e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -40%


Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów

Robert C. Martin
promocja -40%
cena: 49 z 29.40 z
Data wydania: 2013-10-28
stron: 216, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów

Podrêcznik profesjonalnego programisty!
Robert C. Martin, znany jako Uncle Bob, to jeden z prawdziwych gwiazdorów bran¿y IT, cz³owiek o niezwyk³ej charyzmie, rewelacyjnym podej¶ciu do s³uchaczy i poczuciu humoru. O jego czas wci±¿ bij± siê konferencje bran¿owe. Poza dzia³alno¶ci± eksperck± Martin zajmuje siê pisaniem ksi±¿ek — m.in. jest autorem znanego ka¿demu programi¶cie tytu³u Czysty kod. Ksi±¿ka, któr± trzymasz w rêkach, jest udan± kontynuacj± tej pozycji.
W trakcie lektury dowiesz siê, jakie cechy charakteryzuj± profesjonalnego programistê, a jest ich sporo! W pierwszej kolejno¶ci musisz nauczyæ siê mówiæ „nie”. S± te¿ sytuacje, kiedy trzeba powiedzieæ „tak” — dowiesz siê, kiedy i jak to robiæ. Ponadto poznasz najlepsze techniki zarz±dzania czasem oraz przekonasz siê, jak presja, zmêczenie i po¶piech wp³ywaj± na jako¶æ Twojego kodu. W kolejnych rozdzia³ach Robert C. Martin zapozna Ciê z ró¿nymi sposobami podej¶cia do testowania kodu oraz wspó³pracy miêdzy programistami a innymi lud¼mi. Ksi±¿ka ta jest d³ugo wyczekiwan± pozycj± na rynku — nie pozwól, ¿eby kto¶ mia³ j± przed Tob±!
Zobacz, jak Uncle Bob:
  • radzi sobie z presj±
  • mówi „nie” i „tak”
  • zarz±dza czasem
  • tworzy kod wysokiej jako¶ci

Obowi±zkowa lektura ka¿dego programisty!Cena: 29.40 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Programowanie strukturalne (41.07z)
Praktyczne podej¶cie do in¿ynierii oprogramowania (133.26z)
Enterprise DevOps for Architects (159.00z)
Programowanie w jêzyku Go. Koncepcje i przyk³ady. Wydanie II (69.00z)
Mercurial: The Definitive Guide. The Definitive Guide (152.15z)
Budowanie mikrous³ug. Projektowanie drobnoziarnistych systemów. Wydanie II (70.85z)
In¿ynieria niezawodnych baz danych. Projektowanie systemów odpornych na b³êdy (17.90z)
Adaptywny kod. Zwinne programowanie, wzorce projektowe i SOLID-ne zasady. Wydanie II (34.50z)
Jenkins 2: Up and Running. Evolve Your Deployment Pipeline for Next Generation Automation (220.15z)
Projektowanie systemów rozproszonych. Wzorce i paradygmaty dla skalowalnych, niezawodnych us³ug (21.95z)
Szacowanie oprogramowania Kulisy czarnej magii. Dla praktyków (47.04z)
Jak staæ siê lepszym programist±. Przewodnik (57.00z)
DDD. Kompendium wiedzy (10.90z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza (69.00z)
Mikrous³ugi oparte na zdarzeniach. Wykorzystywanie danych w organizacji na du¿± skalê (37.95z)
Koncepcja Domain-Driven Design. Dostosowywanie architektury aplikacji do strategii biznesowej (43.45z)
Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II (70.95z)
Algorytmy bez tajemnic (44.90z)
Budowanie mikrous³ug. Projektowanie drobnoziarnistych systemów. Wydanie II (59.95z)
Chaos Engineering. System Resiliency in Practice (254.15z)

Pozostae z serii: Inne

CSS. Refaktoryzacja kodu (34.90z)
Access 2007: The Missing Manual. The Missing Manual (118.15z)
Bezpieczeñstwo w Linuksie. Podrêcznik administratora (99.90z)
Programowanie sterowane testami w Pythonie. Jak tworzyæ skalowalne zestawy testów i aplikacji (43.45z)
Android 9 Development Cookbook (139.00z)
Automated Machine Learning with Microsoft Azure (139.00z)
C# 4.0 Pocket Reference. 3rd Edition (50.92z)
jQuery 1.3. Wprowadzenie (32.45z)
Essential SharePoint 2007. A Practical Guide for Users, Administrators and Developers. 2nd Edition (135.15z)
Sieci komputerowe. Najczêstsze problemy i ich rozwi±zania (65.45z)
Applied Text Analysis with Python. Enabling Language-Aware Data Products with Machine Learning (220.15z)
Wprowadzenie do obliczeñ równoleg³ych (39.39z)
Implementing VMware Horizon 7.7 - Third Edition (159.00z)
TDD. Sztuka tworzenia dobrego kodu (29.50z)
Python Microservices Development (189.00z)
Conversion Optimization. The Art and Science of Converting Prospects to Customers (118.15z)
Zrozumieæ g³êbokie uczenie (71.20z)
Prowadzenie list dystrybucyjnych (49.00z)
¦wiat wed³ug Mozilli. Firefox, ¦wiat wed³ug Mozilli. Thunderbird (49.00z)
Software Architect's Handbook (159.00z)