e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: piagru
Seria: Inne


Postacie. Biblioteka tekstur

praca zbiorowa
cena: 29.00 z
Data wydania: 2000-07-18
stron: 96, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl
Takiej ksi±¿ki jeszcze nie by³o!

"Postacie. Biblioteka tekstur" jest katalogiem zestawu map bitowych, które mo¿na znale¼æ na CD-ROM-ie do³±czonym do ksi±¿ki. Na kolejnych stronach umieszczono pary: mapa tekstury, mapa przezroczysto¶ci. Mapy tekstury i przezroczysto¶ci maj± te same nazwy, te pierwsze zapisano w formacie JPG, te drugie w formacie GIF. Aby u³atwiæ u¿ytkownikowi tworzenie obiektu parawanowego, pod nazw± mapy umieszczono jej wielko¶æ, a w nawiasie wielko¶æ jej pomniejszonej wersji.

Je¶li jeste¶ architektem, zajmujesz siê grafik± prezentacyjn± lub wizualizacj± projektów, u¿yj w swoich pracach zdjêæ. Nic tak nie o¿ywia cyfrowego ¶wiata jak wmontowane w rendering prawdziwe elementy!

W katalogach na CD-ROM-ie znajdziesz dwa zestawy map bitowych. W katalogu "Du¿e postacie" umieszczono mapy o wysoko¶ci 1000 pikseli, a w katalogu "Ma³e postacie" ich zmniejszone wersje. Dodatkowo mapy podzielono tematycznie.Cena: 29.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: piagru

3D Studio MAX 3. Doskona³o¶æ i precyzja. Suplement (39.00z)
3D Studio MAX 3 f/x (59.00z)
LightWave 3D (80.00z)
JavaScript. Ksiêga eksperta (118.00z)
Flash 4. Ksiêga Eksperta (79.00z)
3D Studio MAX 2 w praktyce (61.50z)
Flash 3 f/x (46.00z)
3D Studio MAX 2. Zaawansowane techniki modelowania (72.00z)
FrontPage 2000 dla ka¿dego (39.00z)
3D Studio MAX 2.5 f/x (60.00z)
3D Studio MAX 2. Vademecum profesjonalisty (65.30z)
3D Studio MAX. Biblioteka 3D - wyposa¿enie wnêtrz (39.99z)
3D Studio MAX 3 dla ka¿dego (55.00z)
Linux dla stacji roboczych (29.00z)
Flash 4 w praktyce (39.00z)
HTML 4. Vademecum profesjonalisty (109.00z)
Flash 5. Biblia (125.00z)
CorelDRAW 10. Vademecum profesjonalisty (75.00z)
3D Studio MAX 2.x dla ka¿dego (45.00z)
MegaCAD 5.0 PL (90.00z)

Pozostae z serii: Inne

Wilno. Barok z kamienia i ob³oków (wydanie III) (24.90z)
Wprowadzenie do systemów baz danych. Wydanie VII (110.98z)
Integracja PHP z Windows (48.95z)
Stream Processing with Apache Spark. Mastering Structured Streaming and Spark Streaming (254.15z)
Time Management for System Administrators. Stop Working Late and Start Working Smart (126.65z)
Wzmacniacze operacyjne teoria i praktyka (84.76z)
Visual Basic 2005 Cookbook. Solutions for VB 2005 Programmers (169.15z)
Adobe Illustrator CC. Oficjalny podrêcznik. Wydanie II (48.19z)
Ksiêga zwi±zków, podrywu i seksu dla mê¿czyzn (21.95z)
Scratch bez tajemnic. Programowanie gier od podstaw (16.45z)
Zarz±dzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach. eBook. ePub (44.90z)
The Elements of Voice First Style (109.65z)
Programowalno¶æ i automatyzacja sieci. Poradnik in¿yniera sieci nastêpnej generacji (48.95z)
Building Dashboards with Microsoft Dynamics GP 2016 - Second Edition (209.00z)
Nakarm swoje synapsy! Zadania poprawiaj±ce sprawno¶æ umys³ow± (21.95z)
Learn Chart.js (109.00z)
Lekcje typografii. Przyk³ady i æwiczenia dla projektantów (69.00z)
WSO2 Developer's Guide (179.00z)
Microsoft Excel 2013. Krok po kroku (44.80z)
Raspberry Pi. Przewodnik u¿ytkownika (39.00z)