e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Nie t³umacz siê, dzia³aj! Odkryj moc samodyscypliny (Wydanie ekskluzywne + Audiobook mp3)

Brian Tracy
promocja -44%
cena: 57.946428571429 z 32.45 z
Data wydania: 2017-04-24
stron: 248, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl

Nowe, ekskluzywne wydanie z audiobookiem!

Najwa¿niejszym i najwiêkszym triumfem cz³owieka jest zwyciêstwo nad samym sob±
Platon
  • Dlaczego niektórym ludziom sukcesy przychodz± ³atwiej ni¿ innym?
  • Dlaczego jedni zarabiaj± wiêcej, maj± szczê¶liwsze ¿ycie i w tym samym czasie osi±gaj± lepsze wyniki ni¿ ca³a reszta spo³eczeñstwa?
  • Na czym polega prawdziwa "tajemnica sukcesu"?
  • Na czym polega zwi±zek miêdzy samodyscyplin± a poczuciem w³asnej warto¶ci?
Samodyscyplina to zdolno¶æ do robienia tego, co trzeba, kiedy trzeba i bez wzglêdu na to, czy siê nam chce, czy nie
Elbert Hubbard,
jeden z najbardziej p³odnych pisarzy amerykañskich
Pomy¶l o swoim celu w ¿yciu. Czy chcia³by¶ zarabiaæ dwa razy wiêcej? Sp³aciæ kredyt? A mo¿e schudn±æ? Zapewne nie tylko tego pragniesz, ale nawet wiesz, co musisz zrobiæ, ¿eby to osi±gn±æ. I planujesz to zrobiæ… kiedy¶. Jednak zanim siê do tego faktycznie we¼miesz, dochodzisz do wniosku, ¿e nale¿y Ci siê krótki wypad w wyimaginowane miejsce, zwane wysp± Kiedy¶.
Natomiast pierwsza zasada sukcesu jest bardzo prosta: wydostañ siê z wyspy! Przestañ szukaæ wymówek! Zrób to, co masz zrobiæ, albo tego nie rób, ale przestañ siê t³umaczyæ. Nie u¿ywaj ju¿ swojego wspania³ego umys³u do wymy¶lania zawi³ych wykrêtów i usprawiedliwieñ. Zrób co¶. Cokolwiek. No ju¿! Powtarzaj sobie: "To, co siê stanie, zale¿y ode mnie!".


 
Niniejsza ksi±¿ka poka¿e Ci, jak — krok po kroku — staæ siê nadzwyczajn± osob±, zdoln± do nadzwyczajnych dokonañ. Samodyscyplina jest czynnikiem, dziêki któremu mo¿na wydostaæ siê z wyspy. Stanowi ona klucz do wspania³ego ¿ycia, bez którego nie sposób osi±gn±æ ¿adnego trwa³ego sukcesu. Ka¿dy z dwudziestu jeden rozdzia³ów podaje metody i praktyczne æwiczenia zwiêkszania samodyscypliny w wybranej sferze Twojego ¿ycia:
  • prywatnej – u¶wiadomi Ci, ¿e to Ty jeste¶ odpowiedzialny za swój sukces, i poka¿e, i¿ wytrwa³o¶æ naprawdê przynosi efekty;
  • biznesowej i finansowej – staniesz siê lepszym przywódc± i mened¿erem, bêdziesz lepiej zarabiaæ, poprawisz organizacjê czasu i umiejêtno¶æ rozwi±zywania problemów;
  • szczê¶cia ¿yciowego – staniesz siê szczê¶liwszy, zdrowszy i bardziej wysportowany.


Cena: 32.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Programista szuka pracy. Kulisy rekrutacji w bran¿y IT. Wydanie III (49.00z)
Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnêtrznego stró¿a (26.95z)
Rzuæ na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie. Wydanie 2 (59.00z)
Ukryta perswazja. Psychologiczne taktyki wywierania wp³ywu. Wydanie II (29.90z)
Ty te¿ to masz! Odkryj swoje talenty i zacznij robiæ w ¿yciu to, co lubisz i potrafisz najlepiej (24.70z)
Angielski dla specjalistów IT. Kurs video. Level up (49.00z)
Sekrety osobistej efektywno¶ci. Osi±gaj niemo¿liwe i skutecznie zarz±dzaj swoim ¿yciem (39.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych (21.60z)
English 4 IT. Praktyczny kurs jêzyka angielskiego dla specjalistów IT i nie tylko (12.90z)
Tajniki wyst±pieñ publicznych. 101 porad dla prezenterów (34.90z)
Przygotowani na wszystko. 52 zasady efektywno¶ci wed³ug metody Getting Things Done (20.35z)
Rzuæ na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie. Wydanie 2 (32.45z)
Co ludzie sukcesu robi± przed ¶niadaniem (22.68z)
Sztuka b³yskawicznej koncentracji. Mistrzostwo w zarz±dzaniu uwag± (12.90z)
Praca g³êboka (27.90z)
Programista szuka pracy. Kulisy rekrutacji w bran¿y IT. Wydanie III (26.95z)
Kariera programisty. Jak budowaæ do¶wiadczenie, przej¶æ rekrutacjê i zdobyæ pracê marzeñ (60.39z)
Programista poszukiwany. Znajd¼ i zatrudnij najlepszego! (37.00z)
Analityk systemów. Przygotowanie do egzaminu z in¿ynierii wymagañ (47.20z)
Prawo odwagi. Si³a, która na zawsze odmieni Twoje ¿ycie (34.77z)

Pozostae z serii: Inne

Scala Reactive Programming (149.00z)
Full Stack Web Development with Backbone.js (101.15z)
Skalowalne witryny internetowe. Budowa, skalowanie i optymalizacja aplikacji internetowych nowej generacji . eBook. ePub (44.90z)
Po prostu optymalizacja Windows Vista PL (10.90z)
ECDL Podstawy pracy z komputerem. Modu³ B1 (32.68z)
Mózg rz±dzi. Twój niezast±piony narz±d (31.90z)
Agile. Szybciej, ³atwiej, dok³adniej (24.70z)
Elementy analizy tensorowej (37.72z)
C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. 101 gotowych projektów (34.90z)
ABC komputera (16.00z)
UX w projektowaniu witryn internetowych (54.90z)
InDesign i tekst. Profesjonalna typografia w Adobe InDesign, wyd. 4 (80.99z)
WordPress i Bootstrap. Bezp³atnie i elastycznie (39.20z)
Microsoft Windows Small Business Server 2008 Vademecum Administratora (31.92z)
Microsoft Project 2013. Krok po kroku (52.80z)
Redash v5 Quick Start Guide (109.00z)
Ruby. Wprowadzenie (34.00z)
Hands-On GPU Computing with Python (109.00z)
AutoCAD 2011. Pierwsze kroki (34.90z)
Oracle Database 12c i SQL. Programowanie (89.00z)