e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: zarzadzanie
Seria: Inne


Mount Everest biznesu

Zbigniew Kowalski, Marcin Renduda, Krzysztof Wielicki
cena: 39.00 z
Data wydania: 2011-09-14
stron: 232, miêkka oprawa, format: 193x193

wicej na stronie helion.pl
Dzia³anie jest podstawowym kluczem do ka¿dego sukcesu
Pablo Picasso

Podró¿ na sam szczyt

Wyznaczanie celów i planowanie tras, które prowadz± na sam szczyt. Praca nad kondycj±, umiejêtno¶ciami i w³asn± determinacj±. Gromadzenie niezbêdnego ekwipunku. Pokonywanie ograniczeñ cia³a i ducha. Brzmi jak zaprawa przed górsk± wspinaczk±? A mo¿e jak strategiczne planowanie wspinaczki po ¶cie¿ce kariery? Okazuje siê, ¿e zarz±dzanie i zdobywanie górskich szczytów maj± ze sob± wiele wspólnego. £±czy je ta sama filozofia pokonywania przeszkód i osi±gania celów.
Autorzy tej ksi±¿ki po latach wspólnych wyk³adów i warsztatów zebrali swoje przemy¶lenia i przygotowali niniejsz± publikacjê. Da Ci ona tê sam± inspiracjê, któr± otrzymuj± uczestnicy ich szkoleñ. Wszyscy trzej - Krzysiek, Zbyszek i Marcin - gor±co wierz±, ¿e mo¿na u³atwiæ sobie ¿ycie, je¶li tylko bêdzie siê do tego d±¿yæ. I o tym w³a¶nie chc± z Tob± porozmawiaæ.
  • Wyznaczanie celu i drogi do jego osi±gniêcia.
  • Szef m±dry m±dro¶ci± swoich ludzi.
  • Charyzma jako zdolno¶æ do zara¿ania ludzi w³asnym systemem warto¶ci.
  • Potrzeba odpoczynku, wakacji i resetu.
  • Partnerska relacja cz³owiek-cz³owiek i si³a synergii.
  • Lider w czasach kryzysu.
  • Zarz±dzanie w³asnym rozwojem i karier±.

Pobierz darmowy mini e-book i przekonaj siê, jak wiele zale¿y od lidera - tak w górach, jak i w biznesie:

"pobierz


Patron medialny:Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: zarzadzanie

Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w ka¿dych okoliczno¶ciach (20.40z)
Sztuka podejmowania decyzji. Dlaczego m±drzy ludzie dokonuj± z³ych wyborów (39.00z)

Pozostae z serii: Inne

Packet Tracer 6 dla kursów Cisco - Tom4 - Tworzenie plików PKA i praca w trybie Multiuser (29.25z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych obiektywne my¶lenie (10.95z)
Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych (55.20z)
Jêzyk C. Wska¼niki. Vademecum profesjonalisty (59.00z)
Salesforce Process Builder Quick Start Guide (109.00z)
Scaling MongoDB. Sharding, Cluster Setup, and Administration (72.24z)
Perl. Mistrzostwo w programowaniu. eBook. Mobi (34.90z)
Nauka programowania z Minecraftem. Buduj niesamowite ¶wiaty z wykorzystaniem mocy Pythona! (57.82z)
Learning C# 7 By Developing Games with Unity 2017 - Third Edition (189.00z)
Inny punkt widzenia. Tom II (33.00z)
Word 2013 PL. Kurs (39.90z)
Bootstrap 4 dla zaawansowanych. Jak pisaæ znakomite aplikacje internetowe. Wydanie II (26.95z)
Rzym i Watykan. Miasto cesarzy i papie¿y (26.90z)
Excel 97 PL. Æwiczenia praktyczne (7.00z)
Head First Data Analysis. A learner's guide to big numbers, statistics, and good decisions (169.15z)
Projektowanie rozwi±zañ dla Microsoft SharePoint 2010 (53.46z)
Microsoft Project 2019 dla bystrzaków (69.00z)
Windows PowerShell. Leksykon kieszonkowy. eBook. Pdf (14.90z)
Nowe us³ugi 2.0. Przewodnik po analizie zbiorów danych (54.00z)
InDesign i tekst. Profesjonalna typografia w Adobe InDesign, wyd. 4 (80.99z)