e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: E-biznes
Seria: Inne
Promocja: -35%


Lean management po polsku. Wydanie II

Tomasz Król
promocja -35%
cena: 39.292307692308 z 25.54 z
Data wydania: 2021-03-04
stron: 200, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl

Szczup³e zarz±dzanie, które dzia³a

Lean management, czyli koncepcja zarz±dzania zak³adaj±ca "wyszczuplanie" firmy, u jednych wywo³uje gwa³towny entuzjazm, u innych... dreszcz niepokoju. Wezwanie szefa: "Musimy dzia³aæ bardziej lean!" bywa odbierane jako komunikat: "Bêdziemy zwalniaæ". Szeregowi pracownicy, ale równie¿ kierownicy ni¿szego szczebla, a czasem i mened¿erowie, zamiast doceniaæ zalety wysmuklonego zarz±dzania, serdecznie go nienawidz± i w efekcie, ¶wiadomie lub pod¶wiadomie, je sabotuj±.
Czy czyni± tak z czystej z³o¶liwo¶ci? Raczej nie. Prêdzej dlatego, ¿e nie rozumiej± koncepcji albo nie widz± dla niej zastosowania we w³asnej zawodowej codzienno¶ci. Lean management jawi im siê raczej jako dodatkowy problem, a nie rozwi±zanie wielu kwestii, z którymi zmagaj± siê w pracy. Skoro tak jest, to znaczy ni mniej, ni wiêcej, tylko tyle, ¿e szczup³e zarz±dzanie jest wprowadzane w firmie nieskutecznie. Jak zrobiæ to efektywnie, tak by nie tylko unikn±æ b³êdów i spe³niæ pok³adane w tej koncepcji nadzieje, ale te¿ by spotka³a siê ona z pe³nym zrozumieniem i akceptacj± za³ogi? Tego dowiesz siê z ksi±¿ki Tomasza Króla.


Cena: 25.54 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: E-biznes

Internet a prawo - jak siê nie potkn±æ? Poradnik dla twórców (12.90z)
IT w firmie (29.90z)
The Hardware Startup. Building Your Product, Business, and Brand (126.65z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012 (22.20z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza (26.00z)
Informatyka ekonomiczna. Teoria i zastosowania (103.20z)
Zostañ gwiazd± YouTube'a. Twórz najlepsze filmy wideo! Dla m³odych bystrzaków (16.45z)
Dzielenie tortu. Jak rozdysponowaæ udzia³y w bezkosztowym start-upie (20.35z)
Growth Hacker Marketing. O przysz³o¶ci PR, marketingu i reklamy. Wydanie rozszerzone (19.20z)
Elastyczne nawyki. Jak kszta³towaæ dobre nawyki w ¿yciu pe³nym zmian (32.44z)
Lean Customer Development. Twórz produkty, po które klienci bêd± ustawiaæ siê w kolejkach (39.90z)
Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji (59.00z)
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek (49.00z)
Jednym klikniêciem. Historia Jeffa Bezosa i rosn±cej potêgi Amazon.com (34.90z)
Social eCommerce. Increasing Sales and Extending Brand Reach (135.15z)
Skuteczne social media. Prowad¼ dzia³ania, osi±gaj zamierzone efekty. Wydanie 2 rozszerzone (26.95z)
Click Millionaires, czyli internetowi milionerzy. E-biznes na twoich zasadach (39.90z)
Twoja e-platforma. Jak siê wybiæ w ¶wiecie pe³nym zgie³ku (39.90z)
Testowanie pomys³ów biznesowych. Biblioteka technik eksperymentacyjnych (56.07z)
Z listów Bezosa. 14 ¿elaznych regu³ rozwoju biznesu, dziêki którym wzrasta³ Amazon (12.90z)

Pozostae z serii: Inne

Practical Network Automation. Second edition (129.00z)
SQL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (29.90z)
Podrêcznik genialnych pomys³ów. Od inspiracji po realizacjê. Smashing Magazine (37.95z)
Nie interesuje mnie bycie zwyk³ym cz³owiekiem (twarda oprawa) (26.95z)
Kto Ci ukrad³ marzenia? Czyli autorska metoda realizacji #1000marzeñ (31.92z)
Budowanie mikrous³ug. Projektowanie drobnoziarnistych systemów. Wydanie II (70.85z)
Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny. eBook. Pdf (54.99z)
Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnêtrznego stró¿a (19.95z)
Marketing mobilny. eBook. ePub (29.90z)
Windows Vista PL. Nieoficjalny podrêcznik (99.00z)
Planning and Managing Drupal Projects. Drupal for Designers (55.24z)
You Don't Know JS: this & Object Prototypes (63.74z)
Macromedia Flash 8 Professional. Oficjalny podrêcznik (59.00z)
£amig³ówki logiczne. Wytê¿ umys³ w 96 zagadkach matematycznych (13.70z)
J2ME. Java dla urz±dzeñ mobilnych. Æwiczenia (17.90z)
PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II (48.95z)
Microsoft Visual Studio 2005. Ksiêga eksperta (109.00z)
Alchemia uwodzenia, czyli jak hipnotycznie kontrolowaæ umys³y, uczucia i zachowania seksualne kobiet (29.00z)
Building ERP Solutions with Microsoft Dynamics NAV (209.00z)
Tablice informatyczne. JQuery (7.10z)