e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Kulisy Kulinarnej Akademii

Marek Brzeziñski
cena: 31.99 z
Data wydania: 2012-11-05
stron: 352, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl

Polak w kulinarnej stolicy ¶wiata

18 grudnia 2009 roku nadano ostatni± audycjê w jêzyku polskim na falach Radia France Internationale. Polska redakcja zosta³a zlikwidowana, co przypieczêtowa³o koniec osiemdziesiêcioletniej obecno¶ci jêzyka polskiego na tej antenie. Marek Brzeziñski po¶wiêci³ tej redakcji dwadzie¶cia jeden lat ¿ycia. Dzieñ wcze¶niej wyg³osi³ ostatni wyk³ad dla studentów Uniwersytetu Schillera w Pary¿u, gdzie pe³ni³ funkcjê profesora… od dwudziestu jeden lat. Dzieñ po dniu skoñczy³y siê sprawy, które przez dwie dekady stanowi³y g³ówny nurt ¿ycia zawodowego Marka Brzeziñskiego nad Sekwan±. Zamkn±³ za sob± drzwi uczelni i przekroczy³ próg akademii…
Le Cordon Bleu to jedna z najwa¿niejszych ¶wiatowych ¶wi±tyñ gotowania - za³o¿ona w 1895 roku, obecna w piêtnastu krajach ¶wiata, kszta³c±ca 18 tysiêcy studentów rocznie. Dla Marka Brzeziñskiego sta³a siê szko³± francuskiego ¿ycia kulinarnego oraz inspiracj± do podró¿y przez smaki i smaczki Francji. Dzi¶ autor dzieli siê z Czytelnikami opisem swej paryskiej przygody, zapraszaj±c do wspólnego zwiedzania stolicy Francji widzianej z perspektywy ucznia najs³awniejszej szko³y kulinarnej.
(…)To, co mnie tam spotka³o, przeros³o moje wyobra¿enia. Kulinarna ¶wi±tynia - a w jej wnêtrzu re¿im jak w oddziale pu³ku specjalnego piechoty morskiej. ¦wiat, z którego istnienia trudno by³o sobie zdaæ sprawê - ¶wiat musztry i rozkoszy podniebienia. Odkrywa³em to z oczyma otwartymi ze zdumienia. Po ponad pó³ wieku obcowania ze sob± odkrywa³em te¿ siebie. To chyba by³o w tej ca³ej przygodzie najbardziej zaskakuj±ce.(…)


Hej!
No¿e w d³oñ!Marek Brzeziñski - z wykszta³cenia anglista i psycholog (Uniwersytet £ódzki), doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Gdañski) oraz… absolwent Akademii Kulinarnej Le Cordon Bleu. Przez dwadzie¶cia jeden lat wyk³ada³ psychologiê i antropologiê kultury na Uniwersytecie Schillera w Pary¿u, bêd±c równocze¶nie pracownikiem Radia France Internationale. Autor ksi±¿ki o Nicolasie Sarkozym, Polityk i gwiazda mediów. Dziennikarz, pisarz, korespondent Polskiego Radia we Francji. M±¿ i ojciec czworga dzieci, pasjonat narciarstwa i rodzinnej £odzi, któr± uwa¿a za najpiêkniejsze miasto na ¶wiecie. O Francji i jej smakach opowiada³ w radiowej Trójce w audycji Kulisy Kulinarnej Akademii. Pary¿ poznaj± z nim tak¿e czytelnicy tygodnika "Angora", który publikuje jego kulinarno-kulturalne reporta¿e ze ¶wiatowej stolicy smaku.


Patroni medialni:
Cena: 31.99 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Best Android Apps (67.92z)
Canvas Pocket Reference. Scripted Graphics for HTML5 (46.74z)
jQuery. Leksykon kieszonkowy. eBook. ePub (19.90z)
PHP 5. Leksykon kieszonkowy. eBook. Mobi (19.90z)
Securing Ajax Applications. Ensuring the Safety of the Dynamic Web (160.65z)
Tablice informatyczne. Oracle. eBook. Pdf (9.90z)
The Discipline of Organizing: Core Concepts Edition. 4th Edition (135.15z)
Windows Server Cookbook. For Windows Server 2003 & Windows 2000 (169.15z)
FISZKI audio j. niemiecki S³ownictwo 3 (23.20z)
Twoja pierwsza strona WWW. Stwórz profesjonaln± i funkcjonaln± stronê WWW bez znajomo¶ci programowania. eBook. Mobi (19.90z)
SEO Warrior. Essential Techniques for Increasing Web Visibility (152.15z)
Jak zarabiaæ na aplikacjach i grach mobilnych. eBook. ePub (29.90z)
Perl. Mistrzostwo w programowaniu. eBook. ePub (34.90z)
Turbo Pascal. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. eBook. ePub (15.90z)
Tablice informatyczne. MS Excel 2007 PL. Funkcje. eBook. Pdf (9.90z)
Excel Hacks. Tips & Tools for Streamlining Your Spreadsheets. 2nd Edition (101.15z)
Google+ dla biznesu. eBook. Mobi (29.90z)
Architecting AI Solutions on Salesforce (129.00z)
Running Lean. Iterate from Plan A to a Plan That Works. 2nd Edition (126.65z)
Learning R. A Step-by-Step Function Guide to Data Analysis (118.15z)

Pozostae z serii: Inne

Full-Stack Web Development with Vue.js and Node (139.00z)
Java Web Services: Up and Running. Up and Running (92.65z)
AutoCAD 14. Pierwsze kroki (18.70z)
Java. Wzorce projektowe (69.00z)
Learn Microsoft Office 2019 (149.00z)
Lectures on Number Theory (24.31z)
LEGO Microgame. Podstawy programowania gier w Unity (20.35z)
Programowanie funkcyjne z JavaScriptem. Sposoby na lepszy kod (26.95z)
MATLAB i Simulink. Poradnik u¿ytkownika. Wydanie IV (49.00z)
Android Studio 4.2 Development Essentials - Kotlin Edition (139.00z)
Slajd:ologia. Nauka i sztuka tworzenia genialnych prezentacji (34.50z)
Babcia Rabu¶ (22.00z)
Python od zera. Kurs video. Programuj wydajnie! (89.00z)
Machine Learning for Cybersecurity Cookbook (139.00z)
Bazy danych SQL. Teoria i praktyka (57.00z)
Hands-On Meta Learning with Python (139.00z)
Cisco IOS in a Nutshell. 2nd Edition (135.15z)
PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych (34.90z)
Programowanie zorientowane obiektowo. Wzorce projektowe. Wydanie II (42.09z)
In¿ynieria oprogramowania (22.50z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kurów telefon | torby papierowe z nadrukiem | nocleg ciechocinek | Preparat grzybobójczy SAVO przeciw pleśni i grzybom sciennym savo Wrocław ul.Krynicka 7 Domix24.pl | przeprowadzki warszawa tanio