e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Mê¿czyzna od A do Z. Wydanie III rozszerzone

Piotr Mart
cena: 34.90 z
Data wydania: 2010-06-11
stron: 272, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie helion.pl

Najprawdopodobniej najlepszy poradnik o mê¿czyznach, napisany przez faceta z my¶l± o kobietach!

  • Uwodzenie poprzez mimikê, ruch i dotyk
  • Sztuka perfekcyjnej komunikacji z mê¿czyzn±
  • Mistrzowskie zrozumienie mêskich emocji
  • Postêpowanie z trudnymi mê¿czyznami
  • Seks i erotyzm - ca³a prawda o mêskich potrzebach

Facet, jaki jest, ka¿dy widzi Czy zrozumienie mê¿czyzny rzeczywi¶cie jest Ci potrzebne do szczê¶cia? Zreszt± czego tu nie rozumieæ? Nic nadzwyczajnego - chodz±ca góra miê¶ni, g³owa w chmurach, przepe³niona nieustaj±cymi my¶lami o seksie, a pod wzglêdem emocjonalnym wieczne dziecko…

STOP! Drogie kole¿anki, pos³ugiwanie siê stereotypami to droga donik±d!

Chcesz wiedzieæ, co NAPRAWDÊ dzia³a na mê¿czyzn? Masz ochotê nauczyæ siê ich uwodziæ, rozkochiwaæ w sobie, sprawiaæ, by jedli Ci z rêki? Po przeczytaniu tej ksi±¿ki poczujesz siê tak, jakby kto¶ wreszcie zdj±³ Ci klapki z oczu. Zobaczysz mêski ¶wiat w zupe³nie nowym ¶wietle. Dowiesz siê te¿, jak przej±æ pe³n± kontrolê nad swoim zwi±zkiem. Ju¿ nigdy nie bêdziesz musia³a g³owiæ siê, o co chodzi Twojemu partnerowi!

To ksi±¿ka, na któr± czeka³a¶ ca³e ¿ycie!

…i nie ma w tym cienia przesady. To poradnik z prawdziwego zdarzenia, zdradzaj±cy sekrety mêskiej natury, które Ciê zaskocz±, a czasem i zaszokuj±. Pozwoli Ci zrozumieæ mê¿czyznê, jego zachowania, oczekiwania i potrzeby. Kryje w sobie jeszcze jedn± s³odk± tajemnicê:

Da Ci co¶, czego nie znajdziesz w innych poradnikach!


Sprawi, ¿e lepiej zrozumiesz sam± siebie, rozwiniesz swoj± kobieco¶æ, nabierzesz pewno¶ci siebie i zaczniesz byæ postrzegana jako fascynuj±ca, godna po¿±dania i piêkna - bez wzglêdu na wiek czy wygl±d! Tysi±ce zachwyconych kobiet, które przeczyta³y pierwsze wydanie ksi±¿ki, nie mog± siê myliæ!


Cena: 34.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

AutoCAD 2011 PL. Pierwsze kroki. eBook. Pdf (27.90z)
Getting Started with Tableau 2019.2 - Second Edition (94.99z)
Wzorce wyszukiwania. Projektowanie nowoczesnych wyszukiwarek. eBook. ePub (35.90z)
System Windows. Najlepsze rozwi±zania. eBook. ePub (79.00z)
Blender. Od planowania, modelowania oraz teksturowania do animacji i renderingu. Praktyczne projekty. eBook. ePub (39.00z)
X Power Tools (135.15z)
¦wiat florystyki. Sztuka uk³adania i fotografowania kwiatów. Wydanie II rozszerzone (69.00z)
Jak zarabiaæ na aplikacjach i grach mobilnych. eBook. Mobi (29.90z)
Smarty. Szablony w aplikacjach PHP. eBook. Mobi (29.90z)
Linux. Komendy i polecenia. Wydanie III. eBook. Pdf (14.90z)
Jednym klikniêciem. Historia Jeffa Bezosa i rosn±cej potêgi Amazona. eBook. ePub (27.90z)
PostgreSQL. Wydanie II. eBook. ePub (31.99z)
Access. Analiza danych. Receptury. eBook. Mobi (42.90z)
Wstêp do HTML5 i CSS3. eBook.Mobi (37.00z)
Agile Development. Filozofia programowania zwinnego. eBook. Mobi (54.99z)
Flash CS3 PL. Multimedialny trener. eBook. ePub (79.00z)
Java. Æwiczenia zaawansowane. Wydanie II. eBook. Pdf (23.90z)
jQuery 1.3. Wprowadzenie. eBook. Pdf (47.00z)
Obud¼ w sobie lidera. Jak przej±æ kontrolê nad swoim ¿yciem i odnie¶æ sukces (39.00z)
Grafika w Internecie. eBook. Mobi (62.90z)

Pozostae z serii: Inne

Mistrzowskie prezentacje – slajdowy poradnik mówcy doskona³ego. eBook. ePub (27.90z)
Hibernate Search. Skuteczne wyszukiwanie (19.20z)
Getting Started with OpenBTS (72.24z)
Zmieñ swoje nawyki w 30 dni. Jak w prosty sposób przej±æ kontrolê nad w³asnym ¿yciem (25.54z)
Windows Terminal Tips, Tricks, and Productivity Hacks (94.99z)
Profesjonalne tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych (54.90z)
Learning ActionScript 3.0. A Beginner's Guide. 2nd Edition (169.15z)
Jêzyk C. Wska¼niki. Vademecum profesjonalisty (59.00z)
Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Czê¶æ 3. Lokalne sieci komputerowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik (33.67z)
Build Your Own Programming Language (139.00z)
Designing Games. A Guide to Engineering Experiences (143.65z)
Perl in a Nutshell. A Desktop Quick Reference. 2nd Edition (169.15z)
Numerical Computing with Python (179.00z)
Python Data Structures and Algorithms (179.00z)
Learning Apache Spark 2 (179.00z)
CSS wed³ug Erica Meyera. Sztuka projektowania stron WWW (69.00z)
Delphi. Almanach (70.00z)
Zarz±dzanie i marketing. Spektakularne sukcesy i pora¿ki (49.00z)
Building Machine Learning Pipelines (254.15z)
Facebook Cookbook. Building Applications to Grow Your Facebook Empire (135.15z)

przedszkole Piła | tani oraz szybki bezprzewodowy internet bezprzewodowy stryszawa telefon voip kabel | seo | sale konferencyjne Ciechocinek