e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -35%


Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów

Robert C. Martin
promocja -35%
cena: 39.892307692308 z 25.93 z
Data wydania: 2013-10-28
stron: 216, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Podrêcznik profesjonalnego programisty!

Robert C. Martin, znany jako Uncle Bob, to jeden z prawdziwych gwiazdorów bran¿y IT, cz³owiek o niezwyk³ej charyzmie, rewelacyjnym podej¶ciu do s³uchaczy i poczuciu humoru. O jego czas wci±¿ bij± siê konferencje bran¿owe. Poza dzia³alno¶ci± eksperck± Martin zajmuje siê pisaniem ksi±¿ek — m.in. jest autorem znanego ka¿demu programi¶cie tytu³u „Czysty kod”. Ksi±¿ka, któr± trzymasz w rêkach, jest udan± kontynuacj± tej pozycji.

W trakcie lektury dowiesz siê, jakie cechy charakteryzuj± profesjonalnego programistê, a jest ich sporo! W pierwszej kolejno¶ci musisz nauczyæ siê mówiæ „nie”. S± te¿ sytuacje, kiedy trzeba powiedzieæ „tak” — dowiesz siê, kiedy i jak to robiæ. Ponadto poznasz najlepsze techniki zarz±dzania czasem oraz przekonasz siê, jak presja, zmêczenie i po¶piech wp³ywaj± na jako¶æ Twojego kodu. W kolejnych rozdzia³ach Robert C. Martin zapozna Ciê z ró¿nymi sposobami podej¶cia do testowania kodu oraz wspó³pracy miêdzy programistami a innymi lud¼mi. Ksi±¿ka ta jest d³ugo wyczekiwan± pozycj± na rynku — nie pozwól, ¿eby kto¶ mia³ j± przed Tob±!

Zobacz, jak Uncle Bob:
  • radzi sobie z presj±
  • mówi „nie” i „tak”
  • zarz±dza czasem
  • tworzy kod wysokiej jako¶ci

Obowi±zkowa lektura ka¿dego programisty!Cena: 25.93 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

User Story Mapping. Discover the Whole Story, Build the Right Product (143.65z)
Od monolitu do mikrous³ug. Ewolucyjne wzorce przekszta³cania systemów monolitycznych (34.59z)
W poszukiwaniu zwinno¶ci w architekturze systemów IT (47.20z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem. Wydanie II (21.95z)
Architektura ewolucyjna. Projektowanie oprogramowania i wsparcie zmian (35.40z)
Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów (31.92z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (89.00z)
Wyra¿enia regularne od podstaw (25.14z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu (42.35z)
Programowanie funkcyjne. Krok po kroku (19.20z)
Systemy reaktywne. Wzorce projektowe i ich stosowanie (36.85z)
DDD. Kompendium wiedzy (10.90z)
Head First Software Development. Edycja polska (37.95z)
Architektura ewolucyjna. Projektowanie oprogramowania i wsparcie zmian (32.45z)
Platformy integracyjne. Zagadnienia wybrane (49.45z)
Budowanie mikrous³ug (69.00z)
In¿ynieria niezawodnych baz danych. Projektowanie systemów odpornych na b³êdy (32.45z)
Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie IV (99.00z)
Algorytmy (69.00z)
Podstawy programowania wspó³bie¿nego i rozproszonego. Klasyka informatyki (44.82z)

Pozostae z serii: Inne

AutoCAD LT 2000i PL. Æwiczenia praktyczne (10.90z)
Paragon z podró¿y. Poradnik taniego podró¿owania. Wydanie 2 (31.99z)
Learning Rails 3. Rails from the Outside In (126.65z)
Django. Æwiczenia praktyczne (17.90z)
jQuery w akcji. Wydanie III (89.00z)
Neuroedukacja. Jak wykorzystaæ potencja³ mózgu w procesie uczenia siê (27.92z)
Spock: Up and Running. Writing Expressive Tests in Java and Groovy (220.15z)
Po prostu Word 2003 PL (29.90z)
C++. Ksiêga eksperta (87.00z)
Visual Basic .NET w praktyce. B³yskawiczne tworzenie aplikacji. eBook. Pdf (54.99z)
Nieoficjalny przewodnik konstruktora Lego Technic, wyd. II (107.73z)
Projekty elektroniczne dla bystrzaków (54.90z)
Wysoko wydajne MySQL. Sprawdzone strategie dzia³ania na du¿± skalê. Wydanie IV (89.00z)
Juniper Networks Warrior. A Guide to the Rise of Juniper Networks Implementations (220.15z)
Data Science Algorithms in a Week (149.00z)
Rzecz o istocie informatyki algorytmika (41.07z)
Corel Paint Shop Pro X. Podstawy (39.00z)
E-mail. Poczta elektroniczna dla ka¿dego (33.00z)
S³owenia. Po s³onecznej stronie. Wydanie 2 (34.90z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. eBook. Pdf (15.90z)