e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -35%


MySQL. Jak zaprojektowaæ i wdro¿yæ wydajn± bazê danych. Wydanie II

Vinicius M. Grippa, Sergey Kuzmichev
promocja -35%
cena: 129 z 83.85 z
Data wydania: 2022-07-01
stron: 560, miêkka oprawa, format: 165x235

wicej na stronie helion.pl
Wymagania wzglêdem baz danych stale rosn±, co jest zwi±zane z dostêpno¶ci± coraz wiêkszych ilo¶ci danych. Obserwujemy wiêc dynamiczny rozwój ró¿nych systemów bazodanowych. Mimo ¿e w tej bran¿y pojawia siê sporo nowych propozycji, relacyjne bazy danych wci±¿ ciesz± siê du¿± popularno¶ci±. Spo¶ród rozwi±zañ typu open source najbardziej znan± i lubian± baz± danych od lat pozostaje MySQL. Jest to oprogramowanie, które ¶wietnie siê sprawdza nawet w systemach operuj±cych na du¿ych ilo¶ciach danych.
W tym gruntownie zaktualizowanym przewodniku znalaz³y siê dok³adne informacje dotycz±ce konfiguracji MySQL w takich systemach jak Linux, Windows i macOS, jak równie¿ w kontenerze Dockera. Przedstawiono tutaj zasady projektowania baz danych, a tak¿e modyfikowania ju¿ istniej±cych. Opisano techniki pracy w obci±¿onym ¶rodowisku produkcyjnym, pokazano te¿, jak stosowaæ mechanizm transakcji i regu³y zarz±dzania u¿ytkownikami. Omówiono sposoby uzyskiwania wysokiej wydajno¶ci dzia³ania i dostêpno¶ci serwera przy minimalnych kosztach. Zademonstrowano, jak dostrajaæ i zabezpieczaæ bazy, jak pracowaæ z kopiami zapasowymi, wreszcie ― jak u¿ywaæ plików konfiguracyjnych. W tym wydaniu pojawi³y siê nowe rozdzia³y po¶wiêcone wysokiej dostêpno¶ci serwera, mechanizmu równowa¿enia obci±¿enia i u¿ywania MySQL w chmurze.
W ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • gruntowne podstawy MySQL
  • wdra¿anie bazy danych MySQL, równie¿ w maszynach wirtualnych i w chmurze
  • projektowanie bazy danych i tworzenie zapytañ
  • monitorowanie bazy danych i praca z kopiami zapasowymi
  • optymalizacja kosztów u¿ywania bazy danych w chmurze
  • koncepcje zwi±zane z bazami danych

MySQL: dane zawsze gotowe do akcji!


Cena: 83.85 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: MySQL - Programowanie

MySQL in a Nutshell. A Desktop Quick Reference. 2nd Edition (118.15z)
PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie. Wydanie V (65.45z)
Mistrzowski SQL. 61 technik pisania wydajnego kodu SQL (32.45z)
Web Database Applications with PHP and MySQL. 2nd Edition (169.15z)
MySQL. Mechanizmy wewnêtrzne bazy danych (20.35z)
MySQL. Darmowa baza danych. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II (19.20z)
SQL. Kurs video. Kompendium wiedzy na podstawie MySQL (89.00z)
MySQL Cookbook. 4th Edition (288.15z)
Head First PHP & MySQL. A Brain-Friendly Guide (152.15z)
PHP i MySQL. Dla ka¿dego. Wydanie III (54.45z)
PHP i MySQL. Dla ka¿dego. Wydanie II (89.00z)
High Performance MySQL. 4th Edition (220.15z)
Learning PHP, MySQL, JavaScript, CSS & HTML5. A Step-by-Step Guide to Creating Dynamic Websites. 3rd Edition (169.15z)
Learning PHP, MySQL & JavaScript. 6th Edition (220.15z)
PHP 7 MySQL 8 i Maria DB Praktyczny podrêcznik (99.73z)
Wydajna praca z MySQL. Efektywne i bezpieczne zarz±dzanie bazami danych (57.85z)
PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV (32.45z)
PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych (43.45z)
PHP & MySQL: The Missing Manual. 2nd Edition (143.65z)
Zapytania w SQL. Przyjazny przewodnik. Wydanie IV (129.00z)

Pozostae z serii: Inne

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami (39.00z)
Hacking. Sztuka penetracji (29.90z)
Excel 2013 PL. Programowanie w VBA dla bystrzaków (26.95z)
PHP 5 i MySQL. Zastosowania e-commerce (79.00z)
Microsoft Visual C# 2005. Ksiêga eksperta (87.00z)
Podstawy kryptografii. Wydanie III (47.20z)
Skrypty pow³oki systemu Linux. Receptury. eBook. ePub (47.00z)
Asynchroniczno¶æ i wielow±tkowo¶æ w jêzyku C# (23.68z)
Praktyka czyni mistrza. Wzorce, inspiracje i praktyki rzemie¶lników programowania (39.90z)
Hands-on Kubernetes on Azure (139.00z)
REST API Design Rulebook. Designing Consistent RESTful Web Service Interfaces (42.42z)
Machine Learning Algorithms. Second edition (179.00z)
DDD. Kompendium wiedzy (10.90z)
ASP.NET MVC 4. Zaawansowane programowanie (99.00z)
CorelDRAW Graphics Suite X5 PL. eBook. Mobi (44.90z)
HTML5 i CSS3. Definicja nowoczesno¶ci (41.07z)
Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V (20.94z)
Fotografia cyfrowa w podró¿y. Przewodnik (25.85z)
Bezkrwawe ³owy. Fotografia przyrodnicza okiem Ralpha Clevengera (59.00z)
Hands-On Cybersecurity for Finance (139.00z)

NAJLEPSZE projektowanie stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet sucha beskidzka telefon | noclegi nad morzem w domkach domki nad morzem Hel wolne domki nad morzem