e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Grafika
Seria: Inne
Promocja: -69%


Maya 2011. Wprowadzenie

Dariush Derakhshani
promocja -69%
cena: 115.8064516129 z 35.90 z
Data wydania: 2011-06-29
stron: 720, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl

Poznaj potêgê programu Maya i wejd¼ w ¶wiat profesjonalnej animacji oraz realistycznej grafiki 3D!

 • Jak sprawnie poruszaæ siê w ¶rodowisku programu Maya?
 • Jak modelowaæ, organizowaæ i animowaæ obiekty na scenie?
 • Jak tworzyæ cyfrowe o¶wietlenie i niezwyk³e efekty specjalne?
"W³adca Pier¶cieni", "Matrix", "Shrek" i "Avatar"… to tylko czê¶æ filmów, w których za porywaj±c± animacj± i niezwykle realistyczn± grafik± stoi program Maya. Je¶li mia³e¶ okazjê widzieæ choæby jeden z tych kultowych obrazów, zapewne ju¿ wiesz, jak ogromny potencja³ kryje siê w potê¿nym narzêdziu firmy Autodesk. Maya, od lat u¿ywana g³ównie przez wielkie wytwórnie filmowe i czo³owych producentów gier komputerowych do tworzenia niesamowitych efektów specjalnych i modeli 3D, dzi¶ sta³a siê bardziej dostêpna zarówno pod wzglêdem ceny, jak i wymagañ sprzêtowych. W zwi±zku z tym coraz czê¶ciej trafia do amatorów w dziedzinie tworzenia trójwymiarowej grafiki i animacji. Jedynymi ograniczeniami w korzystaniu ze wszystkich magicznych mo¿liwo¶ci tego programu pozostaj± ju¿ tylko umiejêtno¶æ jego sprawnej obs³ugi i… granice ludzkiej wyobra¼ni!
Oto podrêcznik, który stanowi tak doskona³e wprowadzenie w ¶wiat grafiki trójwymiarowej i programu Maya, ¿e nie pozostanie Ci nic innego, jak tylko uwolniæ swoj± kreatywno¶æ i zacz±æ tworzyæ niezwyk³e animacje! Najpierw zdobêdziesz ogóln± wiedzê o procesie powstawania filmów animowanych i poszczególnych fazach ich produkcji, a potem prze¶ledzisz ka¿de dzia³anie od pocz±tku do koñca, by zrozumieæ, jak odbywa siê to w praktyce. Dziêki licznym przyk³adom i praktycznym æwiczeniom zaczniesz swobodnie poruszaæ siê w ¶rodowisku programu Maya, a tak¿e dowiesz siê, jak program ten definiuje i organizuje obiekty na scenie. Stopniowo opanujesz tajniki komputerowego modelowania oraz zdobêdziesz wszystkie umiejêtno¶ci pozwalaj±ce na teksturowanie, cieniowanie i - co najwa¿niejsze - animowanie stworzonych modeli. Przeczytasz tak¿e o tworzeniu i edycji cyfrowego o¶wietlenia oraz dok³adnie zg³êbisz niezwykle istotny proces renderowania. Na koniec zajmiesz siê tworzeniem zachwycaj±cych efektów specjalnych i nadawaniem obrazom po¿±danej, naturalnie wygl±daj±cej dynamiki.
Z tym podrêcznikiem:
 • poznasz podstawowe pojêcia z zakresu trójwymiarowej grafiki komputerowej
 • opanujesz interfejs programu Maya 2011
 • utworzysz prost± animacjê planet w Uk³adzie S³onecznym
 • poznasz w³a¶ciwo¶ci powierzchni NURBS i wielopodzia³owych
 • wymodelujesz ludzk± d³oñ, szkatu³kê i parowóz
 • odkryjesz niuanse cieniowania i teksturowania obiektów
 • nauczysz siê riggowaæ modele pod k±tem automatyzowania animacji, stosowania systemów kinematycznych, wiêzów itp.
 • opanujesz o¶wietlanie obrazami HDR, animowanie zgodne z zasadami dynamiki i malowanie efektów

Naucz siê modelowania, animowania, teksturowania i o¶wietlania cyfrowych scen na najwy¿szym, profesjonalnym poziomie!Cena: 35.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Grafika

Grafika wektorowa. Szkolenie podstawowe (59.00z)
ActionScript 3.0. Szybki start (49.00z)
Jêzyk Cg. Programowanie grafiki w czasie rzeczywistym (109.00z)
Adobe Photoshop Lightroom 3. Oficjalny podrêcznik (69.00z)
3ds Max. Leksykon (34.90z)
Macromedia Flash 8 Professional. Oficjalny podrêcznik (59.00z)
Adobe Flex 4. Oficjalny podrêcznik (50.05z)
Flash 8. Klatka po klatce (79.00z)
Adobe Photoshop CS3/CS3 PL. Oficjalny podrêcznik. Adobe Flash CS3 Professional. Oficjalny podrêcznik (109.00z)
GIMP Biblia (99.00z)
Multimedia i grafika komputerowa. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (29.92z)
Flash CS3 PL. Multimedialny trener (64.35z)
Photoshop CS4/CS4 PL. Biblia (129.00z)
ABC grafiki komputerowej. Wydanie II (24.90z)
Adobe Premiere Pro CS3. Oficjalny podrêcznik (79.00z)
Google SketchUp. Æwiczenia praktyczne (29.90z)
Adobe Illustrator CS4/CS4 PL. Oficjalny podrêcznik (79.00z)
Flash i PHP. Tworzenie systemu e-commerce (49.00z)
ABC Photoshop CS6/CS6 PL (34.90z)
Animacja cyfrowych twarzy (75.00z)

Pozostae z serii: Inne

Zend Framework 3. Poradnik programisty (32.45z)
¦wiat w skali mikro. Wszystko o modelarstwie (25.14z)
PHP7. Praktyczny kurs (69.00z)
Minecraft: serwery. Kompletny przewodnik (34.21z)
Log4J (21.17z)
Clip Studio Paint by Example (159.00z)
Media spo³eczno¶ciowe bez ¶ciemy. Jak kreowaæ markê (49.00z)
Zwinny samuraj. Jak programuj± mistrzowie zwinno¶ci. eBook. Mobi (39.00z)
Jêzyk SQL. Przyjazny podrêcznik (21.95z)
Photoshop CS5: The Missing Manual (169.15z)
iOS 12. Wprowadzenie do programowania w Swifcie. Wydanie V (61.38z)
Designing Autonomous AI (220.15z)
Mandriva. Æwiczenia (5.90z)
Google Maps Hacks. Foreword by Jens & Lars Rasmussen, Google Maps Tech Leads (101.15z)
Perl Pocket Reference. Programming Tools. 5th Edition (46.74z)
Turbo Pascal. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami (19.90z)
Vademecum Administratora Windows 8 (55.44z)
E-mail. Poczta elektroniczna dla ka¿dego (33.00z)
ABC Visual Basica 6 (49.00z)
Node.js Web Development (159.00z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Trzcianka | koparko ładowarka Piła | torby papierowe do cateringu | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Stilo last minute domki nad morzem | Porządna prędkość, niski ping po prostu profesjonalny i szybki internet radiowy sucha beskidzka to tylko SumerNet, sprawdź nas lub męcz się tracąc nerwy z aktualnym marnym dostawcą