e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: dsmax
Seria: Inne


3D Studio MAX 3.x. Techniki i narzêdzia animacyjne. Biblia

Kelly L. Murdock
cena: 65.00 z
Data wydania: 2001-02-14
stron: 296, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl
Sprawno¶æ warsztatowa jest kluczem do osi±gniêcia sukcesu w niemal ka¿dej dziedzinie grafiki komputerowej - tak¿e w animacji 3D. Warsztat to przede wszystkim narzêdzia, a bieg³o¶æ w pos³ugiwaniu siê nimi pozwala znale¼æ siê w czo³ówce i... osi±gn±æ sukces.

Aby stworzyæ dobry rysunek, s± potrzebne pomys³y, wyobra¼nia i wytrwa³o¶æ. Jednak bez opanowania technik i bez specjalistycznej wiedzy nawet najlepszy pomys³ nie mo¿e zostaæ zrealizowany.

Niniejsza ksi±¿ka zawiera wyczerpuj±cy przegl±d narzêdzi animacyjnych 3D Studio MAX. Tematy przedstawione na jej stronach to:

  • Praca z oknem Track View i kontrolerami.
  • Systemy cz±stek (particle systems) i pola si³ (space warps).
  • Konstruowanie hierarchii obiektów.
  • Praca z widokiem schematycznym sceny (Schematic View).
  • Wykorzystanie odwrotnej kinematyki (inverse kinematics).
  • Matematyka i fizyka w animacji
  • wyra¿enia (expressions) i obiekty dynamiczne.
  • Efekty renderingu (Render Effects).
  • Jêzyk programowania MAXScript w animacji.


Cena: 65.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: dsmax

3ds max 6. Skuteczne rozwi±zania (34.90z)
3ds Max 2010. Biblia (199.00z)
3ds max 9. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
3D Studio VIZ 3i (69.00z)
3ds max 5. Projekty i rozwi±zania (99.90z)
3ds max 9. Animacja 3D od podstaw (59.00z)
3D Studio MAX 3. Vademecum profesjonalisty (120.00z)
3ds max 7. Æwiczenia praktyczne (14.90z)
3ds max 4. Techniki modelowania. Biblia (45.00z)
3ds max 5. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
3ds max 2010. Animacja 3D od podstaw. Szko³a efektu (29.90z)
3ds max. Leksykon kieszonkowy (19.90z)
3D Studio MAX. Czarna ksiêga animatora (95.00z)
3ds max 8. Æwiczenia praktyczne (17.90z)
3ds Max 8. Biblia (147.00z)
Po prostu 3ds max 4 (49.00z)
3ds max. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (21.90z)
3D Studio MAX. Matrix - jak to zrobiæ? (39.00z)

Pozostae z serii: Inne

Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II (15.95z)
Analiza danych w naukach ¶cis³ych i technice (49.45z)
Android na tablecie. Receptury (99.00z)
Access 2007 PL w biurze i nie tylko (32.45z)
HTML. Kurs webmastera (44.90z)
Wirtualna rzeczywisto¶æ. Doznanie na ¿±danie (24.70z)
Moodle dla nauczycieli i trenerów. Zaplanuj, stwórz i rozwijaj platformê e-learningow±. eBook. Mobi (54.99z)
AutoCAD 2019 PL. Pierwsze kroki (24.34z)
Zarz±dzanie danymi w organizacji (12.76z)
scikit-learn Cookbook - Second Edition (159.00z)
Bezpiecznie ju¿ by³o. Jak ¿yæ w ¶wiecie sieci, terrorystów i ci±g³ej niepewno¶ci (21.95z)
Lubiê to! Potêga marketingu szeptanego na Facebooku (39.00z)
Advanced Natural Language Processing with TensorFlow 2 (129.00z)
ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0 (49.00z)
Testy maturalne z matematyki (11.90z)
Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja. eBook. Mobi (31.99z)
Java EE 6. Przewodnik. Wydanie IV (79.00z)
Techniki obróbki zdjêæ cyfrowych. Praktyczne projekty (45.00z)
Java. Kurs video. Poziom drugi. Programowanie funkcyjne i wspó³bie¿ne (29.00z)
CakePHP 1.3. Programowanie aplikacji. Receptury (59.00z)