e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: dsmax
Seria: Inne


3ds max 9. Animacja 3D od podstaw

Joanna Pasek
cena: 59.00 z
Data wydania: 2007-10-22
stron: 464, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl

Rozpocznij fascynuj±c± przygodê w ¶wiecie grafiki 3D!

 • Szybka nauka podstaw tworzenia i modelowania obiektów 3D
 • Kreowanie postaci i projektowanie przestrzeni
 • Wykorzystanie o¶wietlenia i innych efektów w filmie animowanym
My¶lisz o tworzeniu w³asnych animacji komputerowych? Postanowi³e¶ wykorzystaæ niesamowite mo¿liwo¶ci 3ds max 9? Zapewne wiesz, ¿e program ten pozwala nie tylko tworzyæ trójwymiarowe obiekty graficzne i przetwarzaæ je w najbardziej wyrafinowany sposób, ale tak¿e opracowaæ kompletny film animowany. Udostêpnia on niezwykle szeroki zakres opcji i efektów, w³±cznie z mo¿liwo¶ci± szczegó³owego modelowania i wprawiania w ruch postaci oraz symulowania wszelkich detali dotycz±cych ich otoczenia. Oprócz tego 3ds max 9 pozwala na bezpo¶rednie importowanie materia³ów z programów takich, jak CorelDraw, Illustrator czy Photoshop, a tak¿e na wykorzystanie w³asnych zdjêæ cyfrowych. Warto podkre¶liæ, ¿e jego funkcjonalny interfejs jest przyjazny dla pocz±tkuj±cych u¿ytkowników.
Ksi±¿ka "3ds max 9. Animacja 3D od podstaw" jest zbiorem æwiczeñ ilustrowanych zrzutami ekranu, opatrzonych cennymi wskazówkami, uwagami i komentarzami u³atwiaj±cymi pracê z programem. Jej struktura opracowana zosta³a w taki sposób, by zadania zawarte w kolejnych rozdzia³ach prowadzi³y do powstania gotowego, profesjonalnego filmu animowanego. Krok po kroku zg³êbisz tu podstawy tworzenia obiektów i przypisywania im w³a¶ciwo¶ci, zasady modelowania, przygotowywania postaci i umiejscawiania ich w okre¶lonym otoczeniu, metody dopracowywania szczegó³ów wnêtrz, sposoby animacji i kwestie ostatecznego renderingu filmu. W ksi±¿ce znajdziesz ponadto szczegó³owe omówienie interfejsu programu i opis dzia³ania najwa¿niejszych poleceñ.
 • Domy¶lne ustawienia i podstawy obs³ugi 3ds max 9
 • Tworzenie i modyfikowanie prostych obiektów
 • Modelowanie ze splajnów i modelowanie siatkowe
 • Formowanie postaci i sytuowanie ich w przestrzeni
 • Schematy wnêtrz i szczegó³owe kwestie ich wyposa¿enia
 • Ró¿ne rodzaje animacji postaci
 • Typy o¶wietlenia, efekty specjalne i napisy koñcowe
 • Rendering filmu animowanego


Cena: 59.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: dsmax

3ds max 7. Æwiczenia praktyczne (14.90z)
Po prostu 3ds max 4 (49.00z)
3ds max 9. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
3ds max 4. Techniki modelowania. Biblia (45.00z)
3D Studio MAX 3.x. Techniki i narzêdzia animacyjne. Biblia (65.00z)
3ds max. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (21.90z)
3D Studio MAX. Matrix - jak to zrobiæ? (39.00z)
3ds max 5. Projekty i rozwi±zania (99.90z)
3ds max 8. Æwiczenia praktyczne (17.90z)
3ds max 2010. Animacja 3D od podstaw. Szko³a efektu (29.90z)
3D Studio MAX. Czarna ksiêga animatora (95.00z)
3ds max. Leksykon kieszonkowy (19.90z)
3ds max 5. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
3ds Max 2010. Biblia (199.00z)
3ds Max 8. Biblia (147.00z)
3ds max 6. Skuteczne rozwi±zania (34.90z)
3D Studio VIZ 3i (69.00z)
3D Studio MAX 3. Vademecum profesjonalisty (120.00z)

Pozostae z serii: Inne

Kurs Assemblera (Amiga) (19.50z)
MegaCAD (33.00z)
AutoCAD 2020. Kurs video. Projektowanie parametryczne (49.00z)
Minecraft. Kreatywna nauka i zabawa (29.90z)
Windows XP Professional PL. Æwiczenia praktyczne (9.50z)
CorelDRAW X6 PL. Æwiczenia praktyczne (24.90z)
Gitara klasyczna dla bystrzaków (21.45z)
Ajax on Java (37.00z)
MATLAB 7 dla naukowców i in¿ynierów (46.67z)
RESTful Web Services. Kurs video. Tworzenie restowych aplikacji internetowych w Spring, AngularJS (39.00z)
E-biznes. Nowa gospodarka (31.90z)
Distributed Network Data. From Hardware to Data to Visualization (67.92z)
Building Forms with Vue.js (64.99z)
Scalable Data Streaming with Amazon Kinesis (139.00z)
The Art of Modern PHP 8 (129.00z)
SQL in a Nutshell. A Desktop Quick Reference Guide. 3rd Edition (143.65z)
Growth Hacker Marketing. O przysz³o¶ci PR, marketingu i reklamy. Wydanie rozszerzone (34.90z)
Dane testowe. Teoria i Praktyka (17.45z)
Python 3. Kurs video. Kompendium efektywnego Pythonisty (49.00z)
Podstawy ochrony komputerów. eBook. Mobi (31.99z)