e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Mac OS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy. eBook. Pdf

Chuck Toporek
cena: 21.99 z
Data wydania: 2012-11-26
stron: 272, oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
 • Jak wykorzystaæ narzêdzia dostêpne w MacOS X?
 • Co nowego znajdziesz w najnowszej wersji Leopard?
 • Jak zapewniæ bezpieczeñstwo w MacOS X?
Windows jest niezaprzeczalnie najpopularniejszym systemem operacyjnym na ¶wiecie. Pytanie brzmi, czy najlepszym? A mo¿e najlepszy jest Linux, a mo¿e jednak MacOS X? Na to pytanie nie ma, nie by³o i nie bêdzie jednej odpowiedzi. Wszystkie te systemy maj± zarówno swoich fanatycznych zwolenników, jak i zaciek³ych przeciwników. Jedno jest pewne, to w³a¶nie MacOS X jest ¼ród³em wszystkich innowacyjnych rozwi±zañ w interfejsie u¿ytkownika. To w³a¶nie on s³ynie ze swojej intuicyjno¶ci, stabilno¶ci i wydajno¶ci. To w³a¶nie MacOS X jest uznawany za najlepszy system dla grafików, projektantów i artystów. To w³a¶nie on stanowi jedno z najlepszych alternatywnych rozwi±zañ dla domu i biura. Tym faktom nie mo¿na zaprzeczyæ!
Je¿eli znasz ju¿ ten system operacyjny, ta ksi±¿ka bêdzie dla Ciebie ¶wietnym leksykonem, pomagaj±cym uporz±dkowaæ wiedzê na temat MacOS X. Zyskasz mo¿liwo¶æ zapoznania siê z funkcjami dostêpnymi w najnowszej wersji tego systemu, nosz±cej nazwê Leopard. Je¿eli za¶ chcesz dopiero poznaæ ten system, nie mog³e¶ lepiej trafiæ. Dziêki temu podrêcznikowi szybko zapoznasz siê z filozofi± systemu, zasad± dzia³ania jego interfejsu oraz jego mo¿liwo¶ciami. Ksi±¿ka "MacOS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy" przedstawia obowi±zuj±ce zasady bezpieczeñstwa, sposób konfiguracji systemu oraz dostêpne w nim narzêdzia. Sprawi ona, ¿e zechcesz usi±¶æ do klawiatury i wykorzystaæ mo¿liwo¶ci drzemi±ce w MacOS X Leopard!
 • Nowo¶ci w systemie MacOS X Leopard
 • Bezpieczeñstwo w systemie MacOS X
 • Wykorzystanie interfejsu u¿ytkownika
 • Narzêdzia Finder, Exposé, Washboard
 • Konfiguracja sieci bezprzewodowej
 • Zarz±dzanie czcionkami
 • Dostosowywanie dzia³ania systemu
 • Wykorzystanie mo¿liwo¶ci BootCamp
 • Sposoby aktualizacji oprogramowania
 • Rozwi±zywanie problemów w systemie MacOS X
 • Drukarki i drukowanie

Zmieñ system operacyjny na lepszy!Cena: 21.99 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Psychologia pamiêci. Badania, teorie, zastosowania (48.95z)
Grafika w Internecie. eBook. Pdf (62.90z)
Rails. Receptury. eBook. Pdf (52.90z)
80 sposobów na Ajax. eBook. Mobi (43.90z)
Artificial Vision and Language Processing for Robotics (94.99z)
Krótka historia archeologii (24.46z)
Sekrety pomiarów w mediach spo³eczno¶ciowych. eBook. Pdf (54.99z)
Communicating Data with Tableau. Designing, Developing, and Delivering Data Visualizations (143.65z)
Twój podrêczny uspokajacz. Niezbêdnik ka¿dej kobiety (36.90z)
Head First JavaScript. Edycja polska. eBook. Pdf (69.90z)
Lean Branding. Creating Dynamic Brands to Generate Conversion (109.65z)
Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania. eBook. ePub (54.99z)
Android 3. Tworzenie aplikacji. eBook. Mobi (119.00z)
Instant Social Media Marketing with HootSuite (69.90z)
Laboratorium w szufladzie. Matematyka (31.20z)
Running Lean. Iterate from Plan A to a Plan That Works. 2nd Edition (126.65z)
Symfony w przyk³adach. eBook. ePub (47.00z)
iPhone: The Missing Manual. 7th Edition (84.92z)
BIOS. Przewodnik. Wydanie IV. eBook. ePub (31.99z)
Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny. eBook. Mobi (54.99z)

Pozostae z serii: Inne

CorelDraw X3 PL. Kurs (34.90z)
CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III (69.00z)
Administrowanie Oracle Enterprise Manager 12c. Poradnik praktyczny (38.64z)
Tre¶æ jest kluczowa. Jak tworzyæ powalaj±ce blogi, podkasty, wideo, e-booki, webinaria (i inne) (26.95z)
Real-World Software Development. A Project-Driven Guide to Fundamentals in Java (220.15z)
Liczby. Ich dzieje,rodzaje,w³asno¶ci (27.33z)
Git Essentials - Second Edition (139.00z)
Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Krok po kroku (63.84z)
The MySQL Workshop (89.90z)
XSLT. Vademecum profesjonalisty (60.00z)
Mastering Kali Linux for Advanced Penetration Testing (179.00z)
EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie obróbki skrawaniem (79.00z)
Platforma Moodle dla ka¿dego nauczyciela (19.50z)
CorelDRAW 11. Vademecum profesjonalisty. Tom 1 (45.00z)
Big Data Analysis with Python (94.99z)
CorelDRAW 11. Æwiczenia zaawansowane (14.90z)
Sekretne ¿ycie programów (79.20z)
PHP i MySQL. Wprowadzenie (47.00z)
SQL. Szybki start (45.00z)
Jak lepiej pisaæ po angielsku. Kurs video. Teksty formalne, urzêdowe i techniczne (49.00z)

zajdzyj Serwis laptopów pruszków naprawimy wszystko | pensjonat nad morzem Ostrowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem światłowód Stryszawa w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | co to jest fumigacja | NAJLEPSZE - strony internetowe Piła