e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Dzieciaki na start! Programowanie dla najm³odszych

Konrad Jagaciak
promocja -44%
cena: 39.196428571429 z 21.95 z
Data wydania: 2021-10-12
stron: 96, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Programowanie? To dziecinnie proste!

 • Opanuj podstawy programowania
 • Naucz siê korzystaæ z narzêdzi
 • Stwórz w³asne gry komputerowe
 • Zacznij my¶leæ jak programista
Choæ programowanie mo¿e siê wydawaæ bardzo powa¿n± spraw±, nic nie stoi na przeszkodzie, aby przygodê z informatyk± zaczynaæ ju¿ od najm³odszych lat. Tworzeniem gier komputerowych na tablety, telefony i komputery mog± siê zajmowaæ nawet dzieci, a pierwsze kroki stawiaæ na... domowym dywanie, z u¿yciem zwyk³ych kartek papieru i flamastrów. Podstawy s± naprawdê proste, o ile znajdzie siê odpowiedni przewodnik.
Mo¿e nim byæ ta ksi±¿ka! Prosto, bez zbêdnej teorii, w sposób przyswajalny dla najm³odszych, krok po kroku wprowadzi Ciê, m³ody programisto, w ¶wiat informatyki. Opanujesz niezbêdne podstawy, zrozumiesz, jak dzia³aj± algorytmy, dowiesz siê, jakie narzêdzia umo¿liwi± Ci pisanie kodu, a tak¿e nauczysz siê projektowaæ i tworzyæ w³asne gry komputerowe dzia³aj±ce na ró¿nych platformach. Przekonaj siê, ¿e to nic trudnego!
 • Podstawy tworzenia algorytmów
 • Zasada dzia³ania komputera
 • Korzystanie z narzêdzia ScratchJr
 • Tworzenie gry na tablecie
 • ¦rodowisko Kodu Game Lab
 • Tworzenie gry na komputerze
 • U¿ywanie programu Pocket Code
 • Tworzenie gry na smartfonie

Projektuj, programuj, testuj - zostañ m³odym programist±!Cena: 21.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Podstawy architektury oprogramowania dla in¿ynierów (43.45z)
Konwolucyjne sieci neuronowe. Kurs video. Tensorflow i Keras w rozpoznawaniu obrazów (79.00z)
Creating Augmented and Virtual Realities. Theory and Practice for Next-Generation Spatial Computing (186.15z)
Practical Node-RED Programming (129.00z)
Wprowadzenie do obliczeñ równoleg³ych (49.45z)
Git. Leksykon kieszonkowy (29.90z)
Tajniki Kubernetes. Rozwijaj umiejêtno¶ci orkiestrowania kontenerów w Kubernetes, aby budowaæ, uruchamiaæ, zabezpieczaæ i monitorowaæ wielkoskalowe aplikacje rozproszone (107.73z)
SOA. Koncepcje, technologie i projektowanie (54.45z)
Zawód tester. Od decyzji do zdobycia do¶wiadczenia (47.20z)
Google Cloud. Kurs video. Zostañ administratorem systemów IT (79.00z)
To ¿yje! Sztuczna inteligencja. Od logicznego fortepianu po zabójcze roboty (47.20z)
Looking for a challenge? (95.20z)
Inteligentny dom i inne systemy sterowania w 100 przyk³adach (58.10z)
Komputer kwantowy. Programowanie, algorytmy, kod (36.85z)
Rzemios³o w czystej formie. Standardy i etyka rzetelnych programistów (99.00z)
Kod. Ukryty jêzyk komputerów (56.96z)
Designing for Behavior Change. Applying Psychology and Behavioral Economics. 2nd Edition (186.15z)
Testy jednostkowe. ¦wiat niezawodnych aplikacji. Wydanie II (28.50z)
Zwinny samuraj. Jak programuj± mistrzowie zwinno¶ci (26.95z)
Sieci Petriego w modelowaniu i analizie systemów wspó³bie¿nych (43.99z)

Pozostae z serii: Inne

Designing for Performance. Weighing Aesthetics and Speed (109.65z)
Deep Learning with Keras (189.00z)
SQL dla SQL Server 2005. Wprowadzenie (44.00z)
Serverless na platformie Azure (69.00z)
Od Las Vegas do Wall Street. O tym, jak pokona³em kasyno oraz rynek (37.95z)
Alchemia uwodzenia, czyli erotyczna manipulacja mê¿czyznami (14.00z)
CSS i Ajax. Strony WWW zgodne ze standardami sieciowymi W3C (47.00z)
Python i Asyncio. Programowanie asynchroniczne (25.14z)
Practical Memory Forensics (129.00z)
CakePHP 1.3. Programowanie aplikacji. Receptury. eBook. Pdf (47.00z)
Joomla! Budowa i modyfikacja szablonów (26.95z)
Profesjonalne programowanie w Pythonie. Poziom ekspert. Wydanie II (79.00z)
Lider wystarczaj±co dobry. 12 lekcji autentycznego przywództwa na czasy niepewno¶ci (26.95z)
Adobe Flex 4. Oficjalny podrêcznik (50.05z)
Tajniki projektowania gier w Unreal Engine 4 (55.92z)
Po prostu Outlook 2003 PL (49.00z)
CakePHP 1.3. Programowanie aplikacji. Receptury. eBook. Mobi (47.00z)
Visual Basic .NET. Ksiêga eksperta (69.00z)
Tworzenie filmów w Windows XP. Podstawy (29.00z)
Green IT w zrównowa¿onym biznesie (13.00z)