e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -35%


Matematyka dyskretna dla praktyków. Algorytmy i uczenie maszynowe w Pythonie

Ryan T. White, Archana Tikayat Ray
promocja -35%
cena: 69 z 44.85 z
Data wydania: 2022-02-08
stron: 272, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Mimo ¿e osi±gniêcia matematyczne sta³y siê podwalinami algorytmiki, wielu in¿ynierów nie w pe³ni rozumie regu³y matematyki dyskretnej. Nawet je¶li nie stanowi to szczególnego problemu w codziennej pracy, w koñcu okazuje siê, ¿e matematyka dyskretna jest niezbêdna do osi±gniêcia prawdziwej bieg³o¶ci w operowaniu algorytmami i w pracy na danych. Co wiêcej, znajomo¶æ tej dziedziny bardzo u³atwia rozwi±zywanie problemów z zakresu uczenia maszynowego. W ten sposób praktyczna bieg³o¶æ w matematyce zauwa¿alnie poprawia wyniki pracy in¿ynierów.
Ta ksi±¿ka jest kompleksowym wprowadzeniem do matematyki dyskretnej, przydatnym dla ka¿dego, kto chce pog³êbiæ i ugruntowaæ swoje umiejêtno¶ci informatyczne. W zrozumia³y sposób przedstawiono tu metody matematyki dyskretnej i ich zastosowanie w algorytmach i analizie danych, w³±czaj±c w to techniki uczenia maszynowego. Zaprezentowano równie¿ zasady oceny z³o¿ono¶ci obliczeniowej algorytmów i u¿ywania wyników tej oceny do zarz±dzania prac± procesora. Omówiono tak¿e sposoby przechowywania struktur grafowych, ich przeszukiwania i znajdywania ¶cie¿ek miêdzy wierzcho³kami. Pokazano te¿, jak wykorzystaæ przedstawione informacje podczas pos³ugiwania siê bibliotekami Pythona, takimi jak scikit-learn i NumPy.
W ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • terminologia i metody matematyki dyskretnej
  • zastosowanie metod matematyki dyskretnej w algorytmach i analizie danych
  • algebra Boole'a i kombinatoryka w podstawowych strukturach algorytmów
  • rozwi±zywanie problemów z dziedziny teorii grafów
  • zadania zwi±zane z uczeniem maszynowym a matematyka dyskretna

Matematyka dyskretna - poznaj, zrozum, zastosuj!Cena: 44.85 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Applied Unsupervised Learning with Python (119.00z)
High Performance Python. Practical Performant Programming for Humans. 2nd Edition (220.15z)
Praktyczne uczenie nienadzorowane przy u¿yciu jêzyka Python (71.82z)
Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V (20.94z)
Raspberry Pi. Przewodnik dla programistów Pythona (34.90z)
Agile Machine Learning with DataRobot (159.00z)
Hands-On Natural Language Processing with PyTorch 1.x (129.00z)
GraphQL. Kurs video. Buduj nowoczesne API w Pythonie (89.00z)
Scalable Data Analytics with Azure Data Explorer (159.00z)
SciPy Recipes (139.00z)
OpenCV 3 Computer Vision with Python Cookbook (159.00z)
Python. Æwiczenia praktyczne (13.70z)
Programming Python. Powerful Object-Oriented Programming. 4th Edition (271.15z)
Python w uczeniu maszynowym (62.91z)
Python Data Science Handbook. Essential Tools for Working with Data (254.15z)
Zaawansowany Python. Jasne, zwiêz³e i efektywne programowanie (111.92z)
Django 3. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych. Wydanie III (56.96z)
Matematyka a programowanie. Kurs video. Od pojêcia liczby po p³aszczyznê zespolon± w Pythonie (39.00z)
Data Visualization with Python (119.00z)
Learning Python. Powerful Object-Oriented Programming. 4th Edition (135.15z)

Pozostae z serii: Inne

Mastering Palo Alto Networks (139.00z)
CISSP (ISC)2 Certification Practice Exams and Tests (129.00z)
MacPodrêcznik (37.00z)
Ró¿a, a co chcesz wiedzieæ? Komiks edukacyjny o technologiach dla dzieci (16.45z)
Zbiór zadañ z rachunku prawdopodobieñstwa (9.60z)
Hands-On ROS for Robotics Programming (139.00z)
Learn OpenShift (139.00z)
BeagleBone Robotic Projects - Second Edition (159.00z)
Essential PHP Security (101.15z)
Podrêcznik jQuery. Interaktywne interfejsy internetowe. Smashing Magazine (32.45z)
C++ Builder. Symulacje komputerowe (29.00z)
Word 2003 PL. Kurs (34.90z)
Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych (18.70z)
Prowadzenie list dystrybucyjnych (49.00z)
Apache. Receptury. Wydanie II (49.00z)
In¿ynieria oprogramowania (54.39z)
PHP i MySQL. Dla ka¿dego. Wydanie II (89.00z)
Kwalifikacja EE.08. Monta¿ i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i sieci. Czê¶æ 3. Projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych. Podrêcznik do nauki zawodu technik (39.90z)
Power Query i Power Pivot. Kurs video. Poznaj narzêdzia Excel BI (129.00z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Nowe spojrzenie Scotta Kelby'ego (39.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet radiowy maków podhalanski telefon serwery | zajdzyj Serwis laptopów ursus naprawimy wszystko | polecam genialny niepowtarzalny serwis laptopów warszawa sosnkowskiego 33 serwis komputerowy | fumigowanie | domy knurów