e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -50%


Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów

Robert C. Martin
promocja -50%
cena: 49 z 24.50 z
Data wydania: 2013-10-27
stron: 216, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów

Podrêcznik profesjonalnego programisty!
Robert C. Martin, znany jako Uncle Bob, to jeden z prawdziwych gwiazdorów bran¿y IT, cz³owiek o niezwyk³ej charyzmie, rewelacyjnym podej¶ciu do s³uchaczy i poczuciu humoru. O jego czas wci±¿ bij± siê konferencje bran¿owe. Poza dzia³alno¶ci± eksperck± Martin zajmuje siê pisaniem ksi±¿ek — m.in. jest autorem znanego ka¿demu programi¶cie tytu³u Czysty kod. Ksi±¿ka, któr± trzymasz w rêkach, jest udan± kontynuacj± tej pozycji.
W trakcie lektury dowiesz siê, jakie cechy charakteryzuj± profesjonalnego programistê, a jest ich sporo! W pierwszej kolejno¶ci musisz nauczyæ siê mówiæ „nie”. S± te¿ sytuacje, kiedy trzeba powiedzieæ „tak” — dowiesz siê, kiedy i jak to robiæ. Ponadto poznasz najlepsze techniki zarz±dzania czasem oraz przekonasz siê, jak presja, zmêczenie i po¶piech wp³ywaj± na jako¶æ Twojego kodu. W kolejnych rozdzia³ach Robert C. Martin zapozna Ciê z ró¿nymi sposobami podej¶cia do testowania kodu oraz wspó³pracy miêdzy programistami a innymi lud¼mi. Ksi±¿ka ta jest d³ugo wyczekiwan± pozycj± na rynku — nie pozwól, ¿eby kto¶ mia³ j± przed Tob±!
Zobacz, jak Uncle Bob:
  • radzi sobie z presj±
  • mówi „nie” i „tak”
  • zarz±dza czasem
  • tworzy kod wysokiej jako¶ci

Obowi±zkowa lektura ka¿dego programisty!Cena: 24.50 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (40.20z)
Piêkny kod. Tajemnice mistrzów programowania (89.00z)
Algorytmy bez tajemnic (44.90z)
Analiza i projektowanie obiektowe. Rusz g³ow±! (43.45z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (25.93z)
Wprowadzenie do mikrokontrolerów AVR. Od elektroniki do programowania (82.56z)
Zaprojektuj bota. Tworzenie interfejsów konwersacyjnych (32.45z)
Software Engineering at Google. Lessons Learned from Programming Over Time (220.15z)
W poszukiwaniu zwinno¶ci w architekturze systemów IT (47.20z)
DevOps Adoption Strategies: Principles, Processes, Tools, and Trends (109.00z)
Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (64.35z)
Mikrous³ugi oparte na zdarzeniach. Wykorzystywanie danych w organizacji na du¿± skalê (44.16z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (29.40z)
Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (70.95z)
Projektowanie systemów rozproszonych. Wzorce i paradygmaty dla skalowalnych, niezawodnych us³ug (24.34z)
Modelowanie i implementacja systemów informatycznych (21.35z)
Architektura ewolucyjna. Projektowanie oprogramowania i wsparcie zmian (32.45z)
Jêzyk Go. Poznaj i programuj (32.45z)
In¿ynieria oprogramowania (54.39z)
DDD dla architektów oprogramowania (54.45z)

Pozostae z serii: Inne

Elektronika. Od praktyki do teorii. Wydanie III (51.35z)
Ulead Video Studio 11 PL. Pierwsze starcie (18.99z)
Mega hit na maturê Historia (27.96z)
Practical RDF (135.15z)
The Azure Cloud Native Architecture Mapbook (179.00z)
SpecBabka. Obud¼ w sobie kobiec± moc! (31.99z)
Android. Programowanie aplikacji. Rusz g³ow±! Wydanie II (65.45z)
Photoshop dla e-commerce i social media (26.95z)
TinyML. Wykorzystanie TensorFlow Lite do uczenia maszynowego na Arduino i innych mikrokontrolerach (64.35z)
Flash 8: Projects for Learning Animation and Interactivity. Projects for Learning Animation and Interactivity (118.15z)
Mastering Palo Alto Networks - Second Edition (139.00z)
BIOS. Przewodnik. Wydanie IV. eBook. ePub (31.99z)
Rozmówki francuskie dla bystrzaków (10.95z)
Kotlin Cookbook. A Problem-Focused Approach (220.15z)
Lwów. Miasto Wschodu i Zachodu (wydanie V) (24.90z)
Matematyka wspó³czesna dla my¶l±cych laików (10.11z)
PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II (79.00z)
TypeScript. Od pocz±tkuj±cego do profesjonalisty (89.00z)
Zapory sieciowe w systemie Linux. Kompendium wiedzy o nftables. Wydanie IV (37.95z)
Zen prezentacji - pomys³y i projekty. Jasne zasady i techniki tworzenia doskona³ych prezentacji (59.00z)

feniks24 | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet hucisko telefon | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Sopot last minute domki nad morzem | hotel spa ciechocinek | cr media