16. Framework dla profesjonalistów (71.40z)
You Don't Know JS: Async & Performance (72.24z)
JavaScript. Przewodnik dla absolutnie pocz±tkuj±cych (32.45z)
Full Stack Development with JHipster (159.00z)
JavaScript. Wyra¿enia regularne dla programistów (26.95z)
Tajniki jêzyka JavaScript. Zakresy i domkniêcia (16.45z)
JavaScript i jQuery. Interaktywne strony WWW dla ka¿dego. Podrêcznik Front-End Developera (60.39z)

Pozostae z serii: Inne

Microsoft SQL Server 2012. Krok po kroku (63.84z)
S³owacja. 1001 pomys³ów na weekend. Wydanie 2 (24.90z)
AutoCAD 2002 dla u¿ytkowników wersji 14 (49.00z)
Microsoft Outlook 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (21.45z)
Wrota do nie¶wiadomo¶ci. Odkryj tajemnice autohipnozy (21.45z)
PHP i MySQL. Rozmówki (39.90z)
Zen Steve'a Jobsa (8.90z)
Marketing w praktyce. Budowanie marki, tworzenie tekstów reklamowych (54.90z)
Sieci komputerowe. Ujêcie ca³o¶ciowe. Wydanie VII (129.00z)
Architecting the Industrial Internet (189.00z)
Data Algorithms with Spark (254.15z)
Blockchain Development for Finance Projects (139.00z)
Praktyczny kurs Java. Wydanie III (59.00z)
Developing Web Apps with Haskell and Yesod. Safety-Driven Web Development. 2nd Edition (126.65z)
Kubernetes on AWS (109.00z)
Designing and Programming CICS Applications (143.65z)
Application Delivery and Load Balancing in Microsoft Azure (109.65z)
Minecraft. Kreatywna nauka i zabawa (29.90z)
Matematyka-Arkusz maturalny. MegaMatma nr 2. Poziom rozszerzony. Zadania z rozwi±zaniami (7.99z)
Practical Monitoring. Effective Strategies for the Real World (101.15z)