e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -40%


My¶li

Blaise Pascal
promocja -40%
cena: 39.9 z 23.94 z
Data wydania: 2019-09-17
stron: 336, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl
Cz³owiek wyra¼nie stworzony jest do my¶lenia, to ca³a jego godno¶æ: ca³a za¶ jego zas³uga i ca³y obowi±zek to my¶leæ jak siê nale¿y

Blaise Pascal

W 1653 roku Blaise Pascal postanowi³ porzuciæ studiowanie fizyki i matematyki, aby ca³± swoj± energiê po¶wiêciæ na stworzenie dzie³a ¿ycia: wielkiej apologii chrze¶cijañstwa, która stanowi³aby jego kompletn± analizê i obronê. Przygotowuj±c siê do tego zadania, spisywa³ swoje my¶li w postaci krótkich, rozproszonych notatek. W 1658 roku zacz±³ porz±dkowaæ zebrany materia³, jednak pracê nad traktatem przerwa³y choroba i ¶mieræ. Kilka lat pó¼niej przyjaciele filozofa wydali My¶li - skomponowane na podstawie zachowanych zapisków, w formie zgrupowanych tematycznie uwag, maksym i aforyzmów.
My¶li s± wybitnym dzie³em teologicznym, a przy tym kamieniem milowym francuskiej prozy. Pascal podj±³ w nim wiele zagadnieñ, które nurtuj± nas do dzi¶: nieskoñczono¶æ i nico¶æ, wiara i rozum, duch i materia, sens i pró¿no¶æ. W s³owach wielkiego my¶liciela, przekonuj±cego, ¿e wiara w Boga nie jest ograniczeniem wolno¶ci, mo¿emy odnale¼æ g³êboki sens i pociechê. W czasach rozdarcia i niepokoju My¶li przypominaj± o poszukiwaniu Boga jako ¼ród³a czystego dobra. W ich lekturze znajdziemy inspiracjê do podjêcia decyzji o tym, jak pokierowaæ swoim ¿yciem, aby ¿yæ godnie i szlachetnie. Z niej bowiem wynika prawdziwie rozs±dna etyka cz³owieka, który choæ jest tylko trzcin±, najw±tlejsz± w przyrodzie, to jest trzcin± my¶l±c±.
Najwiêkszy wysi³ek rozumu - to uznaæ, ¿e istnieje nieskoñczona mnogo¶æ rzeczy, które go przerastaj±

Blaise PascalCena: 23.94 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Wydawnictwo Naukowe Helion

Poradnik design thinking - czyli jak wykorzystaæ my¶lenie projektowe w biznesie (30.94z)
Czystka Stalina w Armii Czerwonej. Pocz±tki wielkiego terroru (21.95z)
Personal branding, czyli jak skutecznie zbudowaæ autentyczn± markê osobist± (12.90z)
Krajobraz po ¿yciu. ¦ladami Galicji. Opowie¶ci o ludziach i miejscach (24.74z)
Krótka historia mafii sycylijskiej (12.90z)
Kiedy kropla dr±¿y ska³ê, czyli droga do mistrzostwa w komunikacji perswazyjnej. Wydanie II rozszerzone (21.95z)
Wybrane diatryby i Encheiridion. Stoicka sztuka ¿ycia (19.95z)
Dzieciñstwo w cieniu rózgi. Historia i oblicza przemocy wobec dzieci (21.95z)
Poradnik design thinking - czyli jak wykorzystaæ my¶lenie projektowe w biznesie (27.45z)
Oczy Wojownika. Opowie¶æ o fotografie Macieju Macierzyñskim (19.20z)
Zapomniani ¿o³nierze niepodleg³o¶ci (25.93z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie III zaktualizowane (42.78z)
Czystka Stalina w Armii Czerwonej. Pocz±tki wielkiego terroru (24.74z)
Krajobraz po ¿yciu. ¦ladami Galicji. Opowie¶ci o ludziach i miejscach (21.95z)
Ksi±¿ê (16.45z)
To nie jest raj. Szkice o wspó³czesnych Czechach (20.40z)
Od hierarchii do turkusu, czyli jak zarz±dzaæ w XXI wieku (12.90z)
Od hierarchii do turkusu, czyli jak zarz±dzaæ w XXI wieku (32.45z)
Naznaczeni przez rewolucjê bolszewików (25.93z)
O matko, ci±¿a! Wszystko, co nauka o niej wie (28.29z)

Pozostae z serii: Inne

CompTIA Server+ Certification Guide (129.00z)
UX dla pocz±tkuj±cych. Sto krótkich lekcji (26.95z)
PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. ePub (51.99z)
Photoshop CS3 CE. Kurs (34.90z)
Wstêp do HTML5 i CSS3. eBook. Pdf (37.00z)
Rozmówki w³oskie dla bystrzaków (19.90z)
Securing Network Infrastructure (179.00z)
Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka (43.00z)
Real-World SRE (139.00z)
Adobe Photoshop CS4/CS4 PL. Techniki studyjne. Oficjalny podrêcznik (99.00z)
Reklama cyfrowa. Podrêcznik. Analiza dzia³añ reklamowych najwiêkszych ¶wiatowych firm medialnych (40.72z)
ActionScript. Receptury (99.90z)
Elektronika dla ka¿dego. Przewodnik. eBook. ePub (47.00z)
Closure: The Definitive Guide. Google Tools to Add Power to Your JavaScript (135.15z)
Programowanie gier przy u¿yciu Unity i C# (78.96z)
Building iPhone and iPad Electronic Projects. Real-World Arduino, Sensor, and Bluetooth Low Energy Apps in techBASIC (101.15z)
Windows 98 PL. Vademecum profesjonalisty (125.00z)
LEGO. Ksiêga przygód (21.95z)
CATIA. Narzêdzia i modu³y (65.45z)
Understanding Computation. From Simple Machines to Impossible Programs (143.65z)

Jeśli chcesz kupić najlepszy sprzęt, laptop lub komputery sucha beskidzka najtaniej kupisz w Stryszawie. SumerNet Gwarantuje jakość, profesjonalną obsługę i serwis na miejscu. | ciechocinek hotel spa | przeprowadzki warszawa | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Gdańsk last minute apartament nad morzem | reklama