e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: mysql
Seria: Inne


MySQL. Mechanizmy wewnêtrzne bazy danych

Sasha Pachev
cena: 37.00 z
Data wydania: 2007-12-19
stron: 240, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl

Poznaj sekrety jednej z najpopularniejszych baz danych

 • Jak przechowywane s± dane?
 • Jak dodawaæ w³asne zmienne konfiguracyjne?
 • Jak przebiega proces replikacji?
MySQL to obecnie jedna z najpopularniejszych baz danych. Jedn± z jej najwiêkszych zalet jest nieodp³atny dostêp zarówno do samego systemu, jak i do jego kodu ¼ród³owego. Mo¿liwo¶æ przegl±dania kodu i - w razie potrzeby - samodzielnego modyfikowania go mo¿e okazaæ siê przydatna programistom tworz±cym aplikacje, które korzystaj± z MySQL jako zaplecza bazodanowego. Jednak samodzielne "przegryzanie siê" przez setki tysiêcy linii kodu i rozpracowywanie mechanizmów dzia³ania bazy danych mo¿e zaj±æ mnóstwo czasu.
Dziêki tej ksi±¿ce poznasz kod ¼ród³owy i sposób dzia³ania tego narzêdzia. Autor, przez wiele lat pracuj±cy w zespole tworz±cym MySQL, przedstawia w niej tajniki systemu. Podczas czytania poznasz architekturê i wzajemne powi±zania pomiêdzy komponentami MySQL, strukturê kodu ¼ród³owego oraz metody modyfikowania go przez kompilacj±. Dowiesz siê tak¿e, jak przebiega komunikacja pomiêdzy klientem i serwerem bazy danych, jak realizowane s± zapytania, w jaki sposób sk³adowane s± dane i jak implementowane s± mechanizmy replikacji.
 • Architektura MySQL
 • Struktura kodu ¼ród³owego
 • Komunikacja pomiêdzy klientem i serwerem
 • Zmienne konfiguracyjne
 • Obs³uga ¿±dañ
 • Parser i optymalizator zapytañ
 • Mechanizmy sk³adowania danych
 • Replikacja danych
Dziêki tej ksi±¿ce zrozumiesz budowê bazy danych MySQL i bêdziesz w stanie samodzielnie dostosowaæ j± do ka¿dego zadania.


Cena: 37.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: mysql

MySQL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (17.00z)
MySQL. Szybki start. Wydanie II (99.00z)
MySQL i mSQL (65.00z)

Pozostae z serii: Inne

Autodesk Inventor 2014. Oficjalny podrêcznik (69.00z)
Learn Python Programming - Third Edition (139.00z)
Node.js w akcji (37.95z)
Managing and Visualizing Your BIM Data (179.00z)
Android Flash. Zaawansowane programowanie aplikacji mobilnych (20.90z)
Jêzyk C# w 7 dni. Solidne podstawy programowania obiektowego (69.00z)
Data Science w Pythonie. Kurs video. Przetwarzanie i analiza danych (79.00z)
Windows 7 PL. Biblia (54.45z)
Kaskadowe arkusze stylów. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
Ubuntu Linux (29.00z)
Gdyby g³upota mia³a skrzyd³a. Najs³ynniejsze katastrofy marketingu hi-tech. Wydanie drugie (57.00z)
Dawno temu by³ sobie algorytm (55.20z)
Wêgry. K±pieliska termalne i lecznicze (wydanie II) (21.00z)
Excel 2010 PL. Biblia (109.00z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem (24.05z)
Co Twój kot próbuje Ci powiedzieæ? Poznaj tajemnice kociej psychologii (23.92z)
Programi¶ci i t³umacze. Wprowadzenie do lokalizacji oprogramowania (69.00z)
Senior pracuje w sieci (33.00z)
MS Project 2007. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (19.90z)
Kanban (29.50z)