e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -35%


Kubernetes w ¶rodowisku produkcyjnym. Jak budowaæ efektywne platformy aplikacji

Josh Rosso, Rich Lander, Alex Brand, John Harris
promocja -35%
cena: 99 z 64.35 z
Data wydania: 2022-04-01
stron: 440, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Kubernetes zmieni³ podej¶cie do budowy i wdra¿ania oprogramowania korporacyjnego. Przedsiêbiorstwa szybko zrozumia³y, ¿e dziêki tej potê¿nej technologii mog± korzystaæ z zalet wysoce dostêpnych, samonaprawiaj±cych siê i autoskaluj±cych wdro¿eñ oprogramowania. Systemy s± zdolne do automatycznego zapewniania po¿±danych reakcji na podstawie zadanych warunków, a przy tym s± szybsze i bardziej niezawodne od jakichkolwiek operacji wykonywanych rêcznie. Jednak cen± za ten postêp jest konieczno¶æ poradzenia sobie z wiêksz± z³o¿ono¶ci±.
To ksi±¿ka przeznaczona dla osób, które chc± z powodzeniem uruchomiæ Kubernetes w ¶rodowisku produkcyjnym jako platformê dla aplikacji przedsiêbiorstwa. Zawiera wiele wniosków p³yn±cych z praktycznych do¶wiadczeñ autorów, omawia te¿ kluczowe wyzwania i najlepsze praktyki. Pokazuje, w jaki sposób mo¿na sobie poradziæ z ró¿nymi kwestiami zwi±zanymi z technologiami, abstrakcjami i ze wzorcami, aby bez zbêdnych problemów osi±gn±æ sukces w swoim wdro¿eniu. Proces projektowy i wdro¿eniowy potraktowano tu z du¿± doz± pragmatyzmu i zwrócono uwagê na jego wczesne etapy. Omówiono tak¿e wiele punktów decyzyjnych i potencjalne przyczyny problemów, a poszczególne zagadnienia zosta³y poparte praktycznymi przyk³adami.
W ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • podstawy projektowania platform opartych na Kubernetesie
  • praktyczne aspekty rozwi±zywania problemów podczas budowania platformy
  • wykorzystywanie architektury Kubernetesa w rozwijaniu platformy
  • prowadzenie analiz przedprojektowych
  • zasady wyboru stosowanych narzêdzi i abstrakcji podczas pracy z Kubernetesem
  • typowe opcje narzêdziowe i kompromisy projektowe

Kubernetes: zbuduj najlepsze ¶rodowisko dla aplikacji w swojej firmiCena: 64.35 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Tester oprogramowania. Przygotowanie do egzaminu z testowania oprogramowania (49.45z)
Sieci Petriego w modelowaniu i analizie systemów wspó³bie¿nych (43.99z)
Learn Amazon SageMaker (139.00z)
Raspberry Pi. Niesamowite projekty. Szalony Geniusz (21.95z)
Quantum Computing with Silq Programming (129.00z)
Orchard CMS: Up and Running (72.24z)
Mastering Go (139.00z)
Pasja testowania. Wydanie II rozszerzone (24.50z)
Reactive Programming in Kotlin (179.00z)
Rapid Application Development with OutSystems (159.00z)
Qt5 C++ GUI Programming Cookbook - Second Edition (129.00z)
Simplifying Service Management with Consul (139.00z)
Programming F# 3.0. A Comprehensive Guide for Writing Simple Code to Solve Complex Problems. 2nd Edition (152.15z)
Na tropie b³êdów Przewodnik hakerski (74.59z)
Learning ArcGIS Pro 2 - Second Edition (159.00z)
Programowanie sterowników PLC zgodnie z norm± IEC61131-3 w praktyce (75.24z)
Data Science i uczenie maszynowe (71.20z)
Zawód marzeñ. Zostañ programist± bran¿y IT (39.00z)
Hadoop Operations (186.15z)
Dzieciaki na start! Programowanie dla najm³odszych (21.95z)

Pozostae z serii: Inne

Dzia³aj teraz! (39.90z)
iPhone Forensics. Recovering Evidence, Personal Data, and Corporate Assets (135.15z)
C++. Kruczki i fortele w programowaniu (29.90z)
Macromedia Flash MX 2004. Oficjalny podrêcznik (49.90z)
Barszcz ukrainski. Wydanie II rozszerzone (31.92z)
Machine Learning With Go (189.00z)
arc42 by Example (89.90z)
Tablice informatyczne. Windows Vista PL (8.38z)
Programming .NET Components. Design and Build .NET Applications Using Component-Oriented Programming. 2nd Edition (169.15z)
Obliczenia in¿ynierskie i naukowe (41.07z)
Remote Usability Testing (109.00z)
C# 2008. Warsztat programisty (70.85z)
Java. Æwiczenia praktyczne. Wydanie IV (34.90z)
Vademecum administratora Microsoft Exchange Server 2013 - Konfiguracja i klienci (62.37z)
Vuex Quick Start Guide (109.00z)
Programowanie w jêzyku Go. Koncepcje i przyk³ady. Wydanie II (37.95z)
Natural Language Processing with Python Quick Start Guide (109.00z)
Python ninja. 70 sekretnych receptur i taktyk programistycznych (35.34z)
Mistrzowskie stosowanie czcionek. Jak to zrobiæ? (29.00z)
Dynamics 365 for Finance and Operations Development Cookbook - Fourth Edition (229.00z)

Jeśli chcesz kupić najlepszy sprzęt, laptop lub komputery sucha beskidzka najtaniej kupisz w Stryszawie. SumerNet Gwarantuje jakość, profesjonalną obsługę i serwis na miejscu. | ciechocinek hotel spa | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Gdańsk last minute apartament nad morzem | tantra Poznań