e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki. eBook. Pdf

Pawe³ Tkaczyk
cena: 31.99 z
Data wydania: 2011-09-16
stron: 216, oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Fragment "Zakamarki marki" - czyta Pawe³ Tkaczyk

  • Zero teorii
  • Sama praktyka
  • Polski autor w polskich realiach
  • Najbardziej aktualna wiedza

Marka zaczyna siê w g³owie konsumenta, a do jej zbudowania potrzebna Ci przemy¶lana strategia.

Na medycynie, polityce i marketingu znaj± siê, jak wiadomo, wszyscy. I pewnie w³a¶nie dlatego wiêkszo¶æ potencjalnie ¶wietnych biznesów upada w ci±gu pierwszych kilku lat dzia³alno¶ci… Po prostu ich w³a¶ciciele nie wiedzieli, zapomnieli albo pominêli rzeczy, na które obowi±zkowo powinni zwróciæ uwagê, buduj±c swoj± firmê. Na szczê¶cie jest Pawe³ Tkaczyk. Napisa³ tê ksi±¿kê, opieraj±c siê na swoich do¶wiadczeniach wieloletniego praktyka marketingu. Przyprawi³ j± du¿± dawk± najaktualniejszej wiedzy na ¶wiatowym poziomie.
Autor spisa³ po kolei wszystkie wa¿ne kwestie, jakie Ty, Czytelniku - w³a¶cicielu firmy, pracowniku marketingu, specjalisto do spraw PR - powiniene¶ znaæ. Ksi±¿kê mo¿esz przeczytaæ od deski do deski, otrzymuj±c solidn± dawkê informacji podanych w przystêpny, typowy dla praktyka sposób - bez tabel, wzorów i skomplikowanych klasyfikacji. Je¶li jednak wolisz, mo¿esz te¿ czytaæ ksi±¿kê na wyrywki, wybieraj±c zagadnienia, które najbardziej Ciê interesuj±:
Jeśli chcesz kupić najlepszy sprzęt, laptop lub komputery sucha beskidzka najtaniej kupisz w Stryszawie. SumerNet Gwarantuje jakość, profesjonalną obsługę i serwis na miejscu. | ciechocinek hotel spa | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Gdańsk last minute apartament nad morzem | tantra Poznań