e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Large-Scale Scrum. Zwinne zarz±dzanie du¿ym projektem z LeSS

Craig Larman, Bas Vodde
promocja -44%
cena: 57.946428571429 z 32.45 z
Data wydania: 2017-06-16
stron: 348, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Large-Scale Scrum. Zwinne zarz±dzanie du¿ym projektem

Scrum stoi w opozycji do tradycyjnych, hierarchicznych sposobów zarz±dzania procesami rozwoju oprogramowania. Pozwala na uzyskanie elastyczno¶ci i szybko¶ci dzia³ania, dziêki czemu mo¿liwe jest zaspokojenie coraz bardziej z³o¿onych wymagañ klientów. Metody zwinne doskonale sprawdzaj± siê równie¿ w wiêkszej skali. Large-Scale Scrum, czyli LeSS, umo¿liwia pomy¶lne zarz±dzanie olbrzymimi miêdzynarodowymi projektami o du¿ej z³o¿ono¶ci technicznej dziêki prostocie, skupieniu siê na najistotniejszych aspektach zagadnieñ, a przede wszystkim dziêki ci±g³emu zwracaniu uwagi na doskona³o¶æ techniczn±.

Niniejsza ksi±¿ka jest przeznaczona dla ka¿dego, kto chce poznaæ praktyczne aspekty wdra¿ania LeSS w procesach rozwijania oprogramowania. Jest szczególnie warto¶ciowa dla osób zarz±dzaj±cych du¿ymi, skomplikowanymi projektami. Poza wyja¶nieniem koncepcji i zasad Scruma przedstawiono tu wnioski p³yn±ce z wielu lat do¶wiadczeñ wdra¿ania LeSS w przeró¿nych organizacjach. Pokazano, jak mo¿na zapewniæ, ¿e dostarczony produkt bêdzie wy¿szej jako¶ci, bêdzie prezentowa³ warto¶ci szczególnie cenne dla klienta, zespó³ bêdzie pracowa³ wydajniej, elastyczniej i w o wiele prostszy sposób, a poszczególne cele bêd± osi±gane przy znacznie mniejszej formalizacji!

Najwa¿niejsze zagadnienia:
  • podstawowe pojêcia LeSS, obowi±zuj±ce regu³y i zasady
  • techniki skalowania procesów zwinnych
  • zarz±dzanie prac± zespo³ów stosuj±cych Scrum
  • stosowanie frameworka LeSS Huge
  • zasady pracy Mistrza M³yna
  • sprinty LeSS
Craig Larman urodzi³ siê w Kanadzie. Specjalizuje siê w kilku technikach projektowania oprogramowania, w tym równie¿ w metodykach zwinnych. Jest uznanym konsultantem i autorem wielu ksi±¿ek dotycz±cych rozwoju oprogramowania. Jako wspó³twórca LeSS od kilku lat anga¿uje siê we wdra¿anie tej metody w ró¿nych organizacjach.
Bas Vodde urodzi³ siê w Holandii, obecnie mieszka w Singapurze. Jest trenerem, konsultantem, programist± i autorem ksi±¿ek. Specjalizuje siê we wdra¿aniu nowoczesnych technik rozwijania aplikacji, przede wszystkim w metodykach zwinnych. Wdra¿a³ metodê Scrum w wielu ró¿nych firmach, w tym w Nokia Networks.
LeSS: przygotuj swój zespó³ na sukces w du¿ej skali!


Cena: 32.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Operator Training Simulator Handbook (179.00z)
Sztuka programowania wieloprocesorowego (82.98z)
Sterowniki Siemens. Kurs video. Programowanie PLC w praktyce (149.00z)
Writing GNU Emacs Extensions. Editor Customizations and Creations with Lisp (109.65z)
Poradnik design thinking - czyli jak wykorzystaæ my¶lenie projektowe w biznesie (25.93z)
Learning the vi and Vim Editors. 8th Edition (220.15z)
SOA. Koncepcje, technologie i projektowanie (59.40z)
Learning Functional Programming in Go (179.00z)
Mastering Microsoft Dynamics NAV 2016 (209.00z)
Microsoft Dynamics NAV Development Quick Start Guide (109.00z)
Kubernetes i Docker w ¶rodowisku produkcyjnym przedsiêbiorstwa. Konteneryzacja i skalowanie aplikacji oraz jej integracja z systemami korporacyjnymi (64.35z)
Kompletny przewodnik po DAX, wyd. 2 rozszerzone. Analiza biznesowa przy u¿yciu Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services i Excel (87.92z)
In¿ynieria oprogramowania (143.20z)
Concurrency in Go. Tools and Techniques for Developers (186.15z)
Programowanie us³ug WCF. Wydanie III (129.00z)
Pasja testowania. Wydanie II rozszerzone (24.50z)
Kubernetes i Docker w ¶rodowisku produkcyjnym przedsiêbiorstwa. Konteneryzacja i skalowanie aplikacji oraz jej integracja z systemami korporacyjnymi (49.50z)
Swift od podstaw. Praktyczny przewodnik (24.05z)
Uk³ady logiki programowalnej (41.07z)
Large-Scale Scrum. Zwinne zarz±dzanie du¿ym projektem z LeSS (59.00z)

Pozostae z serii: Inne

3ds max 9. Animacja 3D od podstaw (59.00z)
Zarz±dzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania (47.00z)
AutoCAD 2000 i 2000 PL dla u¿ytkowników wersji 14 (52.00z)
JRuby Cookbook (118.15z)
Agile Software Development. Gra zespo³owa. Wydanie II (69.00z)
Gimp 2.8. Praktyczne wprowadzenie (38.35z)
React. Receptury. Poradnik dla zaawansowanych (54.45z)
Head First Object-Oriented Analysis and Design. Edycja polska (Rusz g³ow±!) (79.00z)
Mistrzowska edycja zdjêæ. Adobe Photoshop CS3 PL dla fotografów (99.00z)
FISZKI audio j. niemiecki Czasowniki dla ¶rednio zaawansowanych (23.20z)
Greasemonkey Hacks. Tips & Tools for Remixing the Web with Firefox (80.74z)
Kotlin for Enterprise Applications using Java EE (159.00z)
Ekstremalny kod w jêzyku C. Wspó³bie¿no¶æ i programowanie zorientowane obiektowo (82.56z)
Metody zabezpieczenia cyfrowego. Pozyskiwanie dowodów narzêdziami linuksowymi (79.20z)
Szefologika, czyli logika szefowania. Wydanie 2 rozszerzone (44.16z)
Fotografia obna¿ona. Mistrzowskie sesje aktu (39.00z)
ABC Internetu. Wydanie II (18.00z)
Qt5 C++ GUI Programming Cookbook - Second Edition (129.00z)
Sze¶æ ram my¶lowych (18.99z)
Unity. Przewodnik projektanta gier (37.95z)

bezprzewodowy światłowodowy internet grzechynia telefon serwery | torby papierowe z nadrukiem Piła | http://wycinkadrzew.bydgoszcz.pl/pozwolenia.html | wellness Ciechocinek