e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Micro:bit. Nauka programowania i elektroniki dla ma³ych oraz du¿ych

Witold Krieser
promocja -44%
cena: 49.017857142857 z 27.45 z
Data wydania: 2022-05-01
stron: 178, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Zabawê w programowanie czas zacz±æ!

Pod intryguj±co brzmi±c± nazw± micro:bit kryje siê niewielkich rozmiarów p³ytka bêd±ca mikrokontrolerem ― czy inaczej: mikrokomputerem. Sercem wielu urz±dzeñ, takich jak ró¿ne roboty i inteligentne modele samochodów. Micro:bit stanowi punkt wyj¶cia dla ich konstrukcji i jest urz±dzeniem niezwykle czêsto pojawiaj±cym siê przy okazji rozmaitych projektów zwi±zanych z nauk± programowania ― korzystaj± z niego nauczyciele i uczniowie na ca³ym ¶wiecie. Mikrokontroler micro:bit pozwala im siê sprawnie uczyæ i rozwi±zywaæ pojawiaj±ce siê przy okazji realizacji zadañ problemy poprzez zabawê. Bo programowania, podobnie jak ka¿dej innej dziedziny wiedzy, najlepiej uczyæ siê przez sprawiaj±ce rado¶æ praktykowanie.
Ta ksi±¿ka stanowi swojego rodzaju instrukcjê obs³ugi p³ytki micro:bit. Zawiera a¿ sze¶ædziesi±t gotowych projektów, z których mniej wiêcej jedna trzecia dotyczy samego mikrokontrolera, pozosta³e za¶ wymagaj± zastosowania modu³u rozszerzeñ i (lub) dodatkowych akcesoriów. Podrêcznik proponuje projekty i gotowe programy korzystaj±ce z bloczków, a tak¿e z bardziej zaawansowanych jêzyków programowania, jakimi s± JavaScript i Python. Przekonaj siê, ¿e zabawa z micro:bitem jest przyjemna, stosunkowo prosta i równocze¶nie inspiruj±ca ― z tym mikrokontrolerem wykonasz zarówno prosty w³±cznik ¶wiat³a, u¿ytecznego robota, samosteruj±cy samochód, jak i bardziej zaawansowane rozwi±zania dla tzw. inteligentnego domu.


Cena: 27.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

DevOps Adoption Strategies: Principles, Processes, Tools, and Trends (109.00z)
In¿ynieria oprogramowania. Jak zapewniæ jako¶æ tworzonym aplikacjom (47.00z)
Istio: Up and Running. Using a Service Mesh to Connect, Secure, Control, and Observe (186.15z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (89.00z)
Fundamentals of Software Architecture. An Engineering Approach (254.15z)
Architektura ewolucyjna. Projektowanie oprogramowania i wsparcie zmian (35.40z)
Head First Software Development. Edycja polska (37.95z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza (55.20z)
DDD. Kompendium wiedzy (19.20z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (31.20z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu (46.20z)
Algorytmy bez tajemnic (39.90z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (48.95z)
Designing Distributed Systems. Patterns and Paradigms for Scalable, Reliable Services (169.15z)
Elementy systemów komputerowych (41.50z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (54.45z)
Ci±g³e dostarczanie oprogramowania. Automatyzacja kompilacji, testowania i wdra¿ania (34.50z)
Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (64.35z)
Algorytmy. Wydanie IV (149.00z)
Programuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów (56.07z)

Pozostae z serii: Inne

Mózg. Rozwiñ swój potencja³ (27.12z)
Socjotechnika. Sztuka zdobywania w³adzy nad umys³ami (47.20z)
Python i Asyncio. Programowanie asynchroniczne (21.95z)
Learning PHP and MySQL (92.65z)
PHP5. Praktyczny kurs (26.95z)
Analiza marketingowa. Praktyczne techniki z wykorzystaniem analizy danych i narzêdzi Excela (55.18z)
WAP dla ka¿dego. Wydanie II (45.00z)
Kurs tworzenia stron internetowych (49.00z)
Techniki twórców z³o¶liwego oprogramowania. Elementarz programisty (32.90z)
Tablice informatyczne. SQL. Wydanie III (9.35z)
Machine Learning for Cybersecurity Cookbook (139.00z)
Distributed Tracing in Practice. Instrumenting, Analyzing, and Debugging Microservices (254.15z)
Niskobud¿etowy startup. Zyskowny biznes i ¿ycie bez frustracji (29.40z)
Teoria U dla ¶wiadomych liderów. Jak wzmocniæ potencja³ organizacji i kszta³towaæ jej przysz³o¶æ (32.44z)
Us³ugi Microsoft Azure Programowanie aplikacji (62.37z)
Modern CMake for C++ (139.00z)
Po prostu FrontPage (26.30z)
JavaScript - mocne strony. eBook. Mobi (27.90z)
Tworzenie animacji z u¿yciem jêzyka JavaScript (19.20z)
JavaScript. Wprowadzenie (24.20z)

NAJLEPSZE projektowanie stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet sucha beskidzka telefon | Ciechocinek pakiety pobytowe