e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -36%


Mikrous³ugi oparte na zdarzeniach. Wykorzystywanie danych w organizacji na du¿± skalê

Adam Bellemare
promocja -36%
cena: 69 z 44.16 z
Data wydania: 2021-03-16
stron: 288, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Mikrous³ugi oparte na zdarzeniach mog³y powstaæ dziêki rozwojowi konteneryzacji i ³atwiejszemu pozyskiwaniu zasobów obliczeniowych. Szczególnie ciekaw± propozycj± s± rozproszone, odporne na b³êdy, wysokowydajne i szybkie brokery zdarzeñ. Te rozwi±zania technologiczne pozwalaj± na korzystanie z wielkich zbiorów danych i zapewniaj± przetwarzanie zdarzeñ w czasie zbli¿onym do rzeczywistego. Taka architektura ma znaczenie nie tylko dla in¿ynierów systemu, ale tak¿e dla struktury i sposobu dzia³ania firm i organizacji. Nagle okazuje siê, ¿e mo¿na bezproblemowo wykonywaæ dzia³ania, które do niedawna nie by³y jeszcze mo¿liwe.
To praktyczny przewodnik, dziêki któremu samodzielnie ocenisz, jak du¿± warto¶æ biznesow± mog± zyskaæ du¿e wolumeny danych, je¶li s± wykorzystywane w organizacji przy u¿yciu architektury mikrous³ug opartych na zdarzeniach. Dowiesz siê tak¿e, jak przygotowaæ i przeprowadziæ proces budowania organizacji, która wykorzystuje mikrous³ugi oparte na zdarzeniach. Poznasz wszechstronne, a przy tym proste wzorce odblokowuj±ce warto¶æ tych danych. W ksi±¿ce znalaz³o siê równie¿ mnóstwo wskazówek i sugestii dotycz±cych projektowania systemu opartego na zdarzeniach, ponadto wyja¶niono tutaj kluczowe zasady architektoniczne. Wymieniono te¿ przydatne narzêdzia oraz opisano dok³adnie techniki testowania mikrous³ug i wdra¿ania ich w ¶rodowisku produkcyjnym.
W ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • rola architektury opartej na zdarzeniach w dostarczaniu wyj±tkowej warto¶ci biznesowej
  • mikrous³ugi w projektowaniu opartym na zdarzeniach
  • najlepsze wzorce architektoniczne
  • wzorce aplikacji do tworzenia wielofunkcyjnych mikrous³ug opartych na zdarzeniach
  • komponenty i narzêdzia wymagane do uruchomienia ekosystemu mikrous³ugowego

Mikrous³ugi: odblokuj potencja³ danych!Cena: 44.16 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Introducing Erlang. Getting Started in Functional Programming. 2nd Edition (143.65z)
Platformy integracyjne. Zagadnienia wybrane (49.45z)
Designing Distributed Systems. Patterns and Paradigms for Scalable, Reliable Services (169.15z)
Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (64.35z)
Mercurial: The Definitive Guide. The Definitive Guide (152.15z)
Jak staæ siê lepszym programist±. Przewodnik (31.35z)
DevOps Paradox (109.00z)
Jêzyk Go. Poznaj i programuj (89.00z)
Podstawy programowania mikrokontrolera 8051 (47.20z)
Algorytmy bez tajemnic (44.90z)
F# 4.0 dla zaawansowanych. Wydanie IV (29.90z)
The Software Architect Elevator. Redefining the Architect's Role in the Digital Enterprise (220.15z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza. Wydanie II (42.35z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie IV (21.95z)
Podstawy programowania wspó³bie¿nego i rozproszonego. Klasyka informatyki (44.82z)
Wprowadzenie do mikrokontrolerów AVR. Od elektroniki do programowania (82.56z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem. Wydanie II (21.95z)
Learning DevOps (109.00z)
Od monolitu do mikrous³ug. Ewolucyjne wzorce przekszta³cania systemów monolitycznych (34.59z)
F# 4.0 dla zaawansowanych. Wydanie IV (54.45z)

Pozostae z serii: Inne

Hakowanie Androida. Kompletny przewodnik XDA Developers po rootowaniu, ROM-ach i kompozycjach (59.00z)
Data Algorithms with Spark (254.15z)
C# 6.0. Kompletny przewodnik dla praktyków. Wydanie V (78.69z)
Informatyka Europejczyka. Informatyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Czê¶æ 2 (Wydanie II) (39.90z)
Nauka programowania opartego na testach. Jak pisaæ przejrzysty kod w kilku jêzykach programowania (32.45z)
ASP.NET 2.0. Gotowe rozwi±zania (41.60z)
Arduino dla pocz±tkuj±cych. Podstawy i szkice. Wydanie II (20.94z)
Google+ dla biznesu (37.00z)
Fotografia cyfrowa. Ilustrowany przewodnik (19.90z)
Hands-On Robotics with JavaScript (139.00z)
iPhone SDK Application Development. Building Applications for the AppStore (118.15z)
Machine Learning for Algorithmic Trading - Second Edition (179.00z)
Django 4 By Example - Fourth Edition (149.00z)
Szybki kurs JavaScript. Wprowadzenie do jêzyka w 24 godziny. Wydanie VI (37.95z)
BIOS. Tablice informatyczne (12.90z)
Data Analytics Made Easy (94.99z)
Symfony 2 od podstaw. eBook. Mobi (62.90z)
Learning AWS IoT (139.00z)
Oracle 8 Server. Ksiêga eksperta (89.00z)
Running Lean. Iterate from Plan A to a Plan That Works. 2nd Edition (126.65z)