e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Minikomputer Onion Omega 2. Internet rzeczy i inne zastosowania

Wolfram Donat
promocja -44%
cena: 24.464285714286 z 13.70 z
Data wydania: 2019-02-19
stron: 56, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl
Minikomputer Onion Omega 2 jest jedn± z ciekawszych propozycji na rynku ma³ych urz±dzeñ jednop³ytkowych (SBC). Zosta³ opracowany do zastosowañ w internecie rzeczy. Dzia³a pod kontrol± jednej z odmian Linuksa, systemu OpenWrt. Ma niewielkie rozmiary (43x26x10 mm), jego procesor MIPS pracuje z czêstotliwo¶ci± 580 MHz, mo¿e obs³u¿yæ pamiêæ RAM do 256 MB i czytnik kart SD. Radzi sobie z kilkoma ró¿nymi protoko³ami ³±czno¶ci, dziêki czemu bez trudu mo¿na go pod³±czyæ do zwyk³ego komputera i komunikowaæ siê z nim za pomoc± konsoli wy¶wietlanej w przegl±darce. Mo¿liwo¶ci "cebuli" mo¿na ³atwo rozszerzaæ za pomoc± dostêpnych p³ytek i modu³ów. To ¶wietna propozycja dla ka¿dego amatora elektroniki i robotyki!
Ta ksi±¿ka jest wyj±tkowo zwiêz³ym, a przy tym przystêpnie napisanym i praktycznym podrêcznikiem, dziêki któremu b³yskawicznie uzyskasz wiedzê potrzebn± do uruchomienia minikomputera Onion Omega 2 i rozpoczêcia pracy. Aby wykonaæ opisane tu projekty, potrzebujesz minikomputera Omega 2, modu³u zasilaj±cego, rozszerzenia przeka¼nikowego i rozszerzenia z ekranem OLED. Przyda siê te¿ podstawowa znajomo¶æ Linuksa i Pythona. Dziêki ksi±¿ce w krótkim czasie poszerzysz horyzonty, zdobêdziesz kilka nowych umiejêtno¶ci, nauczysz siê pracy z komponentami sprzêtowymi - i bêdziesz gotów, by w pe³ni samodzielnie przygotowaæ i wykonaæ kolejne projekty z zastosowaniem tego ¶wietnego minikomputera.
Najwa¿niejsze zagadnienia:
  • monta¿ i konfiguracja minikomputera
  • konsola Onion Omegi
  • zastosowanie Pythona
  • w³asne projekty: "Tweetuj±ca cebula" i "¦wiat³olub"

Onion Omega 2: pasjonuj±ca droga do internetu rzeczy!Cena: 13.70 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Efektywny Python. 90 sposobów na lepszy kod. Wydanie II (49.77z)
Python dla DevOps. Naucz siê bezlito¶nie skutecznej automatyzacji (44.50z)
Algorytmy Data Science. Siedmiodniowy przewodnik. Wydanie II (26.95z)
Python na powa¿nie (63.20z)
Think DSP. Digital Signal Processing in Python (109.65z)
Python. Uczymy siê programowania (42.35z)
Python. Zadania z programowania. Przyk³adowe imperatywne rozwi±zania (25.54z)
Python. Æwiczenia praktyczne (13.70z)
Uczenie maszynowe w Pythonie. Leksykon kieszonkowy (24.70z)
Network Science with Python and NetworkX Quick Start Guide (94.99z)
Thoughtful Machine Learning with Python. A Test-Driven Approach (160.65z)
Python. Uczenie maszynowe (37.95z)
Python dla programistów. Big Data i AI. Studia przypadków (70.95z)
Mastering Reinforcement Learning with Python (139.00z)
Klasyczne problemy informatyki w Pythonie (57.82z)
Python for Finance Cookbook (129.00z)
Training Systems Using Python Statistical Modeling (94.99z)
Python Ethical Hacking from Scratch (129.00z)
Raspberry Pi. Przewodnik dla programistów Pythona (19.20z)
Przewodnik po Pythonie. Dobre praktyki i praktyczne narzêdzia (54.90z)

Pozostae z serii: Inne

Photoshop CC PL. Szko³a efektu (129.00z)
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu (wydanie IV) (11.93z)
CSS. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Mobi (47.00z)
SciPy and NumPy. An Overview for Developers (42.42z)
3ds max 9. Animacja 3D od podstaw (32.45z)
Tworzenie stron WWW w praktyce. Wydanie III (59.00z)
Elasticsearch 7 Quick Start Guide (94.99z)
CorelDRAW Graphics Suite X5 PL (31.35z)
Nie interesuje mnie bycie zwyk³ym cz³owiekiem (twarda oprawa) (26.95z)
Photoshop Elements 4: The Missing Manual. The Missing Manual (135.15z)
Windows XP. Komendy i polecenia. Praktyczne przyk³ady (39.00z)
C++. Styl i technika zaawansowanego programowania (49.00z)
Photoshop w cyfrowej ciemni. Kreatywna obróbka obrazu (59.00z)
Kurs Assemblera (Amiga) (19.50z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. eBook. ePub (29.90z)
Transformacja cyfrowa. Opowie¶æ o wiedzy (22.00z)
Delphi 2006. Æwiczenia praktyczne (17.00z)
Od zera. Osi±ganie niemo¿liwego z Ho'oponopono (31.92z)
Alfresco One 5.x Developer's Guide - Second Edition (179.00z)
MPLS in the SDN Era. Interoperable Scenarios to Make Networks Scale to New Services (254.15z)

bezprzewodowy światłowodowy internet maków telefon serwery | NAJLEPSZE REKLAMY - tablice reklamowe Piła | pensjonat nad morzem Władysławowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów warszawa włochy darmowa diagnoza naprawy laptopa | http://sorellebutik.pl