e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: dsmax
Seria: Inne


3ds max. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II

Wojciech Pazdur
cena: 21.90 z
Data wydania: 2007-03-22
stron: 256, miêkka oprawa, format: B6

wicej na stronie helion.pl

Poznaj w b³yskawicznym tempie
najnowsz± wersjê programu 3ds Max

Najnowsza, dziewi±ta ju¿ wersja programu 3ds Max pozwoli Ci jeszcze szybciej tworzyæ fantastyczne trójwymiarowe animacje, renderingi i modele. W¶ród nowo¶ci warto zwróciæ uwagê na zwiêkszon± wydajno¶æ, mo¿liwo¶æ przygotowywania animacji przy u¿yciu warstw, usprawnione generowanie w³osów i materia³ów. Aby nie zgubiæ siê w g±szczu licznych funkcji tego rozbudowanego programu, warto skorzystaæ z pomocy zaufanego przewodnika.
Ksi±¿ka "3ds Max. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II" pomo¿e Ci wkroczyæ w trójwymiarowy ¶wiat programu 3ds Max 9. Dziêki niej poznasz jego interfejs oraz opcje licznych menu i odpowiadaj±ce im skróty klawiaturowe. Nauczysz siê u¿ywaæ okien widokowych, a tak¿e dowiesz siê, jak korzystaæ z najwa¿niejszych narzêdzi dostêpnych na g³ównej listwie narzêdziowej. Informacje przedstawione w tym leksykonie pozwol± Ci szybko poznaæ podstawy pracy ze scenami oraz tworzyæ i modyfikowaæ efektowne obiekty.
  • Interfejs programu 3ds Max 9
  • U¿ywanie okien widokowych
  • Mo¿liwo¶ci podstawowych narzêdzi
  • Opcje menu
  • Podstawy przygotowywania scen
  • Tworzenie i modyfikowanie obiektów
  • Praca z edytorem materia³ów
  • Narzêdzia i efekty renderingu


Cena: 21.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: dsmax

3ds max. Leksykon kieszonkowy (19.90z)
3D Studio MAX. Matrix - jak to zrobiæ? (39.00z)
3D Studio MAX. Czarna ksiêga animatora (95.00z)
3ds Max 8. Biblia (147.00z)
3ds max 9. Animacja 3D od podstaw (59.00z)
3D Studio MAX 3. Vademecum profesjonalisty (120.00z)
Po prostu 3ds max 4 (49.00z)
3ds max 9. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
3D Studio MAX 3.x. Techniki i narzêdzia animacyjne. Biblia (65.00z)
3ds max 5. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
3ds Max 2010. Biblia (199.00z)
3ds max 4. Techniki modelowania. Biblia (45.00z)
3D Studio VIZ 3i (69.00z)
3ds max 7. Æwiczenia praktyczne (14.90z)
3ds max 8. Æwiczenia praktyczne (17.90z)
3ds max 6. Skuteczne rozwi±zania (34.90z)
3ds max 5. Projekty i rozwi±zania (99.90z)
3ds max 2010. Animacja 3D od podstaw. Szko³a efektu (29.90z)

Pozostae z serii: Inne

PHP 7. Algorytmy i struktury danych (38.35z)
Akordy gitarowe dla bystrzaków (21.45z)
Elektronika. Od praktyki do teorii. Wydanie III (51.35z)
Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2012 (55.44z)
Drony. Tajniki zdjêæ i filmów lotniczych (38.35z)
Czechy. Gospoda pe³na humoru. Wydanie 3 (39.90z)
Kaskadowe arkusze stylów. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
Deep Learning with TensorFlow (189.00z)
Head First JavaScript. Edycja polska. eBook. Pdf (69.90z)
Jêzyk C# 6.0 i platforma .NET 4.6 (166.78z)
JAVA. Uniwersalne techniki programowania. Rozdzia³ 9-10 (10.52z)
Aktywuj pe³n± moc mózgu. Cuda i neurobiologia (29.94z)
An Atypical ASP.NET Core 5 Design Patterns Guide (139.00z)
Górskie wyprawy fotograficzne. Wydanie II poszerzone (56.96z)
JavaFX 9. Tworzenie graficznych interfejsów u¿ytkownika (54.45z)
Rozmówki niemieckie dla bystrzaków (11.94z)
Agile Enterprise Application Development with Flex (84.92z)
Security Monitoring (152.15z)
Prometheus: Up & Running. Infrastructure and Application Performance Monitoring (211.65z)
Nieoficjalny przewodnik konstruktora Lego Technic (55.44z)

bezprzewodowy światłowodowy internet radiowy maków podhalanski telefon serwery | zajdzyj Serwis laptopów ursus naprawimy wszystko | polecam genialny niepowtarzalny serwis laptopów warszawa sosnkowskiego 33 serwis komputerowy | fumigowanie | domy knurów