e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Licencja na zaliczanie. Dowiedz siê, jak zdaæ ka¿dy egzamin

Marcin Matuszewski, Alicja Holewa
cena: 21.90 z
Data wydania: 2012-09-10
stron: 104, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl

Do³aduj swoje szare komórki!

Kszta³cenie ustawiczne, przez ca³e ¿ycie, w my¶l zasady lifelong learning, zawsze by³o koncepcj± ambitn±, acz odrobinê mêcz±c±. Jest tyle ciekawszych rzeczy do roboty ni¿ wkuwanie, pamiêciówki i marszczenie mózgu. Pó³ biedy, kiedy wystarczy³o przeczytaæ tekst ze zrozumieniem i odpowiednio przedstawiæ wnioski. Dzi¶ jednak uczenie siê przypomina skomplikowan± grê komputerow±, a nasze umys³y musz± dzia³aæ niczym urz±dzenia wielofunkcyjne.
Jeste¶ dzieckiem Internetu, czy tego chcesz, czy nie. Poszukiwanie informacji, zapamiêtywanie jej i przekuwanie na konkretn± wiedzê jest trudne, bo wci±¿ rozpraszaj± Ciê dziesi±tki wyskakuj±cych okienek, migaj±cych kopert, ¿ó³tych s³oneczek, pinezek, znaczników i innych przeszkadzajek. Dlatego wydob±d¼ swój mózg z ery analogowej i zmieñ go szybko w maszynê cyfrow±.
  • Wzbudzanie aktywno¶ci mózgu.
  • Koordynacja pracy obu pó³kul.
  • Szybkie czytanie, ekspresowe kojarzenie.
  • Zarz±dzanie czasem.
  • I nie¶miertelne: zakuwanie, zaliczanie i zapominanie (tego, co nieistotne).

Patron merytoryczny:Cena: 21.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Head First. Fizyka. Edycja polska (99.00z)
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami (44.10z)
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami (46.67z)
Domowe lekcje matematyki (16.45z)
E-learning w edukacji. Jak stworzyæ multimedialn± i w pe³ni interaktywn± tre¶æ dydaktyczn± (26.95z)
Nic prostszego. Od obwodu elektrycznego do pierwszego robota (19.20z)
Liczby rzeczywiste, logika i zbiory. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Algebra macierzy liczbowych (21.60z)
Teoria sygna³ów. Wstêp. Wydanie II (69.00z)
Technika cyfrowa. Zbiór zadañ z rozwi±zaniami (44.10z)
Jak tego dowie¶æ - krótka opowie¶æ. Dowody matematyczne dla ka¿dego (15.95z)
Zagadki logiczne (9.95z)
Superpamiêæ dla dzieci (29.90z)
Technika pisania prac magisterskich i licencjackich. Poradnik (16.20z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 1 - 3. Czê¶æ 1. Doskonalimy kaligrafiê, syntezê i analizê wzrokowo-s³uchow± oraz uczymy siê o emocjach, uczuciach i zachowaniach (18.67z)
G³owa do liczb (26.95z)
Analityk systemów. Przygotowanie do egzaminu z in¿ynierii wymagañ (49.45z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 4 - 6. Czê¶æ 1. Doskonalimy logiczne my¶lenie, rozumowanie, spostrzegawczo¶æ i percepcjê wzrokowo-s³uchow± (18.67z)
Head First. Statystyka. Edycja polska (37.95z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 7 - 8 (18.67z)

Pozostae z serii: Inne

Mikroserwisy w akcji (66.21z)
Frontend developer. Kurs video. JavaScript. Poziom podstawowy (29.00z)
Wenecja. Przewodnik - Celownik (23.90z)
Zagadki logiczne (27.00z)
Excel. 101 makr gotowych do u¿ycia (49.00z)
Kubernetes. Tworzenie niezawodnych systemów rozproszonych. Wydanie II (29.50z)
Samba 4. Przewodnik administratora (44.00z)
Tresura psów (34.90z)
VBA dla Excela 2003/2007. Leksykon kieszonkowy (17.00z)
JavaScript & DHTML Cookbook. Solutions & Examples for Web Programmers. 2nd Edition (152.15z)
Flash CS3 PL. Multimedialny trener. eBook. ePub (79.00z)
Sieci komputerowe. Ksiêga eksperta. Wydanie II poprawione i uzupe³nione (64.90z)
Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnêtrznego stró¿a (19.95z)
macOS Catalina: The Missing Manual. The Book That Should Have Been in the Box (126.65z)
Wstêp do HTML5 i CSS3. eBook.Mobi (37.00z)
Practical Security Automation and Testing (129.00z)
Macromedia Flash MX 2004 ActionScript. Oficjalny podrêcznik (99.00z)
Hands-On Data Structures and Algorithms with Kotlin (109.00z)
CSS. Refaktoryzacja kodu (34.90z)
Strengthening Deep Neural Networks. Making AI Less Susceptible to Adversarial Trickery (254.15z)