e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Licencja na zaliczanie. Dowiedz siê, jak zdaæ ka¿dy egzamin

Marcin Matuszewski, Alicja Holewa
cena: 21.90 z
Data wydania: 2012-09-10
stron: 104, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl

Do³aduj swoje szare komórki!

Kszta³cenie ustawiczne, przez ca³e ¿ycie, w my¶l zasady lifelong learning, zawsze by³o koncepcj± ambitn±, acz odrobinê mêcz±c±. Jest tyle ciekawszych rzeczy do roboty ni¿ wkuwanie, pamiêciówki i marszczenie mózgu. Pó³ biedy, kiedy wystarczy³o przeczytaæ tekst ze zrozumieniem i odpowiednio przedstawiæ wnioski. Dzi¶ jednak uczenie siê przypomina skomplikowan± grê komputerow±, a nasze umys³y musz± dzia³aæ niczym urz±dzenia wielofunkcyjne.
Jeste¶ dzieckiem Internetu, czy tego chcesz, czy nie. Poszukiwanie informacji, zapamiêtywanie jej i przekuwanie na konkretn± wiedzê jest trudne, bo wci±¿ rozpraszaj± Ciê dziesi±tki wyskakuj±cych okienek, migaj±cych kopert, ¿ó³tych s³oneczek, pinezek, znaczników i innych przeszkadzajek. Dlatego wydob±d¼ swój mózg z ery analogowej i zmieñ go szybko w maszynê cyfrow±.
  • Wzbudzanie aktywno¶ci mózgu.
  • Koordynacja pracy obu pó³kul.
  • Szybkie czytanie, ekspresowe kojarzenie.
  • Zarz±dzanie czasem.
  • I nie¶miertelne: zakuwanie, zaliczanie i zapominanie (tego, co nieistotne).

Patron merytoryczny:Cena: 21.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Trening superkoncentracji dla dzieci (14.95z)
Domowe lekcje matematyki. Klasy 4-6 (39.90z)
Fascynuj±ca matematyka (38.57z)
Superpamiêæ dla dzieci (16.45z)
Domowe lekcje matematyki (16.45z)
Gawêdy matematyczne na ka¿dy dzieñ miesi±ca (56.19z)
Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Kompleksowe przygotowanie do matury. Poziom podstawowy (49.00z)
Zagadki logiczne (11.94z)
Head First. Statystyka. Edycja polska (37.95z)
Analityk systemów. Przygotowanie do egzaminu z in¿ynierii wymagañ (49.45z)
Dynamika maszyn elektrycznych pr±du przemiennego (95.00z)
Domowe lekcje matematyki. Klasy 7 i 8 (39.90z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Czê¶æ 1 (33.67z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 1 - 3 (Wydanie II) (18.67z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 1 - 3. Czê¶æ 2. Poszerzamy wiedzê o otaczaj±cym ¶wiecie i doskonalimy logiczne my¶lenie (18.67z)
Jak zdaæ egzamin zawodowy w technikum informatycznym? Kwalifikacje E.12, E.13, E.14 (28.46z)
Gry i zabawy z zapa³kami (16.45z)
Pojêcie funkcji i funkcja liniowa. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Head First. Fizyka. Edycja polska (99.00z)
Przygody Bajtazara. 25 lat Olimpiady Informatycznej. Wybór zadañ (66.21z)

Pozostae z serii: Inne

EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie wytwarzania. Wydanie II (99.00z)
Java. Æwiczenia zaawansowane. Wydanie II. eBook. ePub (23.90z)
Microsoft Excel 2016 Krok po kroku (62.37z)
Automated Machine Learning with Microsoft Azure (139.00z)
ASP.NET Core 5 Secure Coding Cookbook (129.00z)
Jak pisaæ ¶wietne gry 2D w Unity. Niezale¿ne programowanie w jêzyku C# (32.45z)
Propose, Prepare, Present. How to become a successful, effective, and popular speaker at industry conferences (50.92z)
CorelDRAW Graphics Suite X5 PL (31.35z)
Tajemnice sieci (11.99z)
Zaczynaj od DLACZEGO. Jak wielcy liderzy inspiruj± innych do dzia³ania (19.95z)
Deep Learning By Example (129.00z)
Lean. Droga do minimalizmu (21.64z)
Dlaczego warto zainstalowaæ Creators Update, najnowsz± aktualizacjê Windows 10 (13.51z)
Jak sk³adaæ tekst. MAC nie jest maszyn± do pisania (6.80z)
Java. 97 rzeczy, które powiniene¶ wiedzieæ (63.20z)
Biblia e-biznesu (99.00z)
Symulacje komputerowe w fizyce (24.76z)
Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems. 2nd Edition (271.15z)
Adobe InDesign CS2/CS2 PL. Oficjalny podrêcznik (51.35z)
Aplikacje Direct3D (33.00z)

feniks24 | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet hucisko telefon | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Sopot last minute domki nad morzem | hotel spa ciechocinek