e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -45%


My¶l w jêzyku Python! Nauka programowania. Wydanie II

Allen B. Downey
promocja -45%
cena: 49 z 26.95 z
Data wydania: 2017-02-05
stron: 264, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Aby staæ siê cenionym programist±, trzeba zacz±æ od bardzo solidnych podstaw. Python jest idealn± propozycj± dla osób, które chc± nauczyæ siê programowania. Sk³adnia i podstawowe koncepcje programistyczne w Pythonie s± do¶æ proste do zrozumienia. Sam jêzyk ma du¿e mo¿liwo¶ci zastosowania w ró¿nych dziedzinach wiedzy. Umo¿liwia przy tym pisanie czytelnego i ³atwego w konserwacji kodu, co jest ogromn± zalet±.

Trzymasz w rêku praktyczny przewodnik do nauki programowania. Znajdziesz w nim przystêpnie napisane wyja¶nienia dotycz±ce podstawowych pojêæ programistycznych. Dowiesz siê, jak stosowaæ funkcje, czym jest rekurencja, jak wygl±daj± struktury danych i na czym polega projektowanie obiektowe. W ka¿dym rozdziale znalaz³y siê praktyczne æwiczenia, dziêki którym bêdziesz u¿ywaæ poznawanych koncepcji i utrwalisz zdobyt± wiedzê.

W tej ksi±¿ce:
  • przedstawiono podstawy Pythona, w tym jego sk³adniê i semantykê
  • opisano najwa¿niejsze koncepcje programistyczne i zdefiniowano istotne pojêcia
  • pokazano, jak stosowaæ warto¶ci, zmienne, instrukcje, funkcje i struktury danych
  • przedstawiono metody pracy z plikami i bazami danych
  • wyja¶niono zagadnienia programowania obiektowego
  • opisano techniki debugowania s³u¿±ce do usuwania b³êdów sk³adniowych, uruchomieniowych i semantycznych

Python: dziêki niemu zaczniesz my¶leæ jak informatyk!Cena: 26.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Matematyka a programowanie. Kurs video. Od pojêcia liczby po p³aszczyznê zespolon± w Pythonie (39.00z)
Python dla testera (37.95z)
Python na start! Programowanie dla nastolatków (23.79z)
Uczymy dzieci programowania. Przyjazny przewodnik po programowaniu w Pythonie (66.21z)
Uczenie maszynowe z u¿yciem Scikit-Learn i TensorFlow (48.95z)
Data science od podstaw. Analiza danych w Pythonie. Wydanie II (36.85z)
Python Object-Oriented Programming (109.00z)
Python. Zadania z programowania. Przyk³adowe imperatywne rozwi±zania (25.54z)
Python Machine Learning - Third Edition (159.00z)
Python. Podstawy nauki o danych. Wydanie II (59.00z)
Practical Deep Learning for Cloud, Mobile, and Edge. Real-World AI & Computer-Vision Projects Using Python, Keras & TensorFlow (288.15z)
Python. Æwiczenia praktyczne (24.90z)
Python. 14 twórczych projektów dla dociekliwych programistów (99.00z)
Python 3. Kurs video. Praktyczne wprowadzenie do programowania (29.00z)
Python zorientowany obiektowo. Programowanie gier i graficznych interfejsów u¿ytkownika (89.00z)
Zwinna analiza danych. Apache Hadoop dla ka¿dego (39.90z)
Python dla nastolatków. Projekty graficzne z Python Turtle (21.95z)
Machine Learning Algorithms (189.00z)
Python na maturze. Rozwi±zania i analiza wybranych zadañ programistycznych (19.20z)
Przewodnik po Pythonie. Dobre praktyki i praktyczne narzêdzia (54.90z)

Pozostae z serii: Inne

CSS3. Tworzenie nowoczesnych stron WWW. eBook. Mobi (47.00z)
Kotlin w akcji (67.00z)
Perl Pocket Reference. 4th Edition (33.92z)
Version Control with Git. Powerful tools and techniques for collaborative software development. 2nd Edition (135.15z)
Asembler. Leksykon kieszonkowy. eBook. ePub (22.90z)
Bezpieczne programowanie. Aplikacje hakeroodporne. eBook. Mobi (31.99z)
Oracle Blockchain Services Quick Start Guide (129.00z)
Prognozowanie Teoria przyk³ady zadania (31.20z)
SolidWorks 2020. Projektowanie maszyn i konstrukcji. Praktyczne przyk³ady (81.27z)
Budowanie aplikacji biznesowych za pomoc± Windows Presentation Foundation i wzorca Model View ViewM (35.91z)
Perl. Mistrzostwo w programowaniu. eBook. Mobi (34.90z)
Microsoft Windows Server 2003/2008. Bezpieczeñstwo ¶rodowiska z wykorzystaniem Forefront Security (90.89z)
Komputerowa edycja dokumentów dla ¶rednio zaawansowanych (25.54z)
Refactoring at Scale (220.15z)
Hack Proofing Your Web Applications. Edycja polska (45.00z)
Szefologika, czyli logika szefowania. Wydanie 2 rozszerzone (37.95z)
Learning Tableau 2019 - Third Edition (129.00z)
Projektowanie nowoczesnych aplikacji sieciowych z u¿yciem AngularJS i Bootstrapa (21.95z)
Jura Krakowsko - Czêstochowska. Z legend± w¶ród Orlich Gniazd. Wydanie 2 (24.90z)
PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II (89.00z)