e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Nauka algorytmów. Poradnik pisania lepszego kodu

George Heineman
promocja -44%
cena: 57.946428571429 z 32.45 z
Data wydania: 2022-04-05
stron: 232, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Doskona³e opanowanie dowolnego jêzyka programowania nie wystarczy do tego, aby staæ siê ¶wietnym programist± czy deweloperem. Konieczne jest równie¿ zdobycie praktycznej wiedzy dotycz±cej algorytmów. Oznacza to, ¿e aby pisaæ lepszy kod, podczas rozwi±zywania rzeczywistych problemów trzeba umieæ korzystaæ z algorytmów, w³±czaj±c w to ich budowanie, modyfikacjê i implementacjê. Niezale¿nie od tego, jak± dziedzin± informatyki siê zajmujesz, bieg³o¶æ w pos³ugiwaniu siê algorytmami w wymierny sposób u³atwi Ci pracê i poprawi jej rezultaty.
Ta ksi±¿ka jest przystêpnym wprowadzeniem do wiedzy o algorytmach wraz z przyk³adami implementacji napisanymi w Pythonie. Oprócz praktycznego omówienia algorytmów znalaz³o siê tu wyja¶nienie takich pojêæ jak klasy z³o¿ono¶ci czy analiza asymptotyczna. Dok³adnie omówiono tak¿e najwa¿niejsze algorytmy, w tym ró¿ne sposoby haszowania, sortowania czy przeszukiwania. Tam, gdzie to niezbêdne, wprowadzono struktury danych jêzyka Python. Z poradnika programi¶ci i testerzy dowiedz± siê, w jaki sposób wykorzystywaæ algorytmy do pomys³owego rozwi±zywania problemów obliczeniowych. Zrozumienie tre¶ci u³atwiaj± ciekawe materia³y wizualne i æwiczenia utrwalaj±ce, które pozwol± na przetestowanie zdobytej wiedzy w praktyce.
W ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • podstawowe algorytmy wykorzystywane w in¿ynierii oprogramowania
  • standardowe strategie wydajnego rozwi±zywania problemów
  • ocena z³o¿ono¶ci czasowej kodu z wykorzystaniem notacji du¿ego O
  • praktyczne stosowanie algorytmów z wykorzystaniem bibliotek i struktury danych Pythona
  • g³ówne zasady dzia³ania wa¿nych algorytmów


Cena: 32.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

My¶l jak programista. Techniki kreatywnego rozwi±zywania problemów (49.00z)
Building Serverless Microservices in Python (109.00z)
Civic Apps Competition Handbook (38.17z)
11 zasad projektowania architektury oprogramowania (39.20z)
End-to-End Web Testing with Cypress (139.00z)
Jêzyk Lua i LaTeX. Tworzenie dynamicznych dokumentów (57.82z)
Algorytmy sztucznej inteligencji. Ilustrowany przewodnik (50.56z)
Programming Microsoft Dynamics NAV - Fifth Edition (179.00z)
Oprogramowanie ³atwe w utrzymaniu. Pisz kod podatny na przysz³e zmiany (39.90z)
Poradnik design thinking - czyli jak wykorzystaæ my¶lenie projektowe w biznesie (19.95z)
Microsoft Dynamics 365 Extensions Cookbook (209.00z)
Clojure. Nowy Lisp (31.20z)
Git. Rozproszony system kontroli wersji (27.45z)
OpenCL. Akceleracja GPU w praktyce (49.45z)
Platforma Windows Azure (79.00z)
Haskell. Plac æwiczeñ dla uczonych (31.20z)
Hands-On Systems Programming with Go (129.00z)
Debugging Teams. Przez wspó³pracê do lepszej produktywno¶ci (21.95z)
Computer Programming for Absolute Beginners (109.00z)
Specyfikacja na przyk³adach. Poznaj zwinne metody pracy i dostarczaj w³a¶ciwe oprogramowanie (32.45z)

Pozostae z serii: Inne

Drupal 7. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (23.90z)
Learn Kali Linux 2019 (109.00z)
Encyklopedia elementów elektronicznych. Tom 1. Rezystory, kondensatory, cewki indukcyjne, prze³±czniki, enkodery, przeka¼niki i tranzystory (37.95z)
Microsoft Visual Studio 2010. Ksiêga eksperta (199.00z)
Mózg siê myli (24.76z)
PostgreSQL 9.6 High Performance (179.00z)
WWW. Bezpieczeñstwo i handel (49.00z)
Grafika - Fizyka - Metody numeryczne. Symulacje fizyczne z wizualizacj± 3D (66.21z)
Programowanie sterowane testami w Pythonie. Jak tworzyæ skalowalne zestawy testów i aplikacji (43.45z)
Microsoft Excel 2013 Krok po kroku (52.92z)
Mobile Web Development. Smashing Magazine (49.00z)
Wyra¿enia regularne. Kurs video. Poziom pierwszy. Proste wzorce, które odmieni± Twoje ¿ycie (29.00z)
LEGO Mindstorms EV3. Podstawy programowania. Æwiczenia z rozwi±zaniami (17.90z)
100 projektów na 555 (56.19z)
Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services: Model tabelaryczny BISM (70.40z)
Extreme Programming Pocket Guide (55.24z)
iPhone: The Missing Manual. The Book That Should Have Been in the Box. 13th Edition (101.15z)
Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie IV (16.45z)
Adobe Dreamweaver CS3 z ASP, ColdFusion i PHP. Oficjalny podrêcznik (69.00z)
e-Matematyka wspomagaj±ca ekonomiê (56.58z)

telefon komputery internet koszarawa hosting serwery strony www | Ciechocinek hotele spa | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów ursus darmowa diagnoza naprawy laptopa | masaż tantryczny poznań